Ungdomar i sexualitetens gränstrakter

I Kunskapsbanken kan ni hämta hem en rapport med denna titel. Nedan finns utdrag ur rapportens inledning.
”Den här studien är initierad och utförd av Prostitutionsgruppen i Göteborg. Vi som har utfört studien heter Jonna Abelsson och Anna Hulusjö.
Prostitutionsgruppen i Göteborg har funnits sedan 1981. Verksamheten kom till som ett resultat av den statliga utredningen ”Prostitutionen i Sverige”. Prostitutionsgruppens kunskapsproducerande arbete har resulterat i ett antal rapporter rörande olika områden av könshandel.
Prostitutionsgruppen har sedan mitten av 90-talet märkt en kraftig minskning av unga som säljer sex i gatuprostitutionen. Denna minskning har sammanfallit med en övrig nedgång i gatuprostitutionen och tillkomst av ny teknik som Internet och mobiltelefoni. De flesta studier som finns tillgängliga om prostitution i Sverige och i de övriga nordiska länderna uppger att debuten för flertalet sexsäljare sker i de nedre tonåren. Det finns trots detta väldigt lite kunskap om och insyn i de arenor som ungdomar debuterar på.
På grund av avsaknad av aktuell kunskap om förekomsten av försäljning av sex bland ungdomar i Göteborg beslutade sig Prostitutionsgruppen för att genomföra föreliggande studie. Gruppen har tidigare genomfört två studier om unga tjejer i prostitution. Man har i gruppen genom åren mött ett stort antal ungdomar som har befunnit sig i prostitution eller prostitutionsliknande förhållanden. Tanken är att den nya kunskap om ungdomar som säljer och byter sexuella tjänster som kommer fram i och med föreliggande studie ska kunna användas för att lyfta frågan bland beslutsfattare och yrkesverksamma, samt för att belysa gråzonen kring prostitution.”