Stadgar

Föreningen bildades 1988 med en interimsstyrelse. Stadgarna godkändes på årsmötet i Stockholm i september 1989 samtidigt som föreningens första ordinarie styrelse valdes.

FSUM utgör en sammanslutning av ungdomsmottagningar i Sverige.
Föreningens uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.

Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

Här hittar du föreningens senaste uppdaterade stadgar: