Styrelsemötesprotokoll Stockholm 080129-30

FSUM
Styrelsemötesprotokoll Stockholm 080129-30
(Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rebecka Vyth, sekreterare
Mia Öster, ledamot
Lena Selander, ledamot
Timmy Leijen, ledamot
Frånvarande; Sussie Rasmussen, Ingrid Molander, ledamot)
Ordförande Eva hälsar styrelsen välkommen.
Mia väljs till mötesordförande.
Genomgång av föregående protokoll.
Sexologikonferensen WAS 2009
Beslut: Mia har fortsatt kontakt med Sveriges WAS-representant och undersöker möjligheten att ha en monter med t ex en uppbyggd ungdomsmottagning. Hon tar kontakt med IKEA för sponsringsförfrågan vad gäller möbler.
Kassörens rapport:
– Info ang kostnadsläge för de pågående beviljade projekten.
– Diskussion kring boende i Visby under konferensen.
Beslut: att styrelsen bor med sin resp. mottagning och vi därför rum enskilt.
Visbykonferensen – FSUMs åtagande.
Visby kommun har vägrat att gå in som förlustgarant och har krävt att FSUM står för garantin. Ekonomiska kalkyler har bifogats och diskuterats tidigare per mail. Styrelsen beslutade därefter att acceptera åtagandet för att konferensen ska bli av.
Diskussioner kring upprättande av särskild riskfond där ev vinst förs in för att garantera kommande konferenser. Arrangerande mottagning får del av vinst.
Beslut:: Maria frågar revisorn av olika fondalternativ/kontovarianter. Styrelsen lägger en proposition till årsmötet gällande upprättande av nämnda driftsfond/konto och Timmy skriver ett utkast. Styrelsen formulerar ett förlustgarantdokument som Eva skickar till berörd enhet i Visby.
Konferenslathund
Diskussion kring sammanställning av kunskapsbank/dokument som framtida UM-konferensarrangör att använda. Dessa dokument kan också finnas på FSUMs webbplats för intressenter att studera.
Beslut: Timmy lägger fram ett förslag till nästa styrelsemöte.
Årsmöteskallelse.
Beslut: Eva skickar ut kallelsen tillsammans med medlemsbrevet. Den ska gå ut senast 90 dgr före mötet.
Verksamhetsberättelsen 2006-2007
Beslut: Rebecka och Eva skriver dokumentet gemensamt.
Medlemsbrev med bla. upprop för motioner via mail.
Beslut:: Eva skriver kommande medlemsbrev och skickar ut till styrelsen för granskning.
Information om projekt ”ungdomsmottagning på nätet” samt Socialstyrelsen
Projektledare Maria Rådlund har slutat och efterträdaren Love Nordenmark ska bjudas in till årsmötet.
Beslut: Anna Eklund (projektledare för frågetjänsten) informeras i morgon. Tid (ca 10 min) ska avsättas på årsmötet för info + ev frågestund. Projektet erbjuds även utställarplats.
Erbjudandet om presentationstid + plats gäller även Monika Ideström från Socialstyrelsens enhet för hiv-prevention.
Proposition om nytt verksamhetsmål för FSUM
Enligt fd ord. Martha Hansson-Bocangel finns ett tidigare årsmötesbeslut fattat gällande ungdomsmottagning som lagstadgad verksamhet.
Beslut: styrelsen skriver en proposition på nästa styrelsemöte till årsmötet. Eva leder arbetet. Innehåll och lydelse formuleras beroende på tidigare beslut. Lena kontrollerar formuleringar från familjerådgivningsverksamheten.
Förtydligande av styrelsearbetets fördelning på enskilda funktioner
Ordförande får många frågor som egentligen handhas av andra styrelsemedlemmar. Förslag att komplettera resp funktion med allmän info som vem som ansvarar för vad, t.ex ekonomi, adressuppdatering, statistik osv.
Beslut: Göran kompletterar webbplatsinfon.
Statistik
Ett antal förfrågningar har gjorts ang. div. statistikfrågor. Diskussion kring syfte och mål med FSUMs datainsamling som fö är den enda som görs på nationell basis.
Beslut:: Eva skriver en uppmaning i medlemsbrevet att resp. mottagning ska mata in statistiken.
Ungdomsmottagningskonferens 2009
Propåer har kommit från olika städer om att arrangera nästa års konferens.
Beslut: Eva formulerar upprop till officiell intresseanmälan i medlemsbrevet.
Ordförandeträff FSUM:
Den tidigare beslutade sammanställningen ska vara en fördjupning kring FSUMs arbete genom åren; t.ex vilka frågor som varit aktuella vilket är värdefullt för nystartade mottagningar, nyblivna verksamhetschefer etc.
Denna sammanställning tar ca 4 v heltid att skriva. Förslag att ta ngn utomstående men i frågorna insatt person skriver och att resp ordförande faktakollar sin period. Margareta Pettersson har föreslagits och tillfrågas av Martha Bocangel-Hansson. Finansieringsform diskuteras vid ett senare tillfälle.
Info från RFSU
Ett nytt idéprogram har presenterats och beslut fattas i april.
FSUMs pris
Detta pris inrättades för att hedra en person, organisation eller kommun som gör särskilt goda insatser till förmån för ungdomars hälsa. Priset har inte delats ut de senaste åren pga brist på lämpliga pristagare. Kandidater utsågs helt och hållet av styrelsen.
Beslut:: att ta upp frågan på nästa styrelsemöte. Förslag att nomineringar kan göras fritt och att styrelsen beslutar om årets pristagare samt att diplomet from nästa år kompletteras med en summa pengar för pristagaren att skänka till välgörande ändamål el dyl.
<>Slutapport från Munkedal (Scheringstipendiat 2007)
”Utvärdering av projekt killar” läggs ut på webbplatsen.
Kommande styrelsemöten
Beslut: att ha nästa möte 9-10 april i Linköping. Eva pratar med UM Linköping.
Tryckkostnad Policy light
3000 st kostar 12 300 kr och 5000 kostar 14 465 kr. Leverans till Timmy som även sköter distributionen.
Beslut:: Att trycka 5000 ex. Rebecka ansvarar för kontakt med Fresh design. Eva informerar i medlemsbladet om att man nu kan beställa lightversionen genom att kontakta Timmy. Maxantal är 20 st/gång. Återstående policyprogram hämtas av Maria och skickas endast ut till nya mottagningar.
Stockholm 080129-30
Rebecka Vyth, sekreterare Eva Wendt, ordförande