Styrelsemötesprotokoll Sigtuna-Uppsala 091019-20

FSUM
Styrelsemötesprotokoll Sigtuna-Uppsala 091019-20

Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Maria Nordqvist, kassör
 
 
Rebecka Vyth, sekreterare
Gunnar Böhm, ledamot
Anneli Klaassen, ledamot
Susie Rasmussen, ledamot
Catharina Lundgren Idh, adjungerad
Frånvarande; Timmy Leijen, ledamot, Karin Bondestam, ledamot (dag 1) Mia Öster, ledamot

 1. Eva väljs till mötesordförande,
 2. Genomgång av föregående protokoll.
 3. FSUMs webbplats
  Snabb genomgång av principen funktionalitet. Börjar i morgon med kravspec som sedan ska vara klar nästa styrelsemöte.
  Beslut: Rebecka lämnar till Lars Oldenburg för offert
 4. Gruppmail
  Många felmeddelanden vid grupputskick pga icke uppdaterade mailadresser. Det måste åligga resp medlemsmottagning att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.
  Beslut: Eva skriver påminnelse
 5. Fakturaadress för mottagningar
  Vissa fakturor returneras till kassören enär fakturaföretag hanterar betalningar.
  Beslut: Eva skriver en passus i medlemsbrevet
 6. FSUMs historik
  Kvarvarande material har gåtts igenom och de dokument som sparas finns samlade i en pärm som är i Evas ägo.
  Beslut: Eva kontaktar Pia Höjeberg om intresse. Pärmen ska därefter förvaras hos innehavaren av ordförandeposten.
 7. Policy ultralight, svensk version
  Kvarstår. Den gamla versionen ska redigeras för att bättre motsvara den engelska och därefter läggas ut på webbplatsen – samma ställe som övriga policyprogram.
  Beslut: Rebecka går igenom versionen och skickar ut förslag till nästa styrelsemöte.
 8. Tonarg
  Eva och Catharina informerar om senaste mötet vad gäller synpunkter och diskussion kring förskrivning av p-piller till minderåriga. Inbjudna till mötet var aktuell åklagare (som ej kom) samt jurist (hovrättsråd Lars Lundgren). Kontentan var att um-personal har det fulla bedömningsansvaret vad gäller förskrivning av p-piller. Dock skulle utbildning för personalen behövas så att osäkerhetsfaktor kring mognadsbedömning och socialtjänstansvar minimeras – ålder är oväsentlig i sammanhanget. Dokumentation i varje enskilt fall är mycket viktig.
  Frågeställning: Vem/vilka ska skrivelsen rikta sig till? Vilka ska stå bakom? Juridiska aspekter som ska beaktas?
  Tidigare beslut: Tonarg (Lena Marions) och FSUM (Eva) skriver ett gemensamt uttalande. Nästa Tonargmöte äger rum 19 mars 2010 i Stockholm
  Beslut: FSUM deltar i mötet och börjar med styrelsemöte 18 mars på Sollentuna um till lunch 19 mars. Catharina föreslår hotell.
 9. STD-klubbens utbildningsdag
  Beslut: Eva skickar ut inbjudan – medlemmar får tacka ja till Maria blott och bart via mail.
 10. Verksamhetsårets resterande styrelsemöten
  Beslut: Halmstad 10-11 december. Skellefteå i början av v 4 el v 6 2010, Maria återkommer med förslag
  Maria bjuder in revisorerna till marsmötet
 11. Kallelse till årsmöte
  Ska sändas senast 90 dgr före mötet, motioner ska vara inne senast 60 dgr före
  Beslut: Eva ordnar kallelse som skickas ut tillsammans med kommande medlemsbrev. Info om att motioner ska vara inne senast 28 februari.
 12. Mall för motioner
  För att underlätta för kommande motionärer ska en mall tas fram med instruktioner om hur man författar en dylik.
  Beslut: Mia tar fram ett förslag.
  Eva skriver info i medlemsbladet.
 13. Inför valberedningen
  Alla i styrelsen funderar över kommande år. Valberedningen kontaktar resp medlem.
  Beslut: Eva mailar de frånvarande styrelsemedlemmarna.
 14. Enkät om brukartillfredsställelse
  Styrelsen läser igenom förslaget från arbetsgruppen (via Lisa Mörndal) och tar med synpunkter till nästa möte.
  Beslut: Eva skickar ut förslaget till styrelsen.
 15. Fråga från Bollnäs UM
  Förslag från primärvården att ungdomsmottagningen ska vara första steget för familjeproblematik och BUP blir steg två. Hur är det i andra län?
  Beslut: Eva besvarar frågan via mail.
 16. Fråga från Uddevalla UM
  Undran om förslag på ämne för D-uppsats med koppling till ungdomsmottagningsarbete. Eva har hänvisat till Uddevalla UM och Gun Rembäck.
  Gunnar kontaktar förfrågaren för ytterligare förslag.
 17. Förfrågan från VGUN om ekonomiskt stöd för riksträff gällande nationell samordning
  Önskan om upprop på FSUM s webbplats/info medlemsbrev/ekonomiskt stöd.
  Diskussion kring syfte/frågeställning etc.
  Beslut: Eva besvarar mail med önskan om mer precis formulering av idén.
 18. Förfrågan om resursnivå/kvalitetsindikatorer.
  Verksamhetschef Carina Westergren från Örebro har diskuterat med Eva kring olika mätinstrument och kvalitetsindikatorer. Diskussion kring tidigare gjorda arbeten.
  Beslut: Eva rekommenderar Carina att skriva en motion till årsmötet med förslag om arbetsgrupp.
 19. Konferensöverskott från Malmö
  Styrelsen har fått brev om att Malmöarrangören inte kommer att betala del av överskottet till FSUMs förlustgarantifond.
  Beslut: Inför kommande konferens ska skriftlig överenskommelse göras. Eva kontaktar Elisabeth Nellbäck i Malmö. Maria kontaktar arrangören i Linköping.
 20. Arbetsgrupp för genomgång av policyprogram
  Fortfarande har blott en person anmält sig vilket är otillräckligt.
  Beslut: Eva eftersöker deltagare i kommande medlemsbrev.
 21. Arbetsgrupp för databas med rapporter/forskning kring UM
  Fyra personer har anmält sig. Torgny Fält, Skärholmens um är sammankallande.
  Grundtanken är att forumet ska vara läsbart för alla. FSUMs webbansvarig publicerar.
 22. Info om nya forskningsrön på um-konferensen
  Nya studier publiceras i jämn ström. Vore bra om det fanns utrymme för presentation på konferensen.
  Beslut: Eva kontaktar Linköping för förfrågan. Eva informerar i medlemsbrevet om utrymme finns.
 23. Medlemsansökan
  Årjängs ungdomsmottagning startade i år och uppfyller FSUMs kriterier. Frågetecken kring förekomst av utåtriktad verksamhet.
  Beslut: Eva kontaktar mottagningen. Finns utåtriktad verksamhet accepteras ansökan.
 24. Um som lagstadgad eller därmed jämställd verksamhet
  Diskussion kring olika möjligheter vad gäller att uppvakta lämpligt departement/statsråd. Förarbete behövs för att veta vem/vilka som ska kontaktas. Vi behöver hitta ett förhoppningsvis befintligt stöd för um-verksamheten inom andra samhällsfunktioner/lagar. Viktigt ävenså att få statistiskt underlag vad gäller besök för att belägga behov av um.
  Kvarstår
  Beslut: Eva ringer Lena Jutdahl på integrations- och jämställdhetsdepartementet samt motsvarande på Socialdepartementet.
  Rebecka ringer Äldre- och folkhälsoministerns Maria Larssons sekreterare.
  Eva skriver i medlemsbladet om vikten av att mata in besöksstatistik för nämnda underlag
  Karin efterfrågar grund för mödrahälsovården
  Gunnar dito för barnhälsovården
  Samtliga samlar fraser/formuleringar inför skrivelsen
  Catharina rekommendationer inom Stockholms stad.
  Annelie barnkonventionen och familjerådgivningen
 25. Förmedling av undersökningsfrågor
  Järva ungdomsmottagning önskar hjälp med att förmedla frågor från ungdomsstyrelsen angående preventivt arbete kring unga män/våld.
  Beslut: Eva kontaktar frågeställaren vad gäller medlemsmatrikel samt frågornas formuleringar.
 26. Projektansökan
  Författare till nationell utvärdering av teammodell för vestibulit (Huddinge um) ska söka projektstöd från Allmänna arvsfonden och då behöver en ideell förening stå bakom ansökan. 
  Beslut: samtliga läser igenom info på allmänna arvsfondens webbplats (Diskussioner/beslut via mail.)
 27. Önskan om samarbete med FSUMs motsvarighet i S:t Petersburg
  Catharina informerar om önskan om stöd/uppmuntran då verksamheterna helt eller delvis är hotade. Deras styrelse önskar komma till Linköpingsmötet och då finns möjlighet att diskutera olika typer av stöd.

 
Sigtuna-Uppsala 091019-20
 
Rebecka Vyth, sekreterare Eva Wendt, ordförande