Styrelsemöte FSUM Örebro ungdomsmottagning 2014-03-6/7

Styrelsemöte FSUM Örebro ungdomsmottagning 2014-03-6/7
Deltagare: Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin bondestam, Catharina Lundgren Idh, Susie Rasmusen, Eva Holmberg, Timmy Leijen. Förhindrad : Carolin Eriksson
Val av mötesordförande: Timmy Leijen
Sekreterare: Catharina Lundgren Idh
1. Föregående protokoll läggs till handlingarna
2. Ekonomi Fortsatt god ekonomi
3. Hemsidan inget nytt
4. Jubileumsföreläsningar har ägt rum Eskilstuna, Sundsvall genomförda. Örebro, VGUN, Värmland, Luleå, Östersund och Umeå planerar vidare. Totalt kan vi ha sju föreläsningstillfällen
5. Årsmötet Genomgång av handlingarna, en inkommen motion till årsmötet. Utskick till medlemsmottagningar via brev sista gången i år senast två veckor innan mötet.
6. Motion angående SRHR-arbetet inom Sveriges ungdomsmottagningar. Mia svarar.
7. Statistikprojektet Är avslutat, Eva och Timmy rapporterar resultatet på årsmötet
8. Nomineringarna Samtliga nomineringar gås igenom och vinnare väljs.
Mia ordnar diplom och Timmy kontaktar vinnarna. Styrelsen delar ut priserna på konferensen.
9. Könsstympning Karin har var på Länsstyrelsen i Östergötland under en hearing angående könsstympning. Man diskuterande bemötande och förbyggande av könsstympning och ungdomsmottagningens roll.
10. Huddingemodellen Karin svarar på fråga ang kunskapsspridning av modellen på hemsidan
11. Artikel – Socialstyrelsen diskussion om styrelsen skall skriva en artikel med en generell kritik mot socialstyrelsens rapportering och arbete. Avslås.
12. Kansli Kansliet för nationelle kvalitetsregister kontakt. Vi kan söka medel för upprättande av register innan september 2014. Catharina bokar tid med dem i slutet av september.
13. Motion En motion har inkommit ang betoningen av SRHR arbetet på UM svar skrives.
14. Stipendieansökan
Rooseum UM Malmö har inkommit med en ansökan.
15. Återrapportering Mia och Catharina har varit på Socialstyrelsen och deltagit i workshop angående prevention av STI och blodsmitta. Här framförde representanterna information om ungdomsmottagningarnas plats och arbete med att nå ungdomar med preventivt arbete.
16. IPCI konferens – Internationell parlamentariker konferens. Susie och Catharina har deltagit vid upptacksmöte på UD där planering av konferensens innehåll och deltagare diskuterats. FSUM beskrev ungdomsmottagningarnas SRHR arbete idag och skall finnas på plats under konferensen 23-25 april.
17. Policyprogrammet – FSUMs nationella riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar” Genomgång av material som arbetsgruppen sänt. Svar tillbaka, sedan skall materialet läggas ut på hemsidan.
18. SRHR inbjudan, Kartläggning av behov av nationella kunskapsunderlag 2015
Ser olika ut, nationell till gänglighet. Nationella riktlinjer önskvärt Maria och Eva formulerar ett svar från FSUM
19. FSUM konferens 2015 Timmy åker på planeringsmöte vecka 11 till de som sökt.
20. En ansökan för konferens 2016 har inkommit
21. Nästa möte på Strömstad UM 8-9 maj