Styrelsemöte FSUM Halmstad ungdomsmottagning 2014-01-20/21

Styrelsemöte FSUM Halmstad ungdomsmottagning 2014-01-20/21
Deltagare: Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin bondestam, Catharina Lundgren Idh, Carolin Eriksson, Susie Rasmusen, Gunnar Böhm, Eva Holmberg, Timmy Leijen ansluter dag två.
Val av mötesordförande: Mia Öster
Sekreterare: Catharina Lundgren Idh
1. Föregående protokoll läggs till handlingarna
2. Ekonomi. Ser bra ut. Arboga UM tas ur medlemsregistret efter utebliven betalning trots påminnelse. Fylsta mottagningen i Kumla får påminnelse av Timmy.
3. Hemsidan. Det finns information om att nominera UM till konferensen. Gamla MUMS kommer att finnas på hemsidan.
4. Kunskaps och utvecklingsbidrag. Ingen ny ansökan har inkommit.
5. Jubileumsföreläsningar. Sundsvall har haft föreläsning, 4/2 blir det i Sörmland, VGR under våren. 7 tillfällen finns i budget under 2014.
6. Årets konferens. Programmet är klart, diskussion om olämpligheten att ha årsmötet onsdag morgon.
7. Statistikprojektet. Eva Wendt och Timmy redovisar en del resultatet på FSUM konferensen.
8. Nya konferens manualen. Genomgång av ny manual för att tydliggöra formen för att göra en konferens. Timmy har utarbetat ett förslag.
9. FSUM konferens 2015. En ansökan inkommit beslut fattas om att bevilja denna och starta ett samarbete med kommande arrangörer.
10. Nationella SRHR strategin. Mia Öster är FSMs representant, har varit på ett möte våren – 13. Ett arbetsmaterial har gått ut som besvarats av FSUM. Skall slutredovisas sept. – 14.
11. Policygruppen. 2014 till årsmötet skall utåt dokumentet vara klar, inåt dokumentet (handboken) skall vara klar till årsmötet 2015. Styrelsen får ett klart dokument 28/2 för att ta ställning till vid nästa styrelsemöte 6/3. Beslut om dokumentet tas på årsmötet 2/4-13.
12. Kommande styrelsemöten.
6-7/3 Örebro, 8-9/5 Strömstad
13. Valberedningen Ingela Wessbo och Carina Finnskog bjuds in till nästa styrelsemöte Örebro 6-7/3
Valet 2013
§16. Val av 3 ordinarie ledamöter på 3 år, 2 ordinarie ledamöter 2 år och 2 suppleanter på 1 år
Ordinarie ledamöter på 3 år:
Mia Öster – omval tre (3) år
Karin Bishop-Bondestam – omval tre (3) år
Gunnar Böhm – omval tre (3) år Avgår vid årsmötet ersättera behövs på två år
Ordinarie ledamöter på 2 år:
Timmy Leijen – omval två (2) år
Maria Nordqvist – kvarstår två (2) år
Ersättare:
Carolin Eriksson – omval ett (1) år
Eva Holmberg – inval ett (1) år
Kvarstående ledamöter: Skall väljas om på tre år
Catharina Lundgren-Idh
Susie Rasmussen
14. Kansli. Barnmorskeförbundet, SFOG, RPC kansli finansieras av enskilda medlemmar. BRIS får en stor del av postkodlotteriet, en del kommuner och försäljning av produkter och bidrag från enskilda. Ungdomsstyrelsen kan ge bidrag till verksamheter som riktar sig direkt till ungdomar. Vi undersöker vidare med soc.dep och SKL utesluter ett kansli baserat på enskilda medlemmar.
15. UMO. FSUM har repr i Förvaltningsrådet ( Catharina) och fortsätter med denna viktiga uppgift. Vi representerade FSUM vid UMOs 5-års jubileum innan jul.
16. Web enkät information från Quicksearch Göran. Ett undersökningsföretag som arbetar med löpande feedback. Hallands UM har genomfört denna en gång med positiva erfarenheter. Kan vi köpa in en webenkät i FSUM som landets um kan ansluta sig till.
17. FSUM diskussion en facebook grupp finns nu för ungdomsmottagningspersonal, Timmy är administratör. Information till medlemsmottagningarna lämnas under årsmötet.