Styrelsemöte 13-14 sept 2012 Borlänge

FSUM styrelsemöte den 13 – 14 september i Borlänge
Närvarande:
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Susie Rasmussen
Karin Bishop Bondestam
Carolin Eriksson
Anneli Klaassen
Frånvarande:
Catharina Lundgren-Idh
Gunnar Böhm
Mötesordförande: Mia Öster
1. Stående punkter
– Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och justeras
– Ekonomi
Maria har ej fått in alla medlemsavgifter från mottagningarna ännu och hon ska skicka påminnelser nu igen.
Förslag: Lägg 1800:- extra avgift på konferens avgiften för de mottagningar som ej betalat sin medlems avgift
Rörelsekonto: ca 250.000:-
Sparkonto:200.000:-
Konferenskonto:ca 300.000:- (överskott från Gotland o Sälen) Premieobligationer: 400.000:- (låst kapital)
Buffert finns i det rörliga kontot.
Statistikprojektet: ca 25.000:- avsättes till detta och sedan söker vi pengar från Allmänna Arvsfonden
Beslut angående konferenskostnader:
100.000:- från konferens kontot användes till konferensen
100.000:- från sparkontot och 100.000:- från konferenskontot användes till ryggsäckar med FSUM-logga
– Hemsidan
Byte av lösenord planeras till 2013-04-01
Förslag: Maria skickar ut nytt lösenord när medlemsavgiften är betald.
Gjorda förändringar:
Robert har gjort större teckenutrymme för telefonnummer och mejladresser.
Manual är utlagd på styrelsesidan med instruktioner för hur man gör för att gå in på hemsidan och lägga ut protokoll mm.
Medlemsmatrikeln är omgjord – nu finns en hemlig och en allmän. Den gamla versionen är borta – nu finnsen allmän adresslista länkad till medlemsmatrikeln från A-Ö. Den hemliga adresslistan med mejladresser måste man logga in för att få tillgång till.
Robert håller på med statistikprogrammet men ärej klar med detta ännu. Planerar att göra en funktion där alla mottagningar kan uppdatera sina egna uppgifter. Godkännandefunktion läggs in – Susie godkänner inom ca tre dagar
För information: WordPressprogrammet ska uppgraderas – detta tar ca 1 timme och hemsidan kommer att stängas ner under den timmen.
Förslag: Ta fram bilder eller annat som ger liv åt hemsidan.
– Nästa möte
Vecka 43: onsdag den 24/10 – torsdag den 25/10 i Västerås från lunch till lunch på Västerås UM
2. UMO
Stockholms Läns Landsting(SLL) vill köpa invånartjänsterna som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver och där ingår UMO – ska UMO som ”servar” hela landet ligga under och drivas av SLL?
Argument: Vårdguiden i SLL och 1177 är i princip samma sak tycker man och därför har SLL förutsättningar att ta över och driva 1177 inklusive UMO.
Diskussion: Styrelsenuttrycker stark oro för att UMO ska ”ägas” och drivas av SLL. UMO ska finnas för alla ungdomar i hela landet och risken för storstadsfokus är stor om UMO drivs av SLL. Stor riskbla för att mindre orter på sikt kan komma i skymundan.
Kommentera till SKL o till Centrum för e-hälsa i samverkan
Konsekvensanalys
Beslut: Catharina, Timmy och Miaskriver något angående detta samt kontaktar Love på UMO
3. Konferensen i Borlänge
Fjällkonferens som arrangerade konferensen i Sälen är anlitad för konferensen i Borlänge och Timmy har tackat nej till Konferensbyrån.
Fjällkonferenskommer till Borlänge fredag em (den 14/9)och Timmy träffar dem för planering av nästa års konferens.
Planeringen kring konferensen diskuteras.
I oktober skickas massmejl utmed konferensinbjudan.
Boende – Kommer att finnas allt från dyra alternativ till budgetalternativ.
Föreläsare:
Mats Trondman – klar
Jonas Gardell?
Claes Hallberg?
Sara-Klas?
Budget
Intäkter:
Beräknat utifrån 500 konferensdeltagare och med 2500:-i konferensavgift/deltagare(maa 25-årsjubileet – 100:-/år=2500:-)
350.000:- bidrag från industrin
100.000:-bidrag från Hivprevention
100.000:- bidrag från SKL ( Timmy ska önska 200.00:-)
100.000:- bidrag från SMI
Kostnader:
Underhållning:25.000:-
Peace and Love tema på onsdag kvällen picknick i parken:100.000:-
Presenter:15.000:-
Kringkostnader:55.000:-
Våra kostnader:50.000:-
Diskussion kring beställning av ryggsäckar från Haglöfs med FSUM:s logga – Förslag: Timmy beställer ca 500st
Kan FSUM stå för kostnader för att medlemmarna i policygruppen kommer till konferensen?
Förslag: FSUM betalar deras kostnader för torsdagen.
4. Möte med läkemedelsindustrin i Västerås den 25 oktober
Möte med representanter frånMSD ochNycomedtorsdag den 25 oktober kl.13:00 angående sponsorbidrag till konferensen.
Timmy, Caroline och eventuellt Catharina deltar i detta möte
5. Statistikprojektet och ansökan om medel från Allmänna Arvsfonden
Drygt 30 mottagningar kommer att delta
Blanketterna går till tryckeriet i morgon
155.000 blanketter – stort material
En blankett för individbesök: Besöksorsak – ålder – kön – typ av besök (ny eller åter) fylls i varje gång man träffar en ungdom under en period på ett år
En blankett för studiebesök eller gruppbesök
Blanketterna ska skickas in 1g/mån månad i kodade svarkuvert och dessa scannas in efter hand
Brukarenkät från 15 okt – 15 nov och under maj månad – lägges i låda på mottagningen och samlas in efter 1 månad – stora mott max 500 enkäter, minst 30 per för små mott
Statistikprojektet pågår från 1 oktober 2012 till 30 september 2013 och presenteras på konferensen 2014
Beräknad kostnad för statistikprojektet: ca 70.000:-
Vem kan sammanställa resultatet? Arvode för detta?
Kan Socialdepartementet vara behjälpliga på något sätt?
Förslag: Ansökan till Allmänna Arvsfondenom anslag med 250.000:-för detta.
6. SMI senare i höst
SMI, FHI och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att skriva SRHR-plan
Diskussion kring detta. Vi bör ha ett möte med Chou-Chou – kan vi be henne komma till Västerås?
Angående diskussionen kring Sexuell och reproduktiv hälsa – prata med Eva om detta – viktigt till policyprogrammet. FHI säger i skrift att UM är de enda i Sverige arbetar med detta
Beslut: Timmy kontaktar Chou-Chou och ber henne komma till Västerås
7. Blödarsjukaföreningen
Broschyr/Informationsblad: ”Kvinna och blödarsjuk” ska tas fram och baseras på bok med samma namn.
Detta är en doktorsfråga – Karin kontaktar Blödarsjukaföreningen
Förslag:
FSUM vara med på ansökan om medel för att ta fram broschyr
FSUM kan vara diskussionspartner
FSUM kan vara med och distribuera en broschyr
8. Utställningsmaterial/prylar
Roll up
Lila tyg till duk
Lypsyl?
Caroline kollar detta
9. FSUM-loggan – Hur göra?
Beslut: Styrelsen beslutar att inte ändra FSUM-loggan
10. Konferens 2014
Förfrågan Helsingborg vill gärna ha 2014 eller 2015
Svar till Helsingborg: Kom in med ansökan med förslag på konferenstema
Timmy skriver i medlemsbrevet att det nu är dags att ansöka om värdskapet för konferensen 2014.
Intressenter är Helsingborg, Uppsala, Sigtuna/Stockholm, Västerås, Uddevalla
Kriterier och manual för ansökan finns på hemsidan.
11. Policyprogrammet
Gruppen växer – de är 8 stycken nu som arbetar med det nya policyprogrammet.
Önskemål: att de harnågot material framtaget som de kan presentera på konferensen 2013.
12. Överlämning av konferensen från Lidköping till BorlängeTelefonkonferensden 14/9 kl.10:30 mellan Skaraborg och Borlänge för överlämning.
13. Almedalen
Diskussion kring Almedalen och UMO:s deltagande i årets Almadalsvecka samt FSUM:s närvaro ”hos UMO” i år. Viktigt forum.
Önskemål:att FSUMdeltar i Almedalsveckan nästa år – eventuellt tillsammans med UMO
14. Nästa Medlemsbrev
–Statistikprojektet
–Konferensen 2013 och dags för ansökan till 2014
–Loggan
–UMO
–12 november 2012 – hearing om preventivmedelssubventionen- Tonarg i Stockholm. Nämn i medlemsbrevet för att visa att FSUM arbetar med frågan
15. Umsam-möte den 3 – 4 oktober
Caroline åker på detta möte som hålles för rekonstruktion av förra mötets resultat (som gick förloratpga datorhaveri).
Borlänge 2012-09-14
Mia Öster AnneliKlaassen
Mötesordförande Sekreterare