Socialstyrelsen informerar

Inom kort kommer Socialstyrelsen att skicka ut en webbenkät via e-post till landets ungdomsmottagningar och liknande mottagningar. Enkätundersökningen ingår i ett regeringsuppdrag med syfte att kartlägga ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det är frivilligt att besvara enkäten men era svar är viktiga för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. Mer information om uppdraget bifogas i utskicket.