Protokoll styrelsemöte FSUM Stadsmissionens UM 13-14 april 2016

Protokoll styrelsemöte FSUM Stadsmissionens UM 13 och 14 april 2016
Förmöte tillsammans med UMO:
Deltagare: UMO – Åsa Sandler , Liselotte Nord Rubilis FSUM –Timmy Leijen, Vanda Oscarsson, Karin Bishop Bondestam, Catharina Lundgren Idh
Information om UMOs nya satsning på att utveckla en sajt för nykomna ungdomar YOUMO
En kartläggning har gjorts med hjälp av Capi, här har man tagit reda på hur behoven ser ut genom att intervjua personal på boenden, ungdomar och andra organisationer som arbetar med målgruppen. Utvecklingen av sajten skall ske 2016 med pengar från SKL.
www.umo.se sök behovsanalys i sökfältet
Fortsatt arbete med styrgrupp FSUM representation Catharina Lundgren Idh
Delprojektsledare ngn med FSUM föränkring
Referensgrupp
Redaktionsråd ett eget för projektet med språkkompetens
Möte styrelse och UMO torsdag 26/5 lunch möte i Skellefteå
Genomgång av UMOs adresskatalog pågår.
Styrelsemöte:
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh , Fox Foxhage, Susie Rasmusen
Förhindrade: Maria Nordqvist, Carolin Eriksson,
Föregående protokoll:
FSUM kansli Daniel och Vanda arbetar vidare med frågan och kontaktar SKL
Uppdraget är att arbeta för e tt kansli med arbeta vidare med kvalitetsregister.
Årsmöteshandlingarna
Genom gång av inkomna motioner, två stycken. Svar skrives.
Bokslutet godkänns och skrivs under av styrelsen.
Styrelsens mejlkommunikation
Fox startar en gemensam google group och bjuder in alla i styrelsen. Detta för att ingen skall missas i mejl trafiken.
Stipendieansökan
Diskussion om hur stipendiet skall bidra till ökad kunskap till landets ungdomsmottagningar.
Samt hur ansökningsförfarandet skall se ut. Beslut fattas om att förtydliga ansökningsförfarandet med en ansökningsformulär klart till sept Carolin och Susie ansvarar. Beslut fattas att en redovisning skall ske på kommande årsmöte samt en skriftlig rapport till hemsidan. Diskussion om att enbart ha ett stipendium framöver och att det istället höjs och blir två stipendier. Information lämnas på årsmötet.
Ansökan från Botkyrka resa till London och Helsingborg för att inskaffa surfplattor till UM. Susie står utanför röstning som jävig i frågan.
Beslut fattas om att Helsingborg beviljas stipendium meddelas på årsmötet.
Utveckling och kunskapsbidrag
Ett bidrag från Helsingborg har inkommit och beviljas. Susie står utanför röstning som jävig i frågan.
Nomineringar
De nomineringar som inkommit läggs ut på hemsidan för omröstning.
Hemsidan
Hemsidan är föråldrad. Beslut fattas att budget läggs för en ny hemsida kommande år.
Ekonomi
Genomgång av bokslut, ekonomin fortsatt god.
Konferens 2016, Skellefteå, genomgång av ekonomi, bidrag från FHM folkhälsomyndigheten, 368 anmälda hittills.
Konferens 2017 blir i Halmstad, Tylösand och förberedelser är på gång.
Konferens 2018 två ansökningar har inkommit. Beslut fattas om vilken mottagning som blir 2018 års konferensvärd presenteras på årsmötet.
Kommunikationsgruppen
Nästa möte 11/5 på Järva ungdomsmottagningen, gruppen har minskat, några har problem med att komma till mötet på arbetstid. Vi gör ett upprop på hemsida, Facebook och medlemsbrev för att rekrytera fler till gruppen. Mötet 11/5 kommer att vara en workshop för att ta fram en kommunikationsplan.
”SKL Miljonerna”
Diskussion om hur det ser ut i landet. Centrala personer är utsedda i bla region Värmland. Det ser väldigt olika ut. Skåne har mål formulerat och kommer att förstärka psykosociala tjänster på UM i en tanke att ha lika många barnmorskor som psykosocial personal. Styrelsen kommer att ha tät kontakt med SKL om fortsatt arbete.
Uppdragsutbildning i sexologi
Fox har kontaktat Malmö högskola ang 7,5 poäng en för ungdomsmottagningspersonal diskussion fortgår om möjligheten att starta en distanskurs.
Kostnad för besök på UM
En fråga har kommit från BorlängeUM angående kostnad för besök hos barnmorska på ungdomsmottagning i Dalarna. Detta kommer at innebära om en ungdom under 18 år inte betalar skickas räkning till föräldrar. FSUM ställer sig emot avgifter på på ungdomsmottagning. Fox tar kontakt med SKL för att undersöka mer i kartläggningen av
Horizon 2020
FSUM har fått en fråga om att delta i en projektansökan, vi har genom ett stödbrev givit vårt stöd i ansökan. bifogas bilaga 1
Detta är ett projekt i ett flertal länder, Sydafrika, Mozambiqe, Portugal och Sverige och på olika områden inom Public Health. Ungdomsdelen är en liten del och kommer att se olika ut i olika länder utifrån förutsättningar osv. I Europa är det Sverige och Portugal som ansöker om medel. Vinod Diwan professor på Folkhälsovetenskapen på KI och står som projektadministratör och Isabel Goicolea är biträdande professor på folkhälsovetenskapen Umeå universitet. Hon kommer att hålla I den svenska delen av projektet om ansökan beviljas. Den som håller i hela det stora projektet heter Merrick Zwarenstein han jobbar i Kanada. PACK star för Practical Approach to Care Kit och projektets namn är UPSCALE : Upscale PACK in Africa and Europe och är en del av ett större projekt som heter Horizon 2020. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
Goal: The goal of our UPSCALE project is to improve the effectiveness (more evidence based clinical decisions), efficiency (team members share skills), quality (primary care teams deliver more comprehensive and patient centred clinical care) and equity (better access to comprehensive care in rural areas and for disadvantaged communities and individuals) of primary care delivery in 2 European and 2 African countries.
Om projektet beviljas kommer FSUM att vara med i en arbetsgrupp.
Nästa möte: Skellefteå, tisdag 24 maj, kl 15.30.
Nästnästa möte: heldag i Malmö onsdag 24/8 Roseum UM 8.30-15.30
Letter o support Bilaga 1.
Vinod Diwan, MD, MPH, PhD, FRCP Edin
Senior professor
Centre for Global Health
Karolinska institutet
Stockholm, Sweden
Project Administrator
Stockholm 160405
Letter of support for UPscALE: Upscale PACK (Practical Approach to Care Kit) in Africa and Europe
The Swedish Association of Youth Clinics is an NGO for Youth Clinics in Sweden. It has been active since 1989 with a number of 220 member clinic in all of Sweden. The clinics vary in size and have different managing organisations. The work of youth centres is always based on the needs and concerns of the young person and a youth friendly perspective.
The board of FSUM have discussed the Swedish Work-package number 4 included in the larger project UPscALE PACK – Practical Approach to Care Kit, and we consider it to be very relevant for the further development and especially implementation of national guidelines for Swedish Youth clinics.
FSUM has since the beginning been struggling for equality and good quality of the care provided at the Youth clinics.
With this aim FSUM has been involved in developing and producing formative guidelines and training of professionals and producing different kind of materials to support these processes. However the lack of clear mandates, unequal funding situations and organizational differences has made it hard to fully implement guidelines at a national level.
Therefore we consider the implementation and up scaling of guidelines as proposed in Upscale constitutes a good opportunity to strengthen the process of creating equal conditions for Youth clinics in Sweden. We also consider that the project can be a good opportunity for learning and exchange with other countries involved in this project. The process of implementing these PACK guidelines will follow the same process as has been the case of FSUMs work with other guidelines, that is nominating a working group and building consensus with professionals working at Youth clinics. In addition the project in coordination with FSUM will make sure that all the relevant stake holders are involved in the process to make sure that the conditions for implementation are secured. The outputs of the evaluations to be conducted, both the formative evaluation as well as the summative, will offer useful knowledge for the clinics in Sweden as well as the implementation of Youth friendly services elsewhere.
Findings emerging from implementation of the project will be presented and discussed at the annual national conference of Youth clinics to ensure they are relevant for the Youth clinics in Sweden.
Stockholm 2016-04-12
On behalf of the board of the Swedish Association of Youth Clinics
Catharina Lundgren Idh Karin Bishop Bondestam
Catharina Lundgren Idh Karin Bishop Bondestam