Protokoll styrelsemöte 25-26 september 2014

Protokoll styrelsemöte 25-26 september 2014
Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam,
Susie Rasmussen och Catharina Lundgren Idh
Förhindrade detta möta: Eva Holmberg och Sevil Bremer
Dagordning
Mötet öppnas av Ordförande Timmy som tillika välj till mötesordförande
Psykologmöte Sevil har fått en fråga ang nätverk av psykologer på UM, bordläggs då Sevil inte är med vid dagens möte. FSUMs förhållningsätt dikuteras och om vikten av att verka sammanhållande för teamet på UM utan att specificera olika olika professioner.
Statistikprojeket
Eva, Sussie och Timmy kommer att fortsätta arbeta och analysera materialet, målet är att ha sammanställningen klar till årsmötet 2015.
Nationella riktlinjer för Sveriges Ungdomsmottagningar – Policygruppen
Arbetet fortsätter, planerar möte med tillsammans med arbetsgruppen 19 november och februari -15.
Kunskap och utvecklingsbidrag
Inga nya ansökningar har inkommit.
Jubileums föreläsning av Anders Karlsson
3 är genomförda Sundsvall och Eskilstuna. 5 är planerade Luleå, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Uppsala. En föreläsning skall filmas och läggas på hemsidan och ev. ut på youtube.
FSUM konferens 2015
Strömstad 6-8 maj tema ”Ung i världen”. Programmet beräknas vara klart till november då inbjudan går ut. Beslut fattas om att icke medlemsanslutna mottagningar betalar en högre konferensavgift.
FSUM konferens 2016
Skellefteå 25-27 maj 2016 planeras, tema ej klart ännu. Kongressbyrå diskuteras, personalen på Skellefteå UM kommer med förslag så styrelsen kan fatta ett beslut.
Hemsidan
Uppdaterad, inget nytt. Vi enas om att om en förfrågan från att lämna ut hemsidans mejladresser dyker upp så tar vi upp det i styrelsen och fattar ett beslut.
Beslut fattas om att lägga upp en flik kring juridik på UM för att underlätta för personal på UM.
FSUM facebook
En fråga har kommit om SR Musikhjälpen, i år ”hjälp oss att stoppa spridning av HIV”
Önskemål om att starta en tävling för personalen på UM med syfte att sprida kunskap om UMs arbete. Beslut fattas om att de FSUM mottagningar som vill delta informerar Timmy.
Ekonomi
Ekonomin flyter på bra. Inget nytt.
Nationella SRHR- strategin
Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är nu klar och återraporteras till regeringen.
Kurs klinisk sexologi
Planeras i Malmö, uppdragsutbildning 10 p för personal på ungdomsmottagningspersonal.
Malmö högskola får FSUMs mejllista och information kommer att läggas ut på hemsidan när allt är klart.
Socialstyrelsen
”Sex mot ersättning” en webbutbildning produceras. FSUMs inbjuds till ett möte där man skall diskutera om hur man kan sprida detta till professionella. Karin går på mötet.
Kansli
FHI kontaktas ang ev finansiering (Mia). Soc.dep och projekt PRIO kontaktas (Catharina)
Och vi fortsätter att undersöka möjligheten av ett nationellt kvalitetsregister för Sveriges UM.
Subventionering av preventivmedel
Svårigheter med att få ett funktionellt likvärdigt system nationellt, ser väldigt olika ut trots SKL rekommendationer. Frågan drivs vidare, tas med på nästa Tonarg möte.
Abortrutiner
Region Skåne ser över rutinen och en diskussion förs hur det ser ut i landet.
Det ser olika och vikten av en professionell bedömning utifrån den ungas behov betonas.
Kommande möten
18-19 november Stockholm tisdag kväll kl 18 heldag 19 nov tom 15. Tillsammans med Policygruppen på UMO
10-11 februari Malmö lunch till lunch
Slutet av mars Stockholm Västerorts UM
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh