Protokoll FSUM:s Styrelsemöte i Örebro 20101006 – 20101007

Protokoll FSUM:s Styrelsemöte i Örebro 20101006 – 20101007
Närvarande:
Eva Wendt
Susie Rasmussen
Timmy Leijen
Gunnar Böhm
Catharina Lundström-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Mia Öster
Anneli Klaassen
Gunnar Böhm utses till mötesordförande
1. Årsmötesprotokoll 2010
Eva färdigställer detta och skickar ut.
2. Konstituerande styrelsemötesprotokoll
Anneli går igenom detta.
3. Hemsidan allmänt
Susie har träffat Lars Webb i somras för att lära sig hemsidan och Sussie vill att hemsidan nu ska startas så fort som möjligt.
Lars Webb ska lägga över det som finns på den gamla hemsidan och byter plats mellan den gamla hemsidan och den nya de närmaste veckorna.
Önskemål:
Funktion för att få nytt lösenord om man glömt bort det.
Hemsidan är interaktiv i två nivåer – en allmänn o en för styrelsen (se tidigare protokoll) så vi får en ”mötesplats” för styrelsen på hemsidan ; ett ”levande dokument”.
Material till hemsidan – Det är svårt med bilder pga copyright. Kan vi anlita en professionell fotograf eller ett mediagymnasium för att få hjälp med detta?– Catharina ska kolla med Sollentuna Fria gymnasium om elever där skulle kunna hjälpa till.
Annat som lägges på hemsidan: -Susies tecknade bilder
-Motionsformulär
-Marieanne Volckerts dikter
4. Frågor från Skånebarnmorskor
Susie förmedlar frågor från skånebarnmorskor ang arbetet kring preventivmedelssubventionen.
Karin svarar att det inte hänt mycket kring detta – det har varit liten eller ingen reaktion.
Skrivelsen har skickats till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, SKL och den har lämnats på Socialdepartementet.
OBS! Lägg skrivelsen i datorn –
5. Konferensen i Sälen
www.umsalen2011.se
Timmy berättar om arbetet med förberedelserna kring konferensen och presenterar preliminärt konferensprogram
Det ska vara möjligt för mottagningarna att välja när fakturan ska komma – 2010 el 2011
Man har lyckats pruta på föreläsarnas ersättning och på så sätt hållit ner konferenskostnaden.
För att underlätta för konferensdeltagare att resa till Sälen planerar man att chartra bussar som kan plocka upp deltagna längs vägen till Sälen. Man kommer att välja orter där det finns busshållplatser så att deltagna kan ta sig till lämplig ort och kliva på en buss där
Timmy ska formulera information om konferensen till medlemsbrevet och han säger att det är ok att berätta om konferensen på regionsträffen för Stockholms ungdomsmottagningar i höst.
FSUM måste skriva avtal med konferensarrangörerna om delning av eventuell vinst – Timmy ska kontakta kassör Maria Nordqvist angående detta.
Förslag: Utrymme önskas på konferensen för samtal i yrkesgrupper.
Lobbytillfälle – Timmy berättar att FSUM kan få en reklambilaga i DN på temat Ungdomsmottagningar och med information om konferensen i Sälen. Denna reklambilaga är annonsförsäljningsfinansierad och kostar 400.000:- som bilaga i DN (om den ska finnas i både DN o SvD blir kostnaden 600.000:-) – vill FSUM vara med och påverka innehållet på något sätt?
Startgarantisumma tex 50.000:- el 75.000:- från FSUM? Om reklambilagan går med vinst så blir det ingen kostnad alls. Tidningen blir klar slutet av mars kommer ut i början av april.
Styrelsen fattar beslut angående detta via mejl
6.Överklagan angående konferenssponsring
FSUM har överklagat avslaget angående sponsring av konferensen. Detta ska tas upp i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) på fredag den 8/10-10.
7. Förslag på föreläsare Sälen
Eva föreslår att man ska bjuda in Cecilia Källgren till konferensen i Sälen för att låta henne föreläsa på temat ”Om unga förrövare”
8. Nordisk Abortkonferens den 25/11-10
En nordisk konferens kring abortfrågor arrangeras av bla Socialstyrelsen den 25/11-10 och det kommer att vara en konferens med program under 2 dagar.
Beslut: Susie Rasmussen, Mia Öster och Karin Bishop-Bondestam deltar i seminariediskussion på konferensen utifrån ett ”Ungdomsmottagningsperspektiv”.
9.Brukarenkäten
Enkätförslaget gås igenom. Anneli ändrar enligt förslag och mejlar ut för godkännande.
10. Järfälla Tjejjour – samarbete med UMO
Katarina berättar från konferens med frivilligorganisationen Tjejjouren
Tejjouren önskar representation från FSUM i sitt arbete med Tjejjouren.
Beslut: Detta är ett viktigt arbete men FSUM kan inte vara så involverade i detta –FSUM kan tycka till men ej vara involverade i själva arbetet. Det är viktigt att vi vet vad som händer och håller oss informerade men vi kan ej vara operativa.
Tjejjouren kommer att ha en höstkampanj tillsammans med UMO.se och de får då också kunskap och hjälp via UMO.se.
11. Ungdomsstyrelsen
kommer att ha ett seminarium om tvångsgifte i höst – ”Gift mot sin vilja”. De undrar om FSUM vill stå bakom inbjudan? Andra bakom inbjudan är, Rädda barnen, Högskolan i Halmstad och Hjälpkällan (stöd för dem som vill lämna religiösa sekter).
Beslut: Ja
12. Nya mottagningar:
Ungdomsmottagningen i Årjäng är ny medlem i FSUM.
13. Ansökan Lena Berg – kurator Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning Järva UM
Ansökan om medel från BrOm fick avslag på projektansökan ang ”Unga som köper o säljer sex”. Nu prövar man att söka medel från Allmänna Arvsfonden och ställer frågan om FSUM kan vara projektägare i denna ansökan?
Fortsatt diskussion kring detta på nästa styrelsemöte.
14. FSUM-historiken/ Pia Höjeberg
Lägg Pias historik på hemsidan – den kostar för mycket att trycka upp.
Gör en kortare version i pappersformat – Eva åtar sig detta.
Alla letar bilder för att illustrera historiken.
Timmy har en bekant som gjort skolböcker – han ska be om en offert ang kostnad för tryckning. Mia ska också be om offert på tryckeri hon känner till.
– Synpunkter på innehållet: sakfel måste rättas – alla korrekturläser
Gör kopia som arbetsoriginal
Mål: klara till Sälen
15. Presentation av Konferensgruppen Dalarna
Kristina Aspelin projektledare o säljare
Agneta Andersson äger byrån – projektledare
Konferensgruppen Dalarna arbetar med konferenser, kongresser och events. Det är 4 personer som arbetar i företaget.
Konferensgruppen är intresserade av att åta sig att arrangera kommande Ungdomsmottagningskonferenser och berättar nedan om sin verksamhet och om vad de kan erbjuda:
Konferensbyrån hade från början bara kunder från Dalarna men nu från hela Sverie – dock mest från Mälardalen. Längre kundsamarbete lönar sig för båda parter.
Ser olika ut på alla orter – vad som finns att tillgå.
Hur fungerar det på andra orter där det finns andra arrangörer som tex i Sälen? Nackdel – ej all lokalkännedom. Den behövs inte alltid – man kan ta hjälp av lokala förmågor.
Prisbilden? Kan ni vara konkurrensmässiga när ni kommer utifrån? Ja får oftast hänga på på de bra priserna. Viktigt för FSUM att hålla ner priserna. Kan vara så att Konferensgruppen varit på ett ställe som UM o FSUM är nya på.
Lär sig olika arrangemang. Är ej knutna till en kommun eller någon anläggning.
Fjäder i hatten för kommunen att ha ett arrangemang – får visa upp sig, får beläggning på hotell osv
Webbaserade anmälningar för deltagare och utställare – man kan plocka de delar man behöver
Utställarna är den svåraste gruppen att hantera
Konferensgruppen skickar info o referenser till FSUM
Kostnader är FSUM:s stora fråga – kommun landsting måste hålla nere kostnader – Konfgruppen är ett litet företag som kan hålla kostnaderna nere – har låga priser. Återkommande arrangemang blir billigare i längden. Lägger ner mkt tid på sina arrangemang
Internationella arrangemang? Ja, lite kickoffer o resor för företag och konferenser för utländska företag i Sverige
295:-/deltagare är Konfgruppens pris nu – oklart för utställare
Kan göra en offert på valfri ort om vi vill o skicka över tillsammans med lista på referenser
Vi ber om offert på Västerås för att få något att jämföra med
För att göra jämförelse måste vi ta in offert från andra
OBS! Kan finnas upphandlingsavtal i kommuner om man vill söka bidrag från någon kommun
Förslag: Konferensbyrån i Dalarna kan anlitas
Nackdel att inte ha någon på ort o ställe om problem uppstår?
16. Ny logga
Tävling angående ny logga utlyses i nästa medlemsbrev.
Det gamla tecknet känns föråldrat. Riktlinjer för ny logga tas fram av Catharina som ska kolla vad som kan vara lämpligt och hon mejlar detta till Eva
17. Socialdepartementet
Det är viktigt att möta socialdepartementets vilja att vara behjälplig med uppbyggnad av statistik- och kvalitetsregister för Sveriges Ungdomsmottagningar. Därför bör landets ungdomsmottagningar göras delaktiga i detta arbete.
Förslag: FSUM ska tillsätta en arbetsgrupp kring detta för att göra en kartläggning över landets ungdomsmottagningar samt formulera vad som bör finnas med i ett sådant register.
Denna arbetsgrupp bör bestå av några representanter från FSUM:s styrelse och några representanter från landets ungdomsmottagningar.
Namnet på denna arbetsgrupp kommer att vara: ”UM – mer än summan av sina delar”
Denna fråga tas upp igen på nästa styrelsemöte
18. Presentation av UM Knuffen Carina Vestergren
Fyra små mottagningar blev en gemensam organisation. En verksamhetschef för de fyra enheterna tillsammans Carina Vestergren var samordningsbarnmorska i länet innan hon blev verksamhetschef på Knuffen.
Knuffen är ”modermottagning” och man strävar efter att få ihop organisationen – alla jobbar därför lite på andra mottagningar
UM ska finnas över hela länet – därför finns de små mottagningarna. Central smittspårning för länet sköts från Knuffen.
nya uppdrag – mera synliga – större enhet – ligger för sig själva i primärvården – finns inte i ”hälsoval”.
Psykisk ohälsa finns med i målen för verksamheten – ska vara första linjens psykiatri så småningom.(Man gör inget tillsammans med kommunen som inte har någon socialtjänst för ungdomar som mår dåligt.)
Åldersgränser tjejer 20 år killar 25 år kurator 22 år psykiatrin 18 år önskar ha 23 för alla
(Det finns många kuratorer i primärvården i Örebro)
19. Mia berättar om samordnarmötet
på Scandic Crown. Det kändes som ett pionjärarbete och allas mening var att det måste bli en ny träff.
Elisabeth Nellbäck berättade om organisationen i Skåne – och om vikten av att ha någons öra i kommun eller landsting.
Borit Åkerberg från Värmland berättade om organisationsöversikt i fem landsting. Deltagare kom också från Södermanland, Dalarna och Halland. Från Stockholms Län deltog Marta Hansson-Bocangel
Inbjudare till samordnarmötet var Västra Götaland
20. WCD
Beslut: Styrelsens ställningstagande är att ej stå bakom detta arrangemang
Information om detta skrivs i medlemsbrevet
21. Diskussion om Folsyra
Anders Milton moderator
Lena Marions var en av deltagarna i diskussionen
Catharina med som representant för Ungdomsmottagningarna
Fråga: Ska man berika mjöl med folsyra?
Diskussionen aktuell pga att nytt p-piller med folsyra som tillsats är på väg att tas fram.
22. Karin informerar
om att Socialstyrelsens riktlinjer finns på nätet; Meddelandeblad nr 7 2010 – I dessa riktlinjer stöttas vårdens rätt att göra bedömningar
23. Manual för MI med ungdomar:
Catharina informerar om att denna finns att hämta på nätet –
www.folkhälsoguiden.se
24. Inköp av ny dator
Beslut: Anneli kollar vilka funktioner som behövs samt priser och får mandat att köpa lämplig bärbar dator till styrelsen.
25. Nästa styrelsemöte:
hålls i Göteborg den 30/11 till den 1/12 kl.12.00 – 12.00
26. Teaterföreställning med gruppen Ung utan pung ges i Stockholm den 15/11-10.
Beslut: FSUM sponsrar med tågbiljett om någon i styrelsen vill gå på denna föreställning.
Örebro 2010-10-07
Eva Wendt ordförande Anneli Klaassen sekreterare