Protokoll FSUM:s Styrelsemöte Göteborg 20101130 – 20101201

Protokoll FSUM:s Styrelsemöte Göteborg 20101130 – 20101201
Närvarande:
Eva Wendt
Timmy Leijen
Gunnar Böhm
Susie Rasmussen
Maria Nordqvist
Mia Öster
Karin Bishop-Bondestam
Catharina Lundgren-Idh
Anneli Klaassen
1. Stående punkter:
– Föregående protokoll
– Ekonomi
Diskussion kring medlemsavgiftens storlek. Ska bestämmas efter genomgång av medlemmarnas enkätsvar angående detta.
Fortsatt diskussion på nästa möte.
– Hemsidan
Nya hemsidan diskuteras. Förhoppning att den ska vara igång efter jul. Susie har kontakt med Lars Webb men det är svårt att få tag i honom. Nu har det gått lång tid vad händer? Varför tar det tid? Finns bara muntligt avtal med Lars Webb. Ska vi byta webbsidebyggare? Susies man kan eventuellt ta över?
Förslag: Deadline sätts till 20110101. Då ska allt vara klart annars byter vi webbsidebyggare.
Önskemål till webbsidan:
– Möjlighet för alla mottagningar ska kunna gå in och ändra egna mottagningsuppgifter och egna mejladresser.
– Egen inloggning för varje mottagning.
– Funktion för glömt lösenord.
– Nästa möte i Sälen 110113 – 110114
Timmy har bokat boende: hus med 25 bäddar från torsdag lunch till söndag lunch.
Mia och Eva åker upp onsdag och övriga kommer torsdag.
Styrelsemöte torsdag – fredag.
Ta med varma kläder och badkläder.
2. Konferensen i Sälen
FSUM får ingen sponsring av läkemedelsindustrin för konferensen i Sälen.
– Avslag på ansökan angående sponsring har meddelats från Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation enligt beslut 20101123. Motiveringen till grund för avslaget är att konferensen hålls i Sälen.
Medlemsmottagningarna har fått inbjudan till konferensen och 180 anmälningar har hittills kommit in. Det behövs ca 300 – 350 konferensdeltagare för att konferensen ska gå runt ekonomiskt.
Eva ska informera om utebliven sponsring i medlemsbrevet till mottagningarna och om att konferensen genomförs i FSUM:s regi.
Eva skriver också kallelse till årsmötet redan i medlemsbrevet
Timmy informerar om den annonsfinansierade tidningsbilagan som planeras att ges ut före konferensen (se punkt 5 i föregående protokoll). Förslag kring innehåll i denna diskuteras.
Angående avtal om förlustgaranti – Samma avtal som tidigare kan användas.
Beslut: Timmy formulerar och skickar förslag till Eva och Maria som är firmatecknare
250.000:- till förlustgaranti – 225.000:- finns kvar från konferensen i Visby
3. Brukarenkäten
Finjusteras och godkännes. Anneli färdigställer den.
4. Socialdepartementet
Diskussion kring bildande av arbetsgruppen ”UM – mer än summan av sina delar” utifrån förslag på förra styrelsemötet.
Gruppen ska arbeta med frågor kring gemensamt system för rapportering av statistik för landets ungdomsmottagningar samt med att formulera gemensamma kvalitetsmått för ungdomsmottagningsverksamhet. Detta för att möjliggöra att på sikt kunna kvalitetssäkra landets ungdomsmottagningar utifrån gemensamma kriterier.
Hur hittar vi mätbara faktorer för UM-verksamhet?
KVÅ – Klassifikation Av Vårdåtgärder finns redan för verksamheter i vården och Mia berättar att ett arbete för att ta fram kvalitetsmått för UM har gjorts i V:a Götaland där ett KVÅ- Ung har tagits fram.
Mia tog också upp denna fråga på riksträffen för samordnare på UM och intresse finns för att arbeta med detta.
Förslag:
– Arbetsgrupp från styrelsen:. Mia, Catharina, Gunnar och Anneli
Arbetsgruppen knyter utomstående till sig och tar kontakt med Socialdepartementet.
(förslag på övriga medlemmar i den planerade arbetsgruppen: bm Carina Westergren, Örebro, Marta Hansson-Bocangel, kurator Borit Åkerberg)
– Vad kan Socialdepartementet bidra med – kan de vara behjälpliga och vägleda oss i arbetet? Behövs nytt möte mellan arbetsgruppen och Socialdepartementet?
Beslut: Eva mejlar Socialdepartementet
5. FSUM:s historik, ny titel?
Korrekturläs Pias manus tur och ordning – klart så fort som möjligt
Lilla formatet – Mia skriver det– fundera på namnförslag – fundera på vad som ska finnas med i det lilla formatet
6. Konferensbyrån i Dalarna
Vi har fått offert på kostnader beräknat utifrån Västerås som konferensort som Eva mejlat ut och de vill att vi ska ta ställning till förslaget.
Förslaget i korthet: Konferensbyrån i Dalarna sköter allt till en kostnad av 295 kronor per konferensdeltagare.
Förslag: Fråga Västerås om de vill vara arrangörer för konferensen 2012. Det är då möjligt att pröva att använda Konferensbyrån i Dalarna – kostnaden kan jämföras med kostnadsförslag från arrangör på orten.
Beslut: Timmy kontaktar Västerås med förfrågan om att vara nästa års arrangörer
7. Ordförandefrågan/valberedningen
Ordförandefrågan diskuterades med representanter från valberedningen
8. Arbetsgruppen om statistik och kvalitetsindikatorer
Se punkt 4
9. Adlon – högskoleutbildning på distans för ungdomsmottagningspersonal
Adlon – Samverkansgrupp för utbildning av specifika grupper; tex utbildning för ungdomsmottagningspersonal kring STI och Sex- o Samlevnad.
Kostnadsfria kurser typ LAFA-kurser
Vi ska hålla oss informerade om dessa utbildningar
10. Remissvar: Socialstyrelsens utredning ang Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Timmy vill ha synpunkter
Karin lägger till och skickar remissvar
11. UMO
A. Möte mellan Umo och Järfälla tjejjour den 8/10-10
– Bilda nätverk för samverkan mellan olika aktörer. Disussion kring samarbete, verksamhet och innehåll.
B. Brainstorm kring planering av ”sexdag”i maj 2011 – Umo ska möta Utbildningsradion den 6/12-10 och man de bjuder in FSUM.
Kort framförhållning inför detta möte – Anneli går dit om möjligt – mejlar Moa i så fall.
12. Rapport från konferensen om oönskade graviditeter
HSMI – Monica Ideström chef
Sveriges aborttal är ”höga”- Kristina Gemsell: ”Vi har de aborter vi behöver”
Danmark ligger lågt i abortstatistiken – De har lite aborter o mycket klamydia.
Finland ligger lågt i abortstatistiken – De har lite aborter och lite klamydia. De är bra på kondomanvändning
Mia åker på studiebesök till Finland i mars
Förslag från Timmy: Artikel om abort och preventivmedel i den planerade tidningsbilagan
Karin: Rapport från FARG – upphandling av olika saker skapar problem – enstaka uppköpares privata åsikter styr.(Gäller tex spiraler o kondomer)
13. Skrivelsen från TONARG/FSUM/Föreningen för adolescensmedicin
Om aborter och preventivmedel till flickor under 15 år – Meddelandeblad från socialstyrelsen 07/10 förmedlar att vårdgivaren har rätt att göra bedömningar ang detta.
Eva mejlar till styrelsen. Skrivelsen bör finnas på FSUM:s hemsida. Påtala för Moa att detta kan finnas på umo.se också.
14. Projekt– ”Unga som köper sex” – Lena Berg förfrågan 101130
Projektgruppen har fått avslag på ansökan om medel från BrOm och söker nu medel från Allmänna Arvsfonden – FSUM är projektägare enl beslut på förra styrelsemötet och måste därför stå bakom ansökan.
Fråga från projektgruppen om FSUM som projektägare accepterar att stå bakom ansökan om medel för projektet från Allmänna Arvsfonden? FSUM blir då sökande organisation och Järva UM genomförande organisation.
Beslut: Vi beslutar att skicka ansökan till Allmänna arvsfonden angående projektmedel för projektet ”Unga som köper sex”
Stadgar, verksamhetsberättelse och protokollsbeslut bifogas ansökan
Genomförande: Styrgrupp med representant från FSUM tillsättes och avstämning göres på styrgruppsmöten ett par gånger per termin och med kontakter via mejl en gång per månad.
Projektgruppen ansvarar för redovisning mot Allmänna Arvsfonden
Krav: Skriftlig resultatuppföljning/redovisning mot FSUM varje kvartal
15. Datainspektionens utredning
Mia läste om detta i Dagens Medicin
Hör nog av sig till FSUM under utredningens gång. Ser olika ut på UM över landet
Äger ungdomar sin egen sekretess? Hur hantera detta? Bevaka utifrån UM-perspektiv! Tekniken har sprungit ifrån oss
OBS! Kom ihåg detta till verksamhetsberättelsen.
16. Mailfråga från bm Lotta Ellberg, Örkelljunga VårdC
Hon undrar om hon kan ansluta sig till FSUM?
Svar: Nej, ej som fullvärdig medlem pga att en vårdcentral kan ej vara medlem i FSUM. Hon kanske kan vara stödmedlem och då få komma på konferensen i mån av plats.
Sussie ska ringa och fråga vad hon menar och på vilket sätt FSUM kan stötta henne.
17. Översyn av policyprogrammet – vad tycker medlemmarna?
18. Behövs ett styrelsemöte mellan Sälenmötena?
Maria behöver träffa revisorerna och årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse behöver förberedas.
Preliminärt förslag: Möte i Stockholm i mitten av mars tex vecka.11 från torsdag den 17/3 kl.12.00 till fredag den 18/3 kl.12.00.
Göteborg 20101201
Eva Wendt ordförande Anneli Klaassen sekreterare