Protokoll från FSUM:s årsmötesförhandlingar i Borlänge 2013-05-23

Protokoll från FSUM:s årsmötesförhandlingar i Borlänge 2013-05-23
§1. Årsmötet öppnas
FSUM:s ordförande Timmy Leijen förklarade årsmötet öppnat
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes barnläkare Lars Holmberg, Borlänge
§3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anneli Klaassen
§4. Val av två (2) justeringspersoner
Till justerare valdes Lena Johansson, Trelleborg och Mina Back, Dalarna
§5. Val av tre (3) rösträknare
Till rösträknare valdes Lotta Tyrén, Anna Skoglund och Christina Fledrup
§6. Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning
Godkändes av mötet
§7. Godkännande av dagordning
Godkändes av mötet
§8. Godkännande av verksamhetsberättelse
Timmy Leijen frågade mötet om synpunkter eller frågor kring årets verksamhetsberättelse. Inga synpunkter eller frågor framfördes.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna
§9. Godkännande av ekonomisk berättelse
Maria Nordqvist gick igenom och redogjorde för årets ekonomiska berättelse.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§10. Revisionsberättelse
Carina Finnskog, UM Tranås, redogör för årets revisionsberättelse
FSUM:s bokföring och förvaltning är granskad – Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Bokföring och förvaltning har skötts på ett tillfredställande sätt.
Revisorer: Ingela Wessbo och Carina Finnskog
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för året 2012 – 2013
§12. Redovisning av FSUM-statistik
Susie informerade om statistikredovisningen och tre mottagningar fick motta årets statistikpris och diplom.
§13. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner finnes
§14 Stadgeändring – 3 st propositioner
Gunnar Böhm redovisade och informerade om proposition gällande förslag till ändring i FSUM:s stadgar §10 c) och d) Styrelsen ska göra en redaktionell förändring under §10 c
Stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Propositionen godkändes av årsmötet – enhälligt beslut
Mia Öster redovisade och informerade om proposition gällande tillägg i FSUM:s stadgar §5 angående stödmedlemskap
Stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Propositionen godkändes av årsmötet – enhälligt beslut
Anneli Klaassen redogjorde för proposition gällande förslag till ändring i FSUM:s stadgar §11 avseende utskick av kallelse till årsmötet samt utskick av årsmöteshandlingar
Stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Propositionen godkändes av årsmötet – enhälligt beslut
§15. Styrelsens förslag till budget
Maria Nordqvist presenterar förslag till budget för kommande år
Intäkter:
– Medlemsavgiften – 1800:- /medlemsmottagning/år – 219 betalande mott
– Ränta på premieobligationer samt 5400:- vinst på premieobligationer
Utgifter:
– Resor och omkostnader i samband med styrelsemöten 200.000:-
– Kontorsmaterial
– Utbildningssatsning
– Projekt, stipendier, bidrag och gåvor 120.000:-
Fråga från mötet gällande utbildningssatsningen. Carolin Eriksson redogör för denna utbildningssatsning som avser planerade Jubileumsföreläsningar spridda över landet maa att FSUM fyller 25 år.
Kommande års budgetförslag godkändes av årsmötet
§16. Val av 3 ordinarie ledamöter på 3 år, 2 ordinarie ledamöter 2 år och 2 suppleanter på 1 år
Ordinarie ledamöter på 3 år:
Mia Öster – omval tre (3) år
Karin Bishop-Bondestam – omval tre (3) år
Gunnar Böhm – omval tre (3) år
Ordinarie ledamöter på 2 år:
Timmy Leijen – omval två (2) år
Maria Nordqvist – kvarstår två (2) år
Ersättare:
Carolin Eriksson – omval ett (1) år
Eva Holmberg – inval ett (1) år
Kvarstående ledamöter:
Catharina Lundgren-Idh
Susie Rasmussen
Eva Holmberg psykolog Umeå inväljes
Anneli Klaassen psykolog Sigtuna avgår
§17. Val av styrelseordförande på ett (1) år
Eva Wendt presenterar valberedningens förslag till styrelseordförande på ett (1) år: Timmy Leijen, Örebro
Till styrelseordförande på ett (1) år valdes enligt valberedningens förslag Timmy Leijen från Örebro
§18. Kommande verksamhetsår/plan.
Timmy redogör för kommande års verksamhetsplan
Tillägg: SR/HR-planen/strategin – FSUM är representerad i detta arbete
Godkännes med tillägg enl ovan
Verksamhetsplanen är redovisad och godkännes av årsmötet
§19. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år.
Ingela Wessbo och Carina Finnskog väljes enligt valberedningens förslag
§20. Val av tre (3) representanter till valberedningen.
Till valberedningen omvaldes Göran Källqvist och Eva Wendt
Christina Lindqvist avgår
Förslag till ny representant: Erika Kasperson
Erika Kasperson väljes till valberedningen
§21. Övriga frågor
Nästa års konferensvärd
Timmy presenterar 2014 års konferensvärd – Stockholms Skolors UM – som tillsammans med styrelsen arrangerar nästa års konferens. Tema för konferensen är ännu ej bestämt
FSUM-Stipendium
Catharina informerar om detta samt om FSUM:s Kunskaps- och Utvecklingsbidrag
Västerorts UM har fått sin stipendieansökan för resa till England beviljad och tilldelas årets FSUM-stipendium
SFOG-rapporten
Karin informerar om att en rapport för varje mottagning finnes vid FSUM-bordet
Fråga om sammanhållen journalföring
Bm Mina Back – frågan om sammanhållen journalföring – hur ska UM-journalen vara – lägges till verksamhetsplanen för nästa år
§22. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet
Timmy Leijen tackar årets konferensvärdar i Borlänge
Tack till årsmötesordförande och sekreterare.
Tack till Mariestad för ordförandeklubban!
§23. Årsmötet avslutas
Timmy Leijen avslutar mötet
Borlänge 2013-05-23
Mötesordförande: Sekreterare:
_________________ _________________
/ Lars Holmberg / / Anneli Klaassen /
Justeras: Justeras:
__________________ __________________
/ Lena Johansson / / Mina Back /