Projektbeskrivning att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning.

Projektbeskrivning att ta fram uppdragsbeskrivning/handbok för ungdomsmottagning.

Bakgrund
: På nationell nivå finns ingen uppdragsbeskrivning om vad en ungdomsmottagning är. Vad kan ungdomar få hjälp med på en ungdomsmottagning?
Ingen myndighet har fått uppdraget att ta fram riktlinjer eller vägledande dokument för att säkerställa tjänster och tillgänglighet för ungdomar i vårt land. Första ungdomsmottagningen startades 1974 i Borlänge. Sedan dess har verksamheter startats och utvecklats över tid. I dagsläget finns det ca 250 mottagningar i landet. Uppdrag och storlek på mottagningar varierar och det är upp till den enskilda huvudmannen att bestämma. UM ska var en lågtröskel verksamhet med god tillgänglighet för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation.
FSUM – Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar har nästa år funnits i 30 år och startade som ett nätverk och övergick senare till en ideell förening. FSUM har flertalet gånger i olika sammanhang påpekat avsaknad av ett nationellt vägledande dokument och lagstiftning avseende ungdomsmottagningsverksamhet. FSUM har arbetat fram riktlinjer för hur vi vill att arbetet ska bedrivas på Sveriges ungdomsmottagningar. Dessa dokument har inte haft någon officiell status eller varit tvingande. Många huvudmän har dock följt dessa när de byggt och utvecklat sina verksamheter genom åren. Senast FSUM gjorde en större revidering och utveckling av dessa vägledande dokument var för tre år sedan, då utöver omarbetade riktlinjer även en handbok framtogs. Dessa är dock redan inaktuella i vissa delar.

Den största anledningen till detta är den stora förändring och försämring av ungdomars psykiska hälsa och mående i vårt land. Tillgängligheten till hjälp har blivit mer komplex och svårtillgänglig av olika anledningar. Många ungdomsmottagningar känner av en förändring av ungdomars mående genom att fler ungdomar hänvisas från specialistnivå med tyngre problem och att unga själva med svår problematik själva söker UM då de ej nått fram någon annanstans. Långa väntetider till många av landets UM uppstår pga detta i en verksamhet som ska vara lättillgänglig och helst inte ha väntetider.
De statliga medel som anslagits i stadsbudgeten de senaste åren har haft som syfte att stärka arbetet kring psykisk hälsa bland annat på UM. Det har gått olika fort visar SKL kartläggning. UM är en oreglerad verksamhetsform, vilket avspeglas i resultatet av kartläggningen, vilken bland annat påvisar att det finns stora variationer mellan olika mottagningar. Otålighet från anslagsgivare har framförts, att det går för sakta. Frågan om ungdomsmottagningarna vill och kan ha första linjens uppdrag har ställts vid flertalet tillfällen vid olika arrangemang av SKL. Ingen har riktigt mandatet att svara på denna fråga då det inte finns en sammanhållen organisation. Nu har frågan blivit ställd till FSUM från bland annat SKL –kan vi säga något om det?

FSUM är en ideell organisation utan anställda och med en knapp ekonomi. Alla som är engagerade i FSUM:s styrelse har till viss del arbetstid sanktionerad av sin huvudman men mycket görs på fritid. Det FSUM nu står i begrepp att starta är ett stort arbete runt just framtagandet av underlag för första linjens uppdrag på UM, ett arbete som ska utmynna i ett dokument som beskriver hur FSUM menar att detta uppdrag ska vara formulerat för att på ett bra sätt integreras med det viktiga arbete som bedrivs utifrån sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter som grund på landets ungdomsmottagningar.
Vi skriver till några av regionerna för att be om ekonomiskt stöd för detta arbete. I SKL:s kartläggning och sammanställning av hur de statliga medlen använts ser man stora belopp fått betalas tillbaka . Vi hoppas och tror därför att ni skulle kunna bistå oss ekonomisk med en del av dessa pengar som inte kommer att användas 2017. Två regioner har redan gett klartecken till detta. Men som ni ser i den ekonomiska kalkylen skulle vi behöva ytterligare stöd. Tiden är kort och vi hoppas på en snabb handläggning av er!
SYFTE: Definiera UM:s grunduppdrag, som första linjeverksamhet.

Tidsplan: 1 oktober 2017 – 31 mars 2018 för att samla material, sammanställa och skriva.
1 april – 30 april 2018 layout och tryck. Presentation på årsmöte i slutet av maj 2018.

VAD
: Uppdatera handboken angående psykisk hälsa och integrera detta i befintliga kapitel. ( FSUMs styrelse ansvarar för att befintliga kapitel i handboken uppdateras.)
Revidera korta riktlinjerna genom att tillföra mer om arbetet med psykisk hälsa på UM.

HUR:
Beroende på medel anställa två till projektgrupp, varav en är projektledare.
Dessutom starta en arbetsgrupp/ styrgrupp med frivillig kraft. 7-10 engagerade UM personer som är väl insatta i arbetet på UM, som representerar alla yrkeskategorier och som kan avsätta tid för detta under oktober- april. Resor, mat och boende ersätts från FSUM, men arbetstid ersätts ej.
ANSVAR: FSUM är ansvarigt för projektet. Projektledare och styrgrupp arbetar på uppdrag av FSUMs styrelse. I styrgruppen ingår några från styrelsen varav ordf. föreslås vara en. Styrgruppen är referensgrupp till och samarbetar med projektledaren.
Förslagsvis tre workshops med styrgruppen i november, december/ januari och februari/ mars.
Preliminärt en remissomgång i februari istället för extra årsmöte till medlemsmottagningarna.

Farhåga:
Att det går för långsamt, politiken inväntar inte verksamheternas långsamhet. Vi vet inte hur mycket medel regionerna bidrar med annat än från VGR och Västernorrland, alltså 300 000 kr.
Vi tänker att största kostnaderna är personalkostnader och räknar på två personer som arbetar 50% vardera i 6 månader. Att inte få ekonomi till det.
Vi räknar med att vi redan idag i praktiken är första linje på de flesta ställen, men mer resurser måste följa med när man blir första linje. UM ska vara en verksamhet där man är både förebyggande, främjande och första linje. Det gäller att vara tydlig med att första linjen ej skall bli på bekostnad av förebyggande, främjande och utåtriktat arbete.
Kärnan är fortfarande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi anser att psykisk hälsa inte kan separeras från detta.