Preventivmedel till flickor under 15 år

Uttalande angående förskrivning av p-piller till flickor under 15 år.
Omhändertagande av ungdomar under 15 år
En person under 15 år som besöker en ungdomsmottagning ska bemötas på samma sätt som alla besökare, det vill säga, professionellt och med största respekt.
Det kan, till exempel vid förskrivning av preventivmedel eller rådgivning inför abort, vara önskvärt att vårdnadshavare eller annan vuxen (myndig) person informeras och medföljer den unga, men det måste alltid göras en individuell bedömning. I vissa fall kan den unga känna sig särskilt utsatt, och till och med lida men, om vårdnadshavare informeras.
Samma resonemang måste gälla en eventuell anmälan till socialnämnden. Syftet med en anmälan måste vara att den unga kvinnan eller mannen ska bli hjälpt av kontakten. Bedömningen huruvida en anmälan är nödvändig eller ej, utförs bäst av ett team bestående av läkare, kurator/psykolog och barnmorska på en ungdomsmottagning (eller liknande). Dessa yrkeskategorier måste anses som särskilt kunniga i att göra mognadsbedömningar av ungdomar. Att den unga själv har sökt mottagningen är ofta ett tecken på en viss grad av mognad och insikt. Rutinmässig information till vårdnadshavare eller anmälan till socialnämnden enbart till följd av ålder är inte optimalt ur den ungas synvinkel.
Att förhindra en oönskad graviditet måste anses vara högprioriterat. En flicka som kommer för att få preventivmedel gör oftast detta för att hon redan har debuterat sexuellt. Det är då viktigt att hon känner sig välkommen på ungdomsmottagningen så att ett stödjande, ohälsoförebyggande och hälsofrämjande arbete kan inledas.
Att förskriva preventivmedel kan inte klassas som medhjälp till våldtäkt då det saknas uppsåt till brott. Våldtäkt kan också ske utan att preventivmedel används. Det som dock är av största vikt är att bedöma om den unga riskerar att fara illa och om till exempel socialtjänsten behöver informeras och agera.
2010-11-20
Arbetsgruppen för Tonårsgynekologi TONARG (SFOG)
Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM)
Arbetsgruppen för familjeplanering FARG (SFOG)
Svenska Barnmorskeförbundet
Adolescensmedicinska Arbetsgruppen (Svenska Barnläkarföreningen)