Om abort på kvinnor under 18 år

Uttalande angående abort på kvinnor under 18 år
Angående Socialstyrelsens föreskrifter om abort 2009:15 (M)
3 kap 3-4§ Kvinnor under 18 år
3 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en bedömning ska göras för att avgöra huruvida information ska lämnas till vårdnadshavarna när kvinnan som begär abort är under 18 år.
4 § Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för hur en bedömning ska göras för att avgöra huruvida en anmälan ska göras till socialnämnden eller motsvarande när kvinnan som begär abort är under 18 år.
Arbetsgruppernas synpunkter:
En kvinna under 18 år som begär abort ska bemötas på samma sätt som alla kvinnor, det vill säga professionellt och med största respekt. Hennes beslut och vilja ska respekteras.
Alla abortsökande kvinnor erbjuds kontakt med person med beteendevetenskaplig utbildning (oftast kurator). För kvinnor under 18 år bör det ingå i omhändertagandet att kurator också träffar den abortsökande, detta för att bedöma om den unga kvinnan kan antas fara illa av något skäl.
Den omyndiga kvinnan bör uppmuntras och motiveras till att informera vårdnadshavare, eller annan vuxen (myndig) person, och att denna medföljer till abortmottagningen. Det måste dock alltid av vårdgivaren göras en individuell bedömning av den enskilda unga kvinnans situation. I vissa fall kan det medföra svårigheter och till och med vara till men för den unga kvinnan om vårdnadshavare informeras.
Samma resonemang måste gälla en eventuell anmälan till socialnämnden. Syftet med en anmälan måste vara att den unga kvinnan ska bli hjälpt av kontakten. Bedömningen huruvida en anmälan är nödvändig eller ej, görs bäst av ett team bestående av läkare, kurator och barnmorska på en abortmottagning (eller liknande). Dessa yrkeskategorier måste anses som särskilt kunniga i att göra mognadsbedömningar av ungdomar.
Den ungas integritet är viktig att värna samtidigt som föräldrabalken visar på föräldrarnas skyldighet att skydda sina barn. Rutinmässig information till vårdnadshavare eller anmälan till socialnämnden är inte optimalt ur den ungas synvinkel, utan bör tillämpas om omständigheterna är sådana att den unga bedöms vara i behov att särskilt stöd.
2010-11-20
Arbetsgruppen för tonårsgynekologi TONARG
Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Arbetsgruppen för familjeplanering FARG
Svenska Barnmorskeförbundet
Adolescensmedicinska Arbetsgruppen (Svenska Barnläkarföreningen)