Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Hjälp oss sprida enkät om ungas rätt till sin sexualitet och sin kropp
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt men också särskilt belysa specifika ungdomsgrupper (se uppdragsbeskrivningen, punkt 1.4 i bifogat regleringsbrev).
Som en del i detta uppdrag har MUCF utformat en mindre enkät till unga mellan 13 och 25 år. Syftet med enkäten är att få information kring några specifika frågor kopplat till ungas sexuella och reproduktiva rättigheter, som ett komplement till en större undersökning på området som MUCF genomför under 2015.
Den kunskap vi får genom enkäten kommer att användas i den rapport vi ger till regeringen. Rapporten kommer att presentera förslag på åtgärder för att förbättra ungas tillgång till sina sexuella och reproduktiva rättigheter.
Enkäten ligger uppe på vår webbsida, tillsammans med en kort beskrivning av uppdraget. Enkäten kan besvaras till och med 16 augusti.
Här är länken:
http://www.mucf.se/din-ratt-till-din-sexualitet-och-din-kropp
Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att sprida länken i era nätverk. Er hjälp är värdefull! Ju fler unga vi kan nå, desto bättre underlag kommer vi att ha för att föra fram ungas röster.
Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta oss som arbetar med uppdraget på MUCF.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar,
Cecilia Löfberg, projektledare/utredare, cecilia.lofberg@mucf.se
Malte Sundberg, handläggare, malte.sundberg@mucf.se