Konstituerande styrelsemöte, Linköping 2010-04-29

Konstituerande styrelsemöte, Linköping 2010-04-29,
Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar
§1.
Ordförande, Eva Wendt hälsar den nya styrelsen välkommen.
Den nya styrelsen består av;
Ordförande; Eva Wendt, barnmorska, Halmstad (omvald 1 år årsmötet 2010-04-29)
Vice ordförande: Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro (omvald 2 år årsmötet 2010-04-29)
Kassör; Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå (omvald 2 år årsmötet 2010-04-29)
Sekreterare: Anneli Klaassen, psykolog, Sigtuna (invald 2 år årsmötet 2009-05-28)
Övriga ledamöter;
Susie Rasmussen, kurator, Malmö (omvald 2 år årsmötet 2010-04-29)
Mia Öster, barnmorska, Strömstad (invald 2 år årsmötet 2009-05-28)
Catharina Lundström-Idh, barnmorska Sollentuna (fyllnadsvald 1år årsmötet 2010-04-29)
Ersättare:
Karin Bondestam, gynekolog Uppsala (omvald 1 år årsmötet 2010-04-29)
Gunnar Böhm, terapeut Ulricehamn (omvald 1 år årsmötet 2010-04-29)
Ej närvarande på detta möte;
Susie Rasmussen, kurator, Malmö
§2.
Firmatecknare för FSUM:s styrelse är för det kommande året; kassör Maria Nordqvist (650227-8564), samt ordföranden Eva Wendt (580511-5085). Villkor enligt tidigare, dvs de är firmatecknare var för sig.
§3.
Planerade styrelsemöten under kommande verksamhetsår:
Första mötet planeras till den 27/5 2010 i samband med mötet på Socialdepartementet. Tid och plats och planering bestäms via mailkontakt. Catharina kollar med Stockholms Skolors UM om mötet kan hållas där. Punkter inför detta möte – Brukarenkäten, Policyprogramgruppen o mötet med Socialdepartementet.
Övriga möten planeras enligt följande;
v.40 den 6/10-2010 kl.12.00 – den 7/10-2010 kl.12.00 i Örebro
v.48 den 30/11-2010 kl.12.00 – den 1/12-2010 kl.12.00 på någon UM i Göteborg
v.2 den 13/1-2011 – den 14/1-2011 i Sälen
§4.
Anneli uppdaterar styrelsens adresslista
§5.
Planering av kommande styrelsemöten görs via e-post.
§6.
Till vice ordförande valdes Timmy Leijen och till sekreterare valdes Anneli Klaassen. Övriga styrelseposter är oförändrade.
§7.
Övriga frågor
Pia Höjebergs historik om FSUM – Styrelsen ska arbeta med den under hösten
FSUM-materialet – Beslut: Materialet lämnas till Riksarkivet (Detta innebär att FSUM äger handlingarna. Om FSUM upplöses övergår handlingarna i arkivets ägo.)
Nästa års FSUM-konferens planeras att hållas i Sälen den 10/4-2011 – 13/4-2011.
Mötet avslutas.
Sekreterare Anneli Klaassen
Vidimeras: Vidimeras:
Eva Wendt, ordförande Mia Öster, ledamot