Konstituerande styrelsemöte 2014-04-03 i Stockholm

Konstituerande styrelsemöte 2014-04-03 i Stockholm
Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar FSUM

Närvarande:
Timmy Leijen Ordförande
Mia Öster
Maria Nordqvist
Karin Bishop-Bondestam
Caroline Eriksson
Susie Rasmussen
Eva Holmberg
Sevil Bremer
Ej närvarande på detta möte:
Catharina Lundgren Idh
§1.
Ordförande, Timmy Leijen hälsar den nya styrelsen välkommen.
Poster i den nya styrelsen fördelas bland ledamöterna enligt följande:
Ordförande: Timmy Leijen, sjuksköterska, Örebro ( omvald två år årsmötet 2013-05-23 samt vald till ordförande 1 år årsmötet 2014-04-02)
Vice ordförande: Mia Öster, barnmorska, Strömstad (omvald tre år årsmötet 2013-05-23)
Kassör: Maria Nordqvist, barnmorska, Skellefteå (omvald 2 år årsmötet 2012-05-10 men kvarstår 2 år från årsmötet 2013-05-23)
Sekr: Catharina Lundgren-Idh, barnmorska, Sollentuna (omvald 3 år årsmötet 2014-04-02)
Övriga ledamöter:
Susie Rasmussen, kurator, Malmö (omvald 3 år årsmötet 2014-04-02)
Karin Bishop-Bondestam, gynekolog, Uppsala (omvald 3 år årsmötet 2013-05-23)
Eva Holmberg, psykolog, Umeå (fyllnadsval 2 år årsmötet 2014-04-02)
Ersättare:
Carolin Eriksson, barnmorska, Sundsvall (omvald 1 år 2014-04-02)
Sevil Bremer, psykolog, Stockholm (nyval 1 år 2014-04-02)
§2.
Firmatecknare för FSUM:s styrelse är för det kommande året:
kassör Maria Nordqvist (650227-8564) och ordföranden Timmy Leijen (610814-6777) Villkor enligt tidigare, dvs de är firmatecknare var för sig.
§3.
Planerade styrelsemöten under kommande verksamhetsår:
Första mötet planeras vecka till Strömstad 7-8/5-14
§4.
Planering av kommande styrelsemöten görs via e-post.
§5.
Träff med nästa års konferensvärdar
Timmy och Catharina planerar att den 7/5-14 träffa nästa års konferensvärdar, Uddevalla UM och norra Bohusläns UM, för diskussion kring upplägget runt nästa års FSUM-konferens.
§6.
Catharina uppdaterar styrelsens adresslista
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh