Kallelse till årsmöte

FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
Kallelse till årsmöte
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM
Tid: torsdag 11 maj 2017 kl 13.30-15.00
Plats: Hotell Tylösand Halmstad
Handlingar skickas enligt stadgarna ut i vederbörlig tid före årsmötet
Kallelse sker endast på detta sätt
VÄLKOMNA!
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
Dagordning för FSUM:s årsmötesförhandlingar Tylösand 2017-05-11

§1. Årsmötet öppnas.
§2. Val av mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare.
§4. Val av två (2) justeringspersoner.
§5. Val av tre (3) rösträknare.
§ 6. Antal röstberättigade deltagare
§ 7. Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning.
§ 8. Godkännande av dagordning.
§ 9. Godkännande av verksamhetsberättelse.
§10. Godkännande av ekonomisk berättelse.
§11. Revisionsberättelse.
§12. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen.
§ 13. Stipendieansökan
§ 14. Inkomna motioner.
§ 15. Styrelsens förslag till budget.
§ 16. Styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften till 2500 kr.
§ 17. Val av 3 ordinarie ledamöter på 3 år samt 2 suppleanter på 1 år
§ 18. Val av styrelseordförande på ett (1) år.
§ 19. Kommande verksamhetsår/plan.
§ 20. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år.
§ 21. Val av tre (3) representanter till valberedningen.
§ 22. Instagramkonto och Stockholm Pride
§ 23. Övriga frågor
§ 24. Tillkännagivande av 2019 års konferensvärd.
§ 25. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet.
§ 26. Årsmötet avslutas.
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsåret april 2016 – april 2017

Styrelsens sammansättning
Ordförande; Timmy Leijen, sjuksköterska Örebro
Vice ordförande; Vanda Oscarsson, barnmorska, Uddevalla
Sekreterare; Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna
Kassör; Sevil Bremer, psykolog, Solna
Övriga ledamöter
Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala
Susie Rasmussen, kurator, Malmö
Carolin Eriksson Barnmorska, Sundsvall
Eva Holmberg, psykolog, Umeå
Fox Foxhage, kurator, Värmland
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå adjungerad
Jessica Sunesson, barnmorska, Stockholm adjungerad
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex styrelsemöten;
Konstituerande styrelsemöte 2016-05-26 i Skellefteå
Malmö, Rooseum UM 24 augusti 2016
Halmstad UM 18-19 oktober 2016
Norrtullsgatan och Stockholms skolors UM 1-2 december 2016
Sälens UM 19-20 januari 2017
Gullmarsplans UM 19-20 april 2017
Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen www.fsum.org
Verksamhetsåret började med Årsmöte på FSUM konferensen i Skellefteå. Årsmötet var välbesökt och det märks att vi har många engagerade medlemmar.
Stort tack till Skellefteå ungdomsmottagning för väl genomfört arbete med 2016 års konferens.
Under året har vi haft styrelsemöten runt om i Sverige, på olika mottagningar och andra lokaler och vi tackar de mottagningar som så vänligt tagit emot oss under verksamhetsåret. Det är mycket trevligt att träffa kollegor och det blir också mycket billigare än om vi skulle boka in oss på lokal. Hör gärna av er om ni vill att vi under nästa verksamhetsår ska ha möte på just er mottagning.
Medlemmar
FSUM har idag totalt 221 mottagningar över hela landet. Av dessa har 11.3% kommunen som huvudman, 43% landstinget som huvudman, 32.6% båda som huvudmän, och 13,1% har annan huvudman
Medlemskontakt
Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått sju medlemsbrev samt ett i samband med utskicket för årsmötet. Många kontakter med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post och telefon. Vi är mycket tacksamma för alla som kontaktar oss i olika sammanhang. Det görs ett mycket viktigt arbete runt om i landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika behov.
SKL s och socialdepartementets satsning på Ungdomsmottagningar 2016-2018.
FSUM är SKLs motpart i detta och har haft fleratlet samtal under verksamhetsåret. 130 miljoner kronor har fördelas till kommuner och landsting för att användas till satsningar på ungdomsmottagningar. Medel som exempelvis kan gå till utökade öppettider, förstärkt kompetens, ökad tillgänglighet. Då det funnits en stark oro att pengarna inte skall nå ända fram till alla UM så har FSUM haft kontakter med SKL i den kartläggning av ungdomsmottagningarna och dess resurser som pågår. Vår representant har varit Carolin Eriksson
Möte med Gabriel Wikström på Socialdepartementet 10/2. FSUM och UMSAM förde ett samtal om den särskilda satsningen för UMs arbete med psykisk hälsa tagits emot och fungerat och framtiden för Sveriges Vi beskrev att det fungerat mer eller mindre bra avseende hur pengarna kommit UM till del och att detta påverkat både planering och genomförande, men att vi förstås var positiva till ökade resurser. Vi påpekade dock betydelsen av att resurser och kompetens säkerställs på lång sikt, vilket var en av punkterna i vår skrivelse (orsaken till att vi var inbjudna till Socialdepartementet). Samtalet handlade vidare om att ett flertal arbetsområden har ökad de senaste 10-15 åren, där ungas psykiska hälsa är en väsentlig del. Vi diskuterade vikten av att arbeta såväl främjande för psykisk hälsa som förebyggande avseende psykisk ohälsa. I samtalet kring detta tog Gabriel Wikström upp frågan huruvida UM är rätt ställe för att arbeta med första linjens psykiska ohälsa. Fördelar och nackdelar med detta ventilerades och avslutades med konstaterandet att främjande och förebyggande arbete i vilket fall som helst inte får komma i skymundan. Att möta unga i ett tidigt skede av psykisk ohälsa är av största vikt. Vi förde också fram UMs kärnverksamhet – sexuell och reproduktiv hälsa och att UM är en viktig samtalspartner med unga kring frågor om sexualitet och lust. UMs ökande arbete kring hedersrelaterad problematik och med ensamkommande i deras livssituation var ett annat diskussionsämne, samt den uppkomna situationen kring det ökade antal kollektiva självmord bland nyanlända unga. En positiv utveckling som togs upp var att fler killar kommer till våra mottagningar, vilket kan bero på den ökade tillgängligheten genom e-hälsa. Utöver ovanstående förde vi även fram de fyra viktiga punkterna i skrivelsen som handlar om UM i framtiden: Att begreppet ungdomsmottagning definieras lika över hela Sverige, behovet av kvalitetsindikatorer för UM, betydelsen av en nationell ungdomsinriktad utbildning för personal som ska arbeta på UM samt vikten av ett nationellt kompetenscentrum/kunskapscentrum för UM-verksamhet.
UngaVuxna-dagarna 29–30 januari 2016. Unga Vuxna dagarna är en mycket bra plattform för att informera om FSUM och ungdomsmottagningarnas verksamhet. Vi hade en välbesökt monter med många trevliga möten. Från FSUM deltog Susie Rasmussen, Sevil Bremer, Timmy Leijen och Eva Holmberg Psykoterapimässan 15 – 16 november i Stockholm Psykoterapimässan var 2016 mycket stor då den hölls tillsammans med Socionomdagarna. Vi nådde många besökare med vår information om FSUM och ungdomsmottagningarnas verksamhet, men vi tror också att vårt budskap drunknade i det enorma utbudet. Från FSUM deltog Sevil Bremer, Susie Rasmussen och Eva Holmberg
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
FSUMs Handbok och FSUMs riktlinjer
Vid årsmötet i Strömstad 2015 lanseras två nya nationella FSUM dokument: FSUMs handbok för Sveriges ungdomsmottagningar” vilken är avsedd att användas som en vägledning för UM arbete, samt ”FSUMs riktlinjer för Sveriges ungdomsmottagningar” vilket beskriver kärnan av UM verksamheten i Sverige och är avsedd att användas som information till politiker och tjänstemän. Bakgrunden till varför dessa dokument togs fram har sitt ursprung i en motion på Ungdomsmottagningskonferensen i Malmö 2009 vilken handlade om att se över och uppdatera det nuvarande policyprogrammet. Under kommande verksamhetsår kommer Handoken att revideras och kompletteras.
Facebook
Facebook sidan FSUM diskussion har fått ett ökat antal medlemar och är idag uppe i över 431. Vi skulle kunna vara flera kan man tycka. Denna sida har som funktion att snabbt och lätt få kontakt i olika frågor om vad som händer på våra arbeten. Lyfta frågor om specifika saker som man vill ha svar på eller diskutera. Aktiviteten på sidan har ökat undan för undan vilket är roligt.
www.fsum.org
Vår interaktiva webbplats innehåller bland annat information kring medlemsdata, styrelsemötesprotokoll, uppsatser och rapporter av olika slag, inbjudningar till diverse kurser och utbildningar mm. Alla uppmuntras till att aktivt deltaga genom att skicka in era metoder, rutiner, rapporter m.m som kan vara till hjälp för andra ungdomsmottagningar.
Ansvarig är susie.rasmussen@skane.se
FSUM-konferens Halland 2017
FSUM:s representanter, Timmy Leijen och Vanda Oskarsson, var i Halland 18/10-16 för projektmöte med FSUM-konferensens projektgrupp inför 2017 års FSUM-konferens i Halland. Förutom FSUM:s representanter deltog även värdmottagningarnas projektsamordnare Eva Wendt, representanter från region Hallands ungdomsmottagningar samt Linus Engdahl, projektledare på region Hallands utbildnings- och eventservice. Vid detta möte medverkade även Martin Emtenäs, 2017 års konferencier.
Under året har fortlöpande kontakt och planering inom ledningsgruppen skett. Konferensplanering har funnits som en stående punkt vid samtliga styrelsemöten under året.
FSUM-konferens Sundsvall 2018
Inledande samtal har hållits med 2018 års konferensarrangör Sundsvall och en ledningsgrupp bestående av Timmy Leijen och Vanda Oskarsson från FSUM, värdmottagningarnas projektsamordnare Carolin Eriksson och Cathrine Olsson samt representanter från eventbolaget Fjällkonferens har tillsatts. Ett ledningsgruppsmöte har hållits i Sälen den 16/2-17.
Arbete för ett FSUM kansli
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att undersöka möjlig finansiering av ett kansli. Vi anser att om ett arbete i framtiden ska få tyngd och få kraft behöver föreningen resurser till det med ett kansli och personal.
Kvalitetsregister
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att undersöka förutsättningarna för att, med hjälp av utvecklingsmedel från SKL, ta fram ett nationellt kvalitetsregister för Sveriges ungdomsmottagningar.

UMO – YOUMO

Under året har en samverkan skett mellan FSUM och UMO för utvecklingen och innehållet i Youmo som lanserades 6/4-17
FSUMs kommunikationsgrupp
På årsmötet 2015 initierades en kommunikationsgrupp utifrån en motion som inkommit.
Arbetet startade upp efter ett upprop om medlemmar till gruppen och fler anslöt sig. Under detta verksamhetsår har arbetet avstannat det på grund av få medverkande. Det har varit svårigheter att tillsätta en tvärprofessionell arbetsgrupp med representation från hela landet av intresserade för arbetet.
Medlemsmatrikel
Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella. Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för medlemsbrev, årsmöteshandlingar undantagna. Det är därför av stor vikt att medlemsmottagningarna håller sina postadresser, e-postadresser mm uppdaterade eftersom man annars riskerar att går miste om aktuell information. Vid förändring, kontakta dataansvarig Susie Rasmussen: susie.rasmussen@skane.se eller följ instruktioner på nya hemsidan.
Styrelsens arbete/aktiviteter
 Styrelsens ledamöter har i olika sammanhang deltagit i olika sammankomster/möten och mediakontakter som berör ungdomsmottagningarnas verksamhet. Kontakter med organisationer, myndigheter, arrangörer för olika utbildningar etc.
 FSUM har deltagit i en workshop som anordnats av SLL här belystes journaler på nätet ur ett ungdomsperspektiv. Vår representant var Catharina Lundgren Idh
 FSUM har under verksamhetsåret fortsätter att vara aktivt arbeta vidare kring preventivmedelssubventionen. FSUMs grundhållning är att alla preventivmedel (alla preparat) ska vara kostnadsfria upp till 20 års ålder. Efter 20 års ålder bör de vara subventionerade. Denna linje fortsätter vi att driva.
 FSUM är representerade i UMO:s förvaltningsråd och FSUMs roll där har varit att finnas som ett komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna i planeringen av UMO:s verksamhet och innehåll. Vår representant där är Catharina Lundgren Idh.
 UMSAM Nätverk för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar. Här diskuteras och informeras om nationella ungdomsmottagningsfrågor. FSUM´s representanter i denna grupp är Carolin Eriksson, Catharina Lundgren Idh och Timmy Leijen.
 SKL Psykisk hälsa. Deltagande i SKL samverkansdag om ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa 25/4-17
 Delaktighet i innehåll i bok ” Juridik för ungdomsmottagningen” som är på gång. FSUMs representant Karin Bondestam.
FSUM stipendiet
Två ansökningar har kommit in i år
FSUM priset
Årets FSUM- pris, Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning delas ut under konferensen 2017 i Halmstad.
FSUM:s styrelse vill tacka alla ungdomsmottagningar för Ert förtroende.
Örebro och Stockholm 2017-04-24
Timmy Leijen Catharina Lundgren Idh
Ordförande Sekreterare
Verksamhetsplan för 2017 – 2018 för FSUM
Arbeta fram/driva frågan om kvalitetsindikatorer, lagstadgad verksamhet.
Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp
Arbete med Nationell patientenkät.
Ansvar: Styrelsen
Fortsatt diskussion och FSUM:s framtida roll – kansli – ekonomi.
Ansvar: Styrelsen
Översyn av handboken. Ska presenteras och tas på årsmöte 2018. Implementeras 2018-19.
Ansvar: Styrelsen och arbetsgrupp
Deltagande i nätverk för samordnare för UM-verksamheter.
Ansvar: Carolin/Catharina/Timmy
Medverka i projekt där FSUM är med som projektansvariga.
Ansvar: Styrelsen
Att kontinuerligt ha kontakt och dialog med samverkanspartners och/eller andra aktörer som möter ungdomar t.ex UMO, FHM. Under kommande år är det extra viktigt att följa nya huvudmannaskapet på UMO.
Ansvar: Styrelsen
Att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram riktlinjer för arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningarna som ett komplement till de nationella riktlinjerna för Sveriges ungdomsmottagningar.
Ansvar: Styrelsen
Ta fram utställningsmaterial/profilkläder.
Ansvar: Styrelsen
Utåtriktad verksamhet/lobbyverksamhet – nya arenor, t.ex Almedalen.
Ansvar: Styrelsen och kommunikationsgrupp
Konferens 2018, planering och genomförande med lokal värd.
Ansvar: Styrelsen/Timmy/Vanda
”Skriva historia” och revidera Ungdomsmottagningarnas Eldsjälar inför 30-års jubileum i Sundsvall 2018.
Ansvar: Timmy/Susie/Eva
På lång sikt:
Att ha en huvudfråga eller tema som FSUM organiserar/lanserar för UM varje eller vartannat år.
Ansvar: Styrelsen
FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.org
Motion till FSUMs årsmöte 2017.
Vi föreslår att FSUM tar fram nationella riktlinjer för registrering av besöksåtgärder. Detta för att vi på ett bra och enkelt sätt ska kunna berätta vad vi gör på våra mottagningar. Idag registrerar vi på olika sätt vilket gör att det är svårt att referera till dessa besöksåtgärder när vi ska beskriva innehållet i vårt arbete.
Ungdomsmottagningen Norrtullsgatan 10
Styrelsens svar:
Vi delar motionärernas åsikt. Det är en mycket viktig fråga som FSUM har på agendan. Vi för diskussioner på regeringsnivå med Gabriel Wikström och har kontinuerlig kontakt med SKL i denna och andra frågor.
Det finns en del problem att lösa på vägen mot att få nationella riktlinjer för registrering, bland annat har vi 80 stycken olika journalsystem som inte är kompatibla med varandra.
Nu har ett arbete påbörjats med Nationell patientenkät, som kan vara ett sätt att arbeta fram ett kvalitetsregister.
Årsredovisning 2016
Bokslut 2016
Årsredovisning 2016