Hur möter samhället tonåringar som utsatts för våldtäkt?

Hur möter samhället tonåringar som utsatts för våldtäkt?
Vi vet idag att en våldtäkt är en oerhört påfrestande händelse för den som utsätts och ofta förknippad med posttraumatisk stress och andra allvarliga diagnoser och symtom. En våldtäkt innebär ofta djupt och långvarigt lidande för den drabbade och för anhöriga. Unga människor som är med om detta är särskilt utsatta. Förra året anmäldes 2 800 våldtäkter mot barn under 18 år i vårt land (källa: BRÅ). Mörkertalet är dock stort och de flesta våldtäkter anmäls ej. Idag saknas i princip systematiska arbetssätt för att stödja och behandla utsatta ungdomar, ofta tjejer. Det gäller både inom hälso- och sjukvården och inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Inom Stiftelsen Allmänna Barnhuset har vi blivit alltmer medvetna om denna problematik och har därför givit ekonomiskt stöd till ett utvecklingsarbete och ett forskningsprojekt för ett bättre bemötande och omhändertagande av de som utsätts. Vi har fått uppmaningar från personer verksamma inom vården att något måste göras vad gäller arbetet för dessa unga människor. Det gäller att utveckla arbetsmetoder så att de som utsätts för våldtäkt kan återgå till ett normalt liv och lägga sina upplevelser bakom sig. Modellen innebär en hög grad av samverkan mellan olika verksamheter.
Barnhuset vill nu presentera två konkreta åtgärder som vi tror kommer att innebära viktiga steg framåt i omhändertagandet av dessa ungdomar. Syftet är att öka kunskapen om hur vi kan stödja ungdomar i en utsatt situation och att stimulera det patientnära arbetet med en konkret verktygslåda.
1/ Två helt nyskrivna handböcker i en volym ”Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt” samt ”Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar”. Handböckerna är skrivna av socionom och leg psykoterapeut Eva Zachrison.
2/ Konferens den 20 september 2013 i Stockholm på temat ”Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som utsatts för våldtäkt” – en strukturerad modell för ett tvärprofessionellt arbetssätt vid akut kris.
Barnhuset anordnar även ett fördjupningsseminarium den 6-7 november 2013. Då fördjupar vi oss i modellen och gör konkreta övningar.
Handböckerna och konferensen i september vänder sig till en bred målgrupp. Vi hoppas att de blir självskrivna verktyg inom kommuner, landsting och regioner, inom BUP, ungdomsmottagningar, kvinnokliniker, akutmottagningar, socialtjänsten, ungdomshem, behandlingshem, HVB, SiS, frivilligorganisationer mfl. Också politiker, beslutsfattare och beställare inbjuds att ta del av handböckerna och att delta i konferensen.
Priset för handböckerna är 160 kr. Du beställer handböckerna (en volym) på www.allmannabarnhuset.se
Du anmäler ditt/ert deltagande i konferensen här: www.allmannabarnhuset.se Gå in under Konferenser/seminarier
För mer information kontakta:
Anne-Marie Larsson, tfn 08-524 634 95; anne-marie.larsson@allmannabarnhuset.se
Susanne Björk, tfn 070-106 31 13; susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Välkommen att ta del av dessa nya arbetssätt!
Bodil Långberg
Kanslichef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
__________________________________________
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Kungsgatan 50, 3tr
111 35 Stockholm
Tel: 08-679 60 78
www.allmannabarnhuset.se