FSUM Styrelsemötesprotokoll Östersund 090402-03

FSUM Styrelsemötesprotokoll Östersund 090402-03

Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rebecka Vyth, sekreterare
Ingrid Molander, ledamot
Lena Selander, ledamot
Mia Öster, ledamot
Sussie Rasmussen, ledamot
Frånvarande; Timmy Leijen, ledamot

 1. Mia väljs till mötesordförande.>
 2. Genomgång av föregående protokoll.
 3. Kassörens rapport
  Inga nyheter. Dock förslag att köpa ny bärbar dator till sekreterarfunktionen då den befintliga börjar fallera i funktionen.
  BeslutRebecka ser över marknaden och köper funktionell maskin i prisklassen 4000-5000 kronor.
 4. Genomgång av inkomna motioner:
  Diskussion kring frågeställningar samt förslag till svar.
  Beslut: Lena letar färdig mall för motionsframställan resp besvarande av motioner.
 5. FSUMs pris
  Diskussion kring inkomna förslag.
  Beslut: Eva sköter kontakt/information med pristagaren som även erbjuds resa/uppehälle och bankettplats.
 6. Bayer Schering Stipendieansökningar:
  Tre inkomna ansökningar. 
  Beslut: stipendiater utses. Eva informerar Schering om styrelsens förslag.
 7. Förfrågan: kortare ungdomsmottagningskonferens
  Avestas ungdomsmottagning önskar att konferensen ska pågå två dagar. Det finns inget regelverk kring konferenstid, utan det står varje arrangör fritt att organisera evenemanget.
  BeslutEva besvarar förfrågan.
 8. Skolsköterskekongress
  En representant för FSUMs styrelse är inbjuden till konferensen i Malmö.
  BeslutEva frågar Timmy.
 9. WAS-info.
  – Ingrid berättar att engelsk översättning av film är på gång.
  – UMO.se har sagt ja till att vara med i montern. De har eget material.
  – monterbemanning: pågår.
  – möbler: är en knäckfråga. Behöver lånas ihop och transporteras till okänd kostnad.
  – öppet-hus-kväll för mässbesökare klart. Biljetter kommer att delas ut bland besökare.
  – roll-up med extra översättningar. Lena tar med från Stadsmissionen och vidarebefordrar till Göteborg.
 10. Policy Ultralight
  Ett första förslag inkl kostnad är framtaget. Diskussion kring antal exemplar, osv.
  BeslutRebecka tar fram förslag med totalkostnad och vidare resonemang sker via mail.
 11. Medlemsinfo.
  Eva skickar ut information till ungdomsmottagningarna via mail, bland annat efterfrågan vad gäller bilder från ungdomsmottagningar till WAS-montern.
 12. Malmökonferensen: FSUMs bord
  Genomgång av material: FSUM-flagga, policy-lightbroschyrer, bord, godisskål med geléhjärtan, blombukett i regnbågsfärger.
 13. FSUMs webbplats
  Susie har tagit på sig att ta över ansvaret efter Göran. De administrerar vidare överlämning och Göran har erbjudit sig att vara stöd/rådgivare.
 14. Journalsekretess.
  I Halland ligger ett förslag angående införande av nytt journalsystem (VAS) som gör det möjligt att övrig sjukvård får tillgång till journaler från ungdomsmottagningar. En skrivelse angående farhågor och förslag till åtgärder har tagits fram av Hallands ungdomsmottagningar.
  BeslutEva vidarebefordrar skrivelsen till Anders Miltons utredning och Göran sänder den till öppenvårdens journalansvarig i Norrbotten.
 15. Socialstyrelsen: UPP-rapport ”metoder för förebyggande av psykisk ohälsa hos barn”
  Beslut: styrelsen läser rapporten och diskuterar inbjudan till möte i höst med projektansvariga.
 16. Nationell handlingsplan för klamydiaprevention
  Diskussion kring formuleringar/innehåll med fokus på presentationen av ungdomsmottagningarna.
  Beslut: Eva ställer samman synpunkterna och skickar runt inom styrelsen och därefter till Socialstyrelsen.
 17. Ny webbplats för föräldrar
  Telmöte med Tomas Johansson, chef för barn och kommun i Leksand, tillika projektledare för BRIS/Socialstyrelsens nya projekt ”vuxensajten om barn” informerar om syftet och vill diskutera beröringspunkter/samarbete.
  FSUM lämnar div synpunkter/tips och erbjuder deltagande i ev redaktionsråd.
 18. Verksamhetsberättelse 2008-2009 och Verksamhetsplan 2009-2010
  Sammanställning av förslag.
  Rebecka mailar styrelsen för synpunkter.

 
Östersund 090402-03
 
 
Rebecka Vyth, sekreterare      Eva Wendt, ordförande