FSUM styrelsemöte UM Lidköping 15-16 september 2011 på Sockerbruket

FSUM styrelsemöte UM Lidköping 15-16 september 2011 på Sockerbruket
Närvarande:
Timmy Leijen Mia Öster Maria Nordqvist Susie Rasmussen Karin Bishop-Bondestam Gunnar Böhm CarolineEriksson Catharina Lundgren-Idh Anneli Klaassen
Till mötesordförande utses Mia Öster
1. Stående punkter
– Föregående protokoll gås igenom och justeras
– Ekonomi – — Maria redovisar att ekonomin är god. – Redovisning av Sälenkonferensen
– Hemsidan – Susie ska undersöka om det finns något användbart system för uppdatering av adressregister samt funktionen att skicka gruppmejl – Protokoll till hemsidan – Statistik till hemsidan
– Nästa möte Vecka 47 torsdag den 24/11 kl.8:00 – 17:00 Plats: Stockholm i kombination med möte med UMO – Anneli kollar plats för detta möte. (Förslag: Stadsmissionens UM, Södermalms UM eller Stockholms skolors UM) Samling 19:00 i Stockholm onsdag kväll den 23/11 middag kl.20:00 på lämplig restaurang.
2. Diskussion kring kontakterna med UMO (se punkt 7 föregående protokoll) – UMO bjuds in till nästa styrelsemöte i Stockholm den 24/11.
3. Beslut från Allmänna Arvsfonden Huddinge UM och FSUM har fått 613.000:- beviljat från Allmänna Arvsfonden (se punkt 13 föregående protokoll.) Dessa medel avser Huddinge UM:s projekt vars syfte är att ta fram en handbok kring vestibulit. – Maria kontaktar Huddinge UM angående kriterier och krav kring detta.
4. Nästa konferens 2012 Ansökan om att arrangera nästa års FSUM-konferens har inkommit från Skaraborg – Tema: SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättighet) Plats: Lidköping from 9/5 2012.
Krav från FSUM: – Konferensen ska vara tvärprofessionell – Avtal mellan arrangör och FSUM angående reglering av vinst – FSUM ska ha insyn i planering av program och innehåll – Ska vara FSUM-konferens – Mia och Timmy utses till kontaktpersoner mot Lidköping runt konferensen Beslut: Skaraborg erbjuds att arr konferensen under förutsättning att ovanstående kriterier uppfylls.
Konferensen 2013 – intresse från Uppsala finnes men där är oklart med huvudmannaskap och därför är de ej redo ännu – Timmy ska ställa frågan till Västerås igen. Catharina ska ställa frågan till Stockholm (men det är flera mottagningar där som fyller 40 år 2014 varför intresset från Stockholm antas vara större i samband med det).
5. Presentation av Sockerbruket i Lidköping som är ett aktivitetshus för ungdomar – innehåller Lidköpings UM, Ungdomshus med skejtlokal, fältsekreterare, filmhus mm och är finansierat av kommunen.
6. Förfrågan till FSUM om nationellt nätverk för kuratorer Diskussion kring denna fråga som inkommit från Linda Yrmark, Norrtälje UM – nätverk finns i Stockholm – kan de ta tag i frågan? – är det önskvärt att skapa utrymme för yrkesträffar på konferensen?
Beslut: Susie kontaktar Linda Yrmark angående detta
7. Verksamhetsplanen Viktiga frågor gås igenom (se punkt 7 föregående protokoll)
8. Förfrågan från Borit Åkerberg om verksamhetsutvecklare kan bli medlem i FSUM – Timmy svarar Borit att det ej är möjligt enligt FSUM:s stadgar paragraf 1 och 2. Hon kan däremot se till att hennes mottagningar blir medlemmar. Styrelsen ska se över detta för att möjliggöra att ta in stödmedlemmar eventuellt genom stadgeändring och Catharina, Gunnar och Karin ska titta på detta ( jmfr Bris Rfsu osv.)
9. Kan FSUM söka stöd från Socialstyrelsen? Föreningen för Familjecentraler får stöd från SoS. Kan FSUM också söka stöd därifrån? I så fall till vad? Mia och Catharina ska kolla med sina Familjecentraler. ”Får vi ett bidrag så finns vi” Vision: Att kunna ordna ett FSUM- kansli vilket skulle lyfta FSUM – kanske nästa steg. (Konferensen kanske också på sikt kan finansiera detta.)
10. Domslut kring 15-årsgräns Diskussion kring denna dom – borde prövas pga rättssäkerheten. Viktigt för att vi ska veta vad vi har att rätta oss efter. Frågan är mycket komplex och FSUM kan ej göra något uttalande i denna nu. Rfsu har arbetat med frågan. – Ungdomars möjlighet till eget utrymme i tonåren ”krymper” – detta utrymme är ju också det utrymme i vilket UM finns och verkar. (Exempel: De nya journalerna och dess konsekvenser för ungdomars rätt till egen sekretess)
11. Stipendieansökan från UM i Eslöv – Man vill bli bättre på att möta ungdomar med funktionsnedsättning och söker därför medel för att utveckla detta i regionen. Man vill besöka åka till Stockholm för att besöka Skärholmen, Rehabstationen, Lafa mfl.
Söker 9100: – för 4 personer avseende resa t o r Eslöv – Stockholm samt kost och logi
Beslut: Beviljas som bidrag – ej som stipendium – med summa 8300:- (bidrag beviljas ej för kost)
Maria kontaktar Eslöv att bidrag är beviljat och betalar ut bidraget.
12. Förfrågan från Svenska barnboksinstitutet angående FSUM-historiken – Mia svarar per mejl att historiken ej är en barnbok
13. Stipendie- och bidragskriterier diskuteras – Diskussion kring Gunnars översyn av stipendie- och bidragskriterier
– Namnförslag på FSUM-bidraget – ”FSUM:s kunskaps- och utvecklingsbidrag”
Viktigt att tydliggöra vad ansökan avser – stipendium eller bidrag samt skillnaden mellan stipendium och bidrag. Endast ungdomsmottagning som är medlem i FSUM kan söka stipendium eller bidrag.
Gunnar färdigställer/redigerar kriterierna och Susie lägger ut detta på hemsidan när det är klart.
14. Policygruppen – Diskussion kring åldersgränsen – Timmy lyfter frågan om FSUM ska uttrycka önskemål om 25-årsgräns. Detta ser mycket olika ut över landet; på vissa mottagningar är det 20-årsgräns och på Stockholms mottagningar är det 23-årsgräns. Vad ska vi eftersträva? – Viktigt för landets ungdomsmottagningar att kunna ha policyprogrammet att stödja sig mot i denna fråga. – Eva Wendt efterlyser åsikter – viktigt att var och en mejlar till Eva angående detta (behoven ser olika ut i på olika håll i landet).
15. UMSAM-möte i Örebro den 5/10-11 – Catharina o Caroline åker på detta möte
16. Ungdomsrabatten på preventivmedel – Karin: Hur ska en rättvis rabatt på preventivmedel uppnås? Hur möjliggöra för ungdomar att kunna välja preventivmedel efter behov och ej utifrån vad man har råd med? Vad ska vi arbeta för? Vem driver vi frågan mot? Denna fråga är ej enkel att driva nationellt pga stor spretighet i organisationen. Är det SKL som ska driva frågan? Eller ska vi ge samma argument till alla som regionalt driver frågan mot sina landsting? Karin filar på argument och referenser. Hur gå vidare? Diskussion kring detta.
– Vad tycker ungdomar? Skulle tex en webbaserad enkät kopplad till Facebook kunna ge lite svar på denna fråga. Är detta något som skulle kunna ges i uppdrag åt någon student att göra? – Vad tycker ungdomsmottagningarna i landet? Hur påverkar subventionen preventivmedelsrådgivningen?
17. Provtagning o behandling för STI – Hur ser det ut på olika UM? Klamydia – screening görs på UM. Hur gör man med mykoplasma? Finns det någon diskussion kring provtagning och behandling av mykoplasma? Detta finns inte i uppdraget för barnmorskor på UM. Vem ska göra vad? Hur mycket ska UM vidga sig för att ta hand om sådant som ingen annan tar hand om? Ska UM vara STI-filialer?
Detta ser mycket olika ut på olika UM. Ideologisk diskussion kring detta – vad är en UM? – Vad ska UM göra?
18. Vårens möten – Vecka 3: 19-20 januari 2012 i Halmstad samt vecka 12: 22-23 mars 2012.
Lidköping 2011-09-16
Timmy Leijen Anneli Klaassen Ordförande Sekreterare