FSUM styrelsemöte den 18-19 januari 2012 på Halmstad UM

FSUM styrelsemöte den 18-19 januari 2012 på Halmstad UM
Närvarande:
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Gunnar Böhm
Karin Bishop-Bondestam
Catharina Lundgren-Idh
Anneli Klaassen
Frånvarande:
Susie Rasmussen
Caroline Eriksson
Till mötesordförande utses Timmy Leijen
1. Stående punkter
– Föregående protokoll gås igenom och justeras
– Ekonomi
1 mott har ej betalat avgift för 2011 (Arboga)
Maria meddelar att FSUM:s ekonomi är god.- det har inte hänt något nytt sedan sist
– Hemsidan
Ulricehamns UM har försvunnit från hemsidan – kolla detta
Timmy har skickat medlemsbrev till Susie som lagt ut detta på hemsidan
Gunnar ska fråga Susie om hur man på hemsidan ska komma fram tex till kontaktuppgifter för personal på UM och annat som behöver vara lätt att hitta
Önskemål:
– mejllista till alla landets UM
– möjlighet att ”flasha” på hemsidan
Behövs en ”biträdande ansvarig” för hemsidan? Diskussion kring detta
– Nästa möte
Vecka 12 torsdag den 22/3 kl.12:00 – fredag den 23/3 kl.12:00 Plats: Stockholm
Lotta Nordh-Rubulis, UMO, bokar rum för styrelsemötet på Inera
Diskussion kring detta. Styrelsen får låna lokal på Inera för mötet denna gång.
Något trevligt planeras för styrelsen kvällen den 22/3
2. Frågan angående tidsbokning på nätet via ”Mina vårdkontakter”
Denna fråga är överlämnad som ett uppdrag till Policygruppen – att problematisera kring att tekniken tenderar att urholka ungdomars rätt till egen sekretess. Möjligheten för UM att värna om ungdomars sekretess är viktig för ungdomars förtroende för UM-konceptet.
3. Psykisk ohälsa – ökat ansvar på UM för första linjens psykiatri
Viktigt att påminna om innehållet i UM-arbetet – Viktigt att ur UM-perspektiv betona ”det friska” och att hålla fokus på vuxenblivandet och normaliseringsprocessen. Vad händer med dessa perspektiv om UM börjar använda psykiatriska diagnoser? Detta är bekymmer för UM – vad göra? och hur? Förslag skriva artikel till DN debatt, formulera argument ut i landstingen samt formulera argument att lägga på hemsidan
Beslut: Uppdrag till Karin att tillsammans med Nicklas börja formulera synpunkter och argument inom 6 – 8 veckor.
4. Angående tidigare inkommen ansökan om FSUM-stipendium (bidrag)
Ansökan från Bm Eira Alanko, Falu UM, om medel för utbildning i medicinsk yoga med summa 15.750:-
Caroline har kontrollerat innehåll och upplägg för utbildningen som bedöms vara ok. Enligt tidigare förslag bifalles ansökan med summa 12.500:-
Beslut: ansökan bifalles i enlighet med tidigare bidragskriterier och bidrag beviljas med summa 12.500:- som Maria betalar ut till sökanden
5. Angående remiss från SMI om Hiv-prevention
Timmy har skrivit och skickat in remissvar.
Beslut: att styrelsen står bakom detta svar som lägges till handlingarna
Se bilaga till protokollet
6. Riktlinjer för stipendier och bidrag
Diskussion kring de nya riktlinjerna för stipendier och bidrag.
Önskvärt att i riktlinjerna förtydliga att det i projektredovisningen ska finnas en beskrivning av projektgenomförandet samt en beskrivning av den genom projektet nyförvärvade kunskapen.
Beslut: Anneli formulerar detta förtydligande och lägger till i riktlinjerna samt mejlar detta till Susie.
Catharina utses att vara kontaktperson för FSUM:s medlemmar avseende stipendier och bidrag
7. Angående FSUM-visitkort
Beslut: Fler visitkort ska beställas
8. Nästa års konferens – diskussion
Intresse finns från Uppsala men svårigheter finns pga att det är oklart med struktur och tillhörighet för UM i Uppsala
Är Stockholm intresserade?
Östersund har visat lite intresse
9. Diskussion kring Förvaltningsgruppen UMO i Inera
Beslut: Catharina utses till att vara FSUM:s representant i detta sammanhang
10. Kallelse till årsmöte 2012, Årsmöteshandlingar samt Verksamhetsberättelse 2011
Kallelse till årsmötet skickas 90 dagar före årsmötet dvs den 9 februari – Anneli skickar ut
Kallelsen formuleras i medlemsbrevet – Timmy skriver detta och Anneli skickar ut (Anneli kollar med Göran hur utskick per post genomförs)
Årsmöteshandlingarna skickas ut 14 dagar före årsmötet. Inkomna motioner skickas med årsmöteshandlingarna.
Punkter till Verksamhetsberättelsen
FSUM-priset
Mia- Runda bordet
Catharina – UMO
Sussie – Hemsidan
Anneli Namnskyddet
Karin – Preventivmedelssubventionen
11. Stödmedlemmar
Diskussion kring möjligheten att vara stödmedlem i FSUM – Det borde vara möjligt att både som organisation och som person vara stödmedlem i FSUM
Beslut: Mia formulerar till årsmötet förslag på stadgeändring avseende detta
12. Mandattider i Styrelsen
Beslut: Gunnar formulerar till årsmötet förslag på stadgeändring avseende mandattider i styrelsen ffa avseende ordförandeposten. Förslaget innebär att årsmötet av de 7 ordinarie ledamöterna i styrelsen väljer 1 ordförande
13. Genomgång av stadgar
Beslut: att ej föreslå någon stadgeändring avseende kallelsetider till årsmötet som tidigare diskuterats
14. Statistik
En enkel statistikrapportering för UM behövs och skulle kunna se ut enligt följande:
– Antal besök
– Juridiskt kön
– Till vilken yrkeskategori
– Gruppverksamhet – hur många grupper har UM deltagit i
Det är önskvärt att försöka få igång detta så fort som möjligt
Diskussion – Hur få fram en gemensam bild av UM?
Förslag: Ett urval av 10 % av landets UM (som får utgöra ett representativt urval för Sverige) får rapportera in mer detaljerad statistik såsom ålder och kanske några fler kriterier eventuellt utifrån åtgärdskoder. FSUM kanske kan sluta avtal med de UM som ska rapportera in mer detaljerad statistik.
Beslut: Timmy tar första steget i detta genom att rådfråga statistiker
15. Kvalitetsregister för UM
MVC rapporterar till nationellt register – varje inskriven varje år. Kan något liknande register upprättas för UM?
Hur ska vi gå tillväga för att bygga upp ett kvalitetsregister? Vad kan vi få för stöd i detta?
Beslut: Catharina tar ny kontakt med socialdepartementet angående detta
16. Valberedningen
Valberedningens förslag: Att styrelsens sammansättning kvarstår oförändrad inför nästa mandatperiod
17. Möte med policygruppen
Policygruppen berättar om sitt påbörjade arbete kring att värna om, stärka och tydliggöra UM-konceptet
18. Namnskydd
Förslag: Att vi har ett ”ceremonibord” vid årsmötet där FSUM:s medlemsmottagningar kan kvalificera sig att bli ”Certifierad FSUM-mottagning” utifrån ett frågeformulär/mall för att redovisa hur mottagningen ser ut. De mottagningar som uppfyller FSUM:s kriterier får ett märke eller en plakett att sätta upp synligt på sin mottagning.
Beslut: Catharina gör förslag på frågeformulär utifrån mottagningens namn, personalantal %-tjänst/vecka, personalsammansättning och utåtriktat arbete – som en liten enkät för att illustrera det tvärprofessionella preventiva arbetet på motagningen.
Maria beställer dekaler att dela ut till de mottagningar som kvalificerar sig att bli ”Certifierad FSUM-mottagning”
19. Subvention av prevmedel
Karin: SKL rekommenderar att bara rekommendera preparat som finns inom högkostnadsskyddet men det är krångligt att förklara för läkemedelsverket att preventivmedelsanvändare aldrig kommer upp i högkostnadsskyddet – här måste man tänka nytt – TRV är ej ett relevant instrument för att se användningen.
Detta är ett område i gungning pga fri prissättning på apoteken nu.
Preventivmedel är ej så dyra medel – kommer aldrig upp i högkostnadsskyddet. Om någon behöver andra mediciner av någon anledning så kan man oftast ej använda tex p-piller
Tanke: att koppla preventivmedelssubvention till UM och ej till åldersgrupp
Olika lösningar på olika ställen
Karin skriver något om detta till verksamhetsberättelsen
20. UMO
Diskussion kring UMO – FSUM. Planering inför hösten på nästa möte.
Viktigt att betona värdet av verkliga möten och att reflektera kring vad vi gör. Detta gäller både ungdomar och personal
21. SMI
SMI kommer att vara representerade på konferensen
Liten diskussion kring Webbinarier – seminarier på nätet – tar upp frågor som är kopplade till UM-frågor – öppet för alla att delta – man kan delta från arbetsplatsen – de flesta webbinarier är 1 ½ timme långa.
22. Diskussion kring årets konferens
Arrangörerna filar på programmet. Det är 200 deltagare anmälda hittills. Årets konferensavgift är lite dyr pga strul med konferensbyrån samt svårigheter med sponsorer och avtal kring dessa.
Det finns ett stort intresse av att tala på konferensen – många har redan anmält sitt intresse
Lotta Bromé kommer att vara årets konferencier
23. Profilsaker för FSUM
Diskussion kring detta. Caroline kollar lite runt vad som finns och vad som skulle kunna vara möjligt att administrera.
Beslut: Maria beställer dekaler att dela ut till de mottagningar som kvalificerar sig att bli ”Certifierad FSUM-mottagning”
Halmstad 2012-01-19
Timmy Leijen Anneli Klaassen
Ordförande Sekreterare