FSUM styrelsemöte 2013-11-19/20 på Stockholms skolors UM – SKUM

FSUM styrelsemöte 2013-11-19/20 på Stockholms skolors UM – SKUM
Dagordning

Deltagare: Timmy Leijen, Maria Nordqvist,Susie Rasmussen, Karin Bishop-Bondestam, Gunnar Böhm, Eva Holmberg.
Frånvarande19/11: Mia Öster och Carolin Eriksson som båda ansluter 20/11.
1. Välj Timmy till ordförande, Catharina sekreterare 19/11 och Mia 20/11
2. Föregående protokoll läggs till handlingarna.
3. Hemsidan
Uppdrag ges till webredakören Robert att utforma en sida på hemsidan för att inför konferensen 2014 kunna nominera Årets FSUM are, galnaste, mottagning, nytänkande.
Susie lägger ut en Flash på startsidan om tillfälle att nominera.
Susie ta emot nomineringar på sin mejl, sammanställer nomineringarna och skickar ett valprotokoll där styrelsen och SKUM väljer ut fyra till varje kategorier för att lägga ut på hemsidan.
Synpunkter har inkommit från Mina Gärdedal RFSL ang att HBTQ perspektiv saknas på FSUMs hemsida. Susie har uppmanat RFSL att komma med input och förslag.
Samtal förs om ett mer normkritiskt perspektiv på hemsidan.
Sussie lägger efter önskemål ut gamla MUMS på hemsidan
4. FSUM.org statistik 30 unika besök/dag under okt 905 besök.
Tio i topp policyprogrammet och FSUMs historia, sedan nya uppsatser.
4. Medlemsbrev, Timmy skriver i nästa brev om vikten av att uppdatera adresser och en uppmuntran att gå in och nominera innan 31 januari 2014. Förtydligar också informationen om konferensen och årsmötet m.m.
5. Ekonomin är god. Konferens 2013 resultat – 40000 kr.
Medlemsmottagningar som inte betalt skall påminnas av Maria.
6. Sökta kunskap och utvecklingsbidrag
Ansökan om bidrag till konferensen Reproduktiv Hälsa. Monika Svensson Skurup- avslag.
Catharina svarar.
Ansökan om Teaterprojekt säkert, för att öka kondomanvändning. UM Örebro Beviljas. Timmy Leijen uteslöts från diskussion och beslut.
Catharina svarar.
7. Statistikprojektet.
All insamling och inskanning är klar. Stapeldiagram skall ut till alla 33 st mottagningarna innan konferensen 2-4 april. En gemensam korskörning samt stapeldiagram skall redovisas på konferensen. Timmy skall på mötet 3/12 för fortsättningen. Ev tillkommer en konsultkostnad för samkörningen av statistiken.
8. Smittspårnings workshop 28 januari FSUM inbjuden av socialstyrelsen.
Timmy, Mia och Catharina representerar oss och anmäler sig.
9. Konferensen 2014.
Hotellproblem då det samtidigt är en byggkonferens i Stockholm. Information om detta skrivs i kommande medlemsblad.
Maria anmäler oss alla till konferensen och boende till alla utom Catharina.
10. Konferensen 2015. En ansökan har inkommit. Vi diskuterar en ny mall för att underlätta ett gott samarbete med FSUMs krav för konferensen.
11. Samråds möte om kvinnor som utsätts för kvinnlig könsstympning 7/11 landstinget i Östergötland Karin Bondestam rapporterar.
En sammanställning/rapport skall ske där bl.a. Olika PM skall belysas.
12. IPCI 2014 International parliamentarianś conferece on the implementaition of the ICPD Programme of aktion. Konferens i 23-25 april 2014 på City Convention Center.
Catharina och Susie var på UD inbjudna till ett första möte 6/11.
Vi planerar medverkan i uppbyggnad av en fiktiv UM bemannad med UM personal under konferensen.
Catharina och Susie fortsätter med arbetet.
13. Kvalitetsregister SÖK, Forskningsprojekt i Linköping. Gunnar rapporterar.
Man vill skapa olika formulär för att utreda trauman, inte bara sexuella trauman.
Syfte att öka kunskapen om trauman risk och frisk faktorer. Gunnar reflekterar över deras frågeställningar och svarar dem.
14. Jubileumsföreläsningar. Caroline redogör. Sundsvall i veckan, Sörmland 4 febr, Skövde 28 febr. ev. Jämtland, Värmland, Göteborg, Skåne är på tur. Även Ungdomsstyrelsen är intresserad. Beslut att det måste ske inom 2014 och arvodet är 3000:-/tillfälle och 7 tillfällen dvs 21 000 + resa och hotell. Hälften av summan kan betalas ut efter 3 tillfällen. FSUM står också för del av hyra och fika.
Idén väcktes också att det vore roligt att få filma Anders´ föreläsning liksom även få tillgång till den historiska återblicken som presenterades i Borlänge. Sussie undersöker lite närmare.
15. Verksamhetsplanen gås igenom. Inte allt hinns med men vi jobbar på.
16. UMsam. Caroline rapporterar från mötet i oktober. Mathilda Ekström-Sundberg från socialstyrelsen var där och talade om nationella SRHR-strategien. Frågan om gränslinje FSUM-UMsam kom upp. Vilka frågor ska tas upp i respektive forum? Måste tydliggöras. Nästa UMsammöte blir i anslutning till konferensen. Man önskar fortfarande fler från norr med i gruppen.
17. Konferensmanualen. Förtydliga vissa saker t ex byta ut en del ord. Man ansöker hos FSUM för att få ha konferensen. Planeras tillsammans med FSUM som äger konferensen. Mottagningen är alltså ej arrangör utan värd. Timmy har styrelsens förtroende att fila på texten. Skickar ut den sedan.
18. Ekonomi för ett kansli. Viktigt att få resurser till ett, litet men dock, kansli. Vi försöker igen att hitta bidragsgivare. Gunnar kontaktar Ungdomsstyrelsen, Eva tar BRIS, Sussie Psykoterapiföreningen, Catharina Socialdepartementet, Karin SFOG, Mia Barnmorskeförbundet, Timmy nya Folkhälsomyndigheten.
20. SKUM rapporterar hur det går med konferensen. Lovar också ordna en ordförande till årsmötet samt vara med i juryn för FSUM-priserna.
Kommande Mötestider
20-21/1 Halmstad lunch till lunch
6-7/3 Örebro lunch till lunch
8-11/5 eller 15-18/5 ev London