FSUM Styrelsemöte 130320 – 130321 i Stockholm på Inera

FSUM Styrelsemöte 130320 – 130321 i Stockholm på Inera
Närvarande
Timmy Leijen
Mia Öster
Susie Rasmussen
Gunnar Böhm
Maria Nordqvist
Carolin Eriksson
Karin Bishop-Bondestam
Catharina Lundgren-Idh
Anneli Klaasssen
Mötesordförande:
Mia Öster
1. Stående punkter
– Föregående protokoll
Gås igenom och justeras
– Ekonomi
Maria: Bärbar dator är nu inköpt och faktureringssystem ska köpas via Nordea. Genom Nordeas faktureringssystem kan även utskick för fakturering göras smidigt och enkelt.
FSUM:s ekonomi är i balans och Maria ska nu göra budgetförslag och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2012.
– Hemsidan
Susie: Det har varit problem med statistiken – en bugg i systemet orsakade felräkning – felet är åtgärdat och nu fungerar allt som det ska igen.
Nu finns brevmall med FSUM-loggan utlagd på hemsidan
Förslag: FSUM-App – Robert kan ordna detta om vi vill ha en App men det är enligt honom lättare att anpassa hemsidan till mobilen.
Beslut: Istället för App så anpassar Robert hemsidan till mobilen.
Diskussion: Nytt lösenord till hemsidan – vi avvaktar med detta tills vidare
Kan vi se hur många som loggar in på hemsidan? Medlemsbreven bör ses efter inloggning på hemsidan.
Utformning av hemsida för anmälan till Jubileumsföreläsningarna – Caroline Susie och Robert planerar detta.
– Nästa möte
Måndag den 22/4 i Uppsala – över dagen – kl.10:00 – 15:00
2. UMO Förvaltningsgrupp
Verksamhetsplan 2014 – Catharina redovisar
Mejla synpunkter om formuleringar
Diskussion kring formuleringar och förslag till omformuleringar (se bilaga 1)
Angående ”Mina vårdkontakter” – ståndpunkter kring detta från FSUM
3. Rfsu-kongress
Beslut: Caroline deltar som representant för FSUM
4. Jubileumsföreläsningarna under hösten 2013 och våren 2014
Diskussion: Hur göra med andra aktörer som visat intresse att vara med? Vi vill ju att det ska vara en ”FSUM-grej”
Förslag: FSUM står för en halv dag – bm Anders Carlssons föreläsning samt Framtidsseminarium med workshop kring bemötande och helhetssyn.
Andra halvan av dagen står det varje mottagning eller område fritt att fylla på med eget innehåll och andra aktörer.
Ok att UMO är med oss.
På hur många ställen ska Jubileumskonferenser hållas? Vad ska prioriteras i urvalet? Områden där det är gott om resurser eller där de har det ”knapert”?
Göteborg
Karlstad
Skåne/Blekinge
Örebro/Eskilstuna
Västernorrland/ Jämtland
Dalarna
Norrbotten
Västerbotten – ej klara
Stockholm
Östergötland – Norrköping/Linköping
Småland – Jönköping – Gunnar kollar
Skaraslätten – Borås/Ulricehamn – Gunnar kontaktar
Diskussion kring kostnader
Beslut: budgetschablon på ca 150000: – för kostnader – Caroline sköter planeringen inom denna ram
FSUM står för 1 ”fika”
Viktigt med dokumentation vid varje Jubileumsföreläsning – styrelsen måste bemanna varje ställe
Förslag: Pilot under hösten 2013 med 5 – 6 Jubileumsföreläsningar och sedan resten under våren 2014. Caroline kan nu börja arbeta med de datum som finns
med en budgetram på ca 12000 – 13000: -/ställe
5. Konferensen i Borlänge
Budgetdiskussion kring ryggsäckarna och böcker
Beslut: vi skippar Katerina Janouch bok – istället kollar Karin om vi kan beställa Tonarg-rapporten mot UM drygt 200st
Andreas Lundstedts bok är redan beställd – 550st
Timmy skriver några rader i medlemsbrevet om konferensen
6. Nomineringar
Röstning på kandidater till utmärkelserna – lämnas anonymt till Timmy
7. Aftonbladets frågor till landets UM
Undringar kring frågorna har inkommit från några mottagningar
Diskussion: Det är en trendundersökning – enkät – från Aftonbladet och FSUM har ingen åsikt om frågorna
FSUM har tagit del av frågorna och har inga synpunkter – Mottagningarna får själva ta ställning.
8. Stipendium
Riktlinjerna för utbetalning och redovisning av stipendium ska ses över
9. Årsmötet
Inbjudan till årsmöte – Anneli formulerar kallelse och mejlar denna till Susie som mejlar ut till medlemsmottagningarna
Årsmöteshandlingar sammanställes på nästa möte – var och en bifogar till VB vad man gjort under året
Propositionerna angående stadgeändringarna ska bifogas årsmöteshandlingarna
10. P-piller till ungdomar under 15 år
Diskussion: Viktigt att UM-personal vågar stå för sina egna bedömningar – det är viktigt att UM-personal får stöd i detta!
Skrift av Monica Ideström – Vägledning för UM och UM-liknande verksamhet – kan vara stöd för landets UM
11. Socialstyrelsen vecka 14
Möte med Susanna Kamnert på Socialstyrelsen med anledning av Socialstyrelsens kartläggning av landets Ungdomsmottagningar
Preliminär tid: onsdag den 4/4 kl.13:30
Medverkande: Timmy, Catharina, Susie, Gunnar och Anneli
12. Valberedningen
Meddela styrelsen angående förändringar inför nästa verksamhetsår
13. Rapport från Policyprogramgruppen
Policyprogramgruppen får resekostnad samt kostnad för en konferensdag för policygruppens medlemmar betald av FSUM om de ej får kostnaden beviljad av sina respektive arbetsgivare (se tidigare protokoll)
13. Tidigare ordförranden som inbjudits till konferensen
Beslut: FSUM betalar 2 hotellnätter för de inbjudna tidigare ordföranden som kommer till konferensen
14: Angående styrelsens mejlkonversation
Skriv ”svar önskas” när frågor diskuteras över mejlen.
15. Susie träffar Policyprogramgruppen i Malmö april
Susie är tillfrågad av dem för att de vill redogöra kring hur de resonerar – vi kan mejla Susie om vi vill att hon tar upp något med dem.
Viktig punkt: Åldersgränserna
16. Workshop med UMO 130320 på Inera
(se bilaga 2)
17. Kommande möten
OBS! Det planerade mötet på hotellet tisdag den 21/5 kl.17:00 ändras till onsdagen den 22/5 efter sista föreläsningen.
Stockholm 130321
Mia Öster Anneli Klaassen
Mötesordförande Sekreterare
Bilaga 1.
Förslag till omformuleringar – kursiv stil (med rött)
1.1.1.1 UMO
1.1.1.1.1 Kort beskrivning av tjänsten
UMO är en ungdomsmottagning på Internet, riktad till unga mellan 13 och 25 år. UMO innehåller kvalitetssäkrad information och interaktiva tjänster kring sex, hälsa och relationer. Allt innehåll utvecklas i samarbete med sakkunniga inom hälso- och sjukvården, men också i nära dialog med UMOs målgrupp, de unga själva. I UMO finns mängder med lättlästa artiklar men också en lång rad filmer, bildspel, självtester, spel och funktioner. UMO vilar på en tydlig värdegrund som förmedlas genom allt material i webbplatsen. Tilltalet är normkritiskt och inkluderande för alla tänkbara individer och grupperingar inom UMOs målgrupp. Syftet är att förmedla kunskap och stärka användarens egen handlingskraft och förmåga att skapa sunda relationer och ha en positiv identitetsutveckling. UMO hjälper till att avdramatisera frågeställningar kring kroppens utveckling, sexualitet och preventivmedel, men också kring psykisk hälsa och mental utveckling. Allt innehåll i UMO präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv. I UMO finns tjänsten Fråga UMO, där användare kan ställa anonyma frågor och få personliga svar från kompetenser vid landets ungdomsmottagningar. I UMO finns också en sökbar katalog med kontaktuppgifter till samtliga ungdomsmottagningar i Sverige.
1.1.1.5.2 Nyttoeffekter
• Förbättrar tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och sänker tröskeln för att söka vård
Ger information om ungdomsmottagningarna.
• Stärker ungas egenmakt att ta ansvar för sin hälsa och utveckla sunda relationer
• Stärker jämställdhet
• Skapar en trygg kanal för frågor som annars inte ställs
Skapar en alternativ och anonym kanal för frågor som annars inte ställs
• Stödjer vårdmötet och höjer kvaliteten i ungas möte med ungdomsmottagningar och elevhälsa.
Är ett komplement och stödjer de ungas möte med ungdomsmottagningarna och elevhälsan.
1.1.1.1.3 Bidrar till mål
• Individen ska aktivt kunna medverka i sin egen vård och omsorg
Individen ska aktivt kunna medverka till sin egen fysiska och psykiska hälsa.
• Individen ska ha tillgång till information via mobil
• Individen (75 %) ska ha kännedom om hur man ansluter sig till Mina vårdkontakter
Mina vårdkontakter ska utvecklas så att det blir användarvänligt för ungdomar.
1.1.1.1.4 Aktiviteter
Typ av aktivitet Prio CeHis Vårdgivare
Förvaltning av plattform och innehåll 1 Förvaltning av gemensam lösning Förvaltning av regionala tillägg
Närmare integration grafiskt och funktionellt med 1177.se, Mina vårdkontakter (och 1177 Sjukvårdsrådgivningen?) 1 Grafisk och funktionell samordning Verksamhetsprocesser för samordnad användning
Regionalisering av UMO 1 Utveckling, införandestöd Införande, regionala tillägg
Dygnet runt-öppen Fråga UMO med fler ingångar 3 Vidareutveckling av flera kanaler Bemanna med kompetens
Införande i kommunerna
Finansieras av kommunerna? * Utveckling av lokal nivå, införandestöd Införande, lokala tillägg
Nyproduktion inom psykisk hälsa och ANDT
Extern finansiering? * Gemensamt material Regionala tillägg
Kostnad 10 mkr
Bilaga 2. FSUM:s Workshop tillsammans med UMO 130320
Deltagare från UMO:
Moa Linholm
Anna Eklund
Love Nordenmark
Therese Zetterqvist-Eriksson
Åsa Sandler
Johan Nilsson
Liselott Rubulis-Nordh
Cissi
Mia
Deltagare från FSUM:
Susie Rasmussen
Gunnar Böhm
Catharina Lundgren-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Mia Öster
Carolin Eriksson
Maria Nordqvist
Timmy Leijen
Anneli Klaassen
1. Syfte med dagen och presentation
2. Love informerar om omorganisationen
Beställare: CeHis (Center för e-Hälsa i Samverkan) LT reg kommuner
Sammanslagning av vårdguiden och 1177 (nu inlemmas 1177 i vårdguiden – Stockholms Läns Landsting tog initiativ till detta och fick ja av övriga Landsting)
Tillhör nu Hälso- och Sjukvårdförvaltningen, avdelningen för e-Hälsa
Övergripande chef: Patrik Hansson
Chef: Kim Nordlander
Stab:
Verksamhetsplanering
1177, Vårdguiden
Mina vårdkontakter
UMO
Fyra enheter – olika frågor med alla tjänster – helhetskollen på varje kanal försvinner
Marknad/Kommunikation – Utveckling – Förvaltning/Support – Redaktion
Nationellt och regionalt uppdrag
Många nya roller – saker sker längre från verksamheten
Missförstånd: UMO är inte samma sak som vårdguiden men för unga
Oro för UMO-konceptet – ansvariga: CeHis och Kim Nordlander
Alla Landsting betalar för det nationella uppdraget ”1177-Vårguiden”
3. Hur går det för UMO?
– 450000 besök/månad
– Vartannat besök från mobil/läsplatta
– Svarade på 10000 frågor 2012 (1000 mer än målet)
– Kännedom på 44 % (15-25år)
– 65 % (15-18 år)
– 73 % ger UMO högt helhetsbetyg
– 81 % tycker att UMO.se är mycket pålitlig
UMO just nu: Kampanj ”Må bättre”
– Syfte: bredda UMO.se till att förknippas med hur man mår
– Vägval: Bygga på autentiska berättelser MEN använda figurer att känna empati med istället för riktiga autentiska berättelser
– Mål: Att få fler att upptäcka UMO:s innehåll kring att må dåligt. Fler besök på dessa sidor.
4. Dagsläget FSUM
Susie berättar om arbetet med det nya policyprogrammet – planeras vara klart om ett år till konferensen 2014
Catharina berättar om FSUM – FSUM är en ideell förening – driver UM-frågor och värnar om mottagningarnas arbete såsom utbildningsinsatser
Mia berättar FSUM:s historia
Karin berättar om arbetet kring preventivmedelssubventionen
FSUM:s position
5. Grupparbete
Äggulor och äggvitor:
Våra ytor möts – hur ser ytorna ut? Vad kan vi samverka kring?
Guidande? Stödjande?
Gemensamma gränssnitt – olika roller
Olika uppdrag
Mål med mötet med besökaren
# Hur uppfattar unga besöket
# Bemötandefrågan
Hitta oss – kontaktyta
Få svar på en fråga/hjälp med ngt
#Telefonrådgivning på nationell nivå
#Utnyttja varandras ytor – synas hos varandra
Relation till besökare
Till beslutsfattare
Till andra aktörer SMI, STI-nätverk, HIV-råden, Lafa, skolan, elevhälsan, vården
#Helhetssynen – samverkan
UMO/ungdomsmottagning? Namnet? Begreppet? Vad lägger man i ordet?
Förknippas med (paradigm)
Status som källa till kunskap
6. Helhetssynen – samverkan
Grund: Helhetsyn på människan
Behöver jobba fram en gemensam värdegrund och ett gemensamt perspektiv
Gemensam plattform gentemot målgruppen – Hjälp: möten som idag – pågående flöde mellan UMO och FSUM. Ska vi ha en arbetsgrupp?
Policyprogrammet – ska det i förlängningen vara ett gemensamt dokument? Eller två dokument med samsyn?
7. Samverkansområden
Telefonrådgivning nationellt – potentiellt samverkansprojekt
Svårighet: hur hantera olikheter i regionala riktlinjer
Fördelar:
Avlastar UM
Kan ge svar direkt när det gäller tex akutpiller
Når dem som ej har tillgång till fysisk UM
Sätt att bredda tillgängligheten
UMO erfarenhet: Annan typ av granskning i skrivna svar
1177 finns – kan man använda detta?
Förstudie? Fråga unga?
Fråga: till vilken nytta? Varifrån kommer idén?
8. UMO och FSUM samverkar för ett professionellt och gott bemötande
Riktlinjer och struktur
Vilja att ändra rutiner
Definiera begrepp och målsättning om bemötande – måldokument
Hur upplever unga att de blir bemötta? Studie/undervisning
9. Gemensam yta
Input från varandra
Input från UM
Hur hitta kanalerna?
Vilka ytor kan vi använda för information
Digitalt material?
Använda väntrummet till gemensamma kampanjer
Viktigt att ej tappa vårt fokus
Fortsatt samarbete
Tydlighet kring den nationella bilden
10. Mötesstruktur framåt? Riktning?
Samköra med FSUM:s styrelsemöten – FSUM återkommer med förslag på datum för nästa gemensamma möte – UMO kommer då att sitta i Fatburen Catharina och Anneli planerar kring fortsättning
Bemötandefrågan – nyckelfråga
Marknadsföringsfrågan
11. Almedalen i sommar? UMO ordnar inget själva – tänker sig att vara hos andra