Extra medlemsbrev

fsumwikström
Extra medlemsbrev igen!
I fredags, den 10/2, besökte representanter för FSUMS styrelse och UMSAM Socialdepartementet. Vi som deltog från FSUM var Susie Rasmussen, Vanda Oskarsson, Catharina Lundgren- Idh, Sevil Bremer och Timmy Leijen. Från nätverket UMSAM specifikt deltog Eva Wendt och Marta Hansson- Bocangel. Stort tack till minister Gabriel Wikström som bjöd in oss till detta möte!
Vi hade ett 45 minuter långt avslappnat och öppet samtal med Gabriel Wikström som började med att ta upp frågan om hur den särskilda satsningen för UMs arbete med psykisk hälsa tagits emot och fungerat. Vi beskrev att det fungerat mer eller mindre bra avseende hur pengarna kommit UM till del och att detta påverkat både planering och genomförande, men att vi förstås var positiva till ökade resurser. Vi påpekade dock betydelsen av att resurser och kompetens säkerställs på lång sikt, vilket var en av punkterna i vår skrivelse (orsaken till att vi var inbjudna till Socialdepartementet).
Samtalet handlade vidare om att ett flertal arbetsområden har ökad de senaste 10-15 åren, där ungas psykiska hälsa är en väsentlig del. Vi diskuterade vikten av att arbeta såväl främjande för psykisk hälsa som förebyggande avseende psykisk ohälsa. I samtalet kring detta tog Gabriel Wikström upp frågan huruvida UM är rätt ställe för att arbeta med första linjens psykiska ohälsa. Fördelar och nackdelar med detta ventilerades och avslutades med konstaterandet att främjande och förebyggande arbete i vilket fall som helst inte får komma i skymundan. Att möta unga i ett tidigt skede av psykisk ohälsa är av största vikt.
Vi förde också fram UMs kärnverksamhet – sexuell och reproduktiv hälsa och att UM är en viktig samtalspartner med unga kring frågor om sexualitet och lust. UMs ökande arbete kring hedersrelaterad problematik och med ensamkommande i deras livssituation var ett annat diskussionsämne, samt den uppkomna situationen kring det ökade antal kollektiva självmord bland nyanlända unga. En positiv utveckling som togs upp var att fler killar kommer till våra mottagningar, vilket kan bero på den ökade tillgängligheten genom e-hälsa.
Utöver ovanstående förde vi även fram de fyra viktiga punkterna i skrivelsen som handlar om UM i framtiden: Att begreppet ungdomsmottagning definieras lika över hela Sverige, behovet av kvalitetsindikatorer för UM, betydelsen av en nationell ungdomsinriktad utbildning för personal som ska arbeta på UM samt vikten av ett nationellt kompetenscentrum/kunskapscentrum för UM-verksamhet.
Vi som mötte Gabriel Wikström känner oss lyssnade på och nöjda! Gabriel Wikström var engagerad och intresserad, vi upplever att han tog till sig vårt budskap.
Tack alla ni på mottagningarna som tagit er tid att ge oss respons på skrivelsen och delgivit synpunkter på vad vi skulle lyfta vid besöket på departementet. Jättemånga som hörde av sig! TACK!
Timmy Leijen Ordförande