Styrelsemötesprotokoll Stockholm 081112-13

FSUM
Styrelsemötesprotokoll Stockholm 081112-13
Närvarande;
Eva Wendt, ordförande (dag 1)
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rebecka Vyth, sekreterare
Ingrid Molander, ledamot
Lena Selander, ledamot (dag 1)
Mia Öster, ledamot
Sussie Rasmussen, ledamot
Frånvarande; Timmy Leijen, ledamot
Ordförande Eva hälsar styrelsen välkommen.
Mia väljs till mötesordförande.
Socialdepartementet: utredning om förebyggande av oönskade graviditeter och STI.
Möte med Anders Milton och Jenny Anderson Rivas. FSUM informerar om förhållningssätt och poängterar vikten av ungdomsmottagningar som lagstadgad verksamhet som en del av det förebyggande arbetet på lång sikt.
Möte med RFSU: Silvia Ernhagen, politisk påverkare och opinionsbildare.
Diskussion kring enkätresultatet om nya sexualbrottslagens påverkan på ungdomsmottagningarnas arbete.
Beslut: att RFSU skriver sammanställning med uppmaning till Socialstyrelsen att klargöra rekommendationer för p-medelsförskrivning. Även Barnmorskeförbundet, Barnombudsmannen, SFOG och Tonarg tillfrågas om underskrift.
FSUMs deltagande i WAS 2009
Deadline för abstractanmälan 1 december. En sådan måste göras oavsett format på FSUMs presentation. Tanken är att bygga en miniungdomsmottagning och visa verksamheten på plats.
Beslut: Mia skriver utkast till abstract och distribuerar till styrelsen. Sussie kontaktar IKEA för montermöblering.
Genomgång av föregående protokoll.
Adresslista för FSUMs styrelse.
Rebecka ordnar ev uppdateringar.
FSUM-pärmar.
Föreningens dokumentation finns samlad hos Lotta Partby
Beslut: Eva kontaktar Pia Höjeberg om överflyttning. När Pia är färdig ska rensning företas.
Kassörens rapport
– Överskottet från Visbykonferensen är nu insatt på FSUMs konferenskonto.
– Avtal med Pia Höjeberg ang FSUMs historikdokumentation är underskrivet – beloppet är ej medräknat i årets budget.
– Inget avtal vad gäller ev. vinstfördelning för um-konferensen i Malmö är skrivet.
Förslag: Maria skriver utkast till avtal att undertecknas i januari. Ev. överskott fördelas i omvänd ordning med mottagningen först, därefter FSUM och sedan 50/50 (omvänd ordning pga utebliven önskan om förlustgaranti).
Möte med Socialstyrelsen: Monica Ideström,
Monica har ett uppdrag från regeringen att ta fram kunskapsunderlag/vägledning för riktade insatser till ungdomar/unga vuxna inom STI
Info om projektet och dess uppställning. Vägledningen ska vara klart till sommaren 2009.
Diskussion kring förskrivningsproblematik och vilken enhet på Socialstyrelsen. Tillsynen samt Hälso- och sjukvårdsenheten på Socialstyrelsen skriver allmänna råd och föreskrifter äger frågan vad gäller klargörande av regler kring förskrivning av prev.medel till flickor under 15 år.
Info om UPP som har regeringsuppdrag att förebygga psykisk ohälsa hos barn- och ungdom. Vidare info finns på Socialstyrelsens webbplats
Göran lägger ut sammanställning av Monicas enkätresultat från landets um på FSUMs webbplats. Monica önskar synpunkter från landets um. lägger ut
Eva informerar om hennes önskan i medlemsbladet liksom info om UPP.
Ansökan om finansiering av nationell manlig nätverksträff.
Kostnadsförslag från Rolf Sandstedt gällande lokal etc.
Beslut: Bifalles. Eva informerar förslagsställaren.
Propå från Järva mansmottagning
Förslag på samarbetsprojekt mellan FSUM och mottagningen kring metodutveckling. Tanken är att mottagningen driver projektet och att FSUM i egenskap av ideell förening söker anslag från t ex allmänna arvsfonden.
Beslut: mottagningen får skriva projektansökan med kostnadsförslag och därefter tar styrelsen ställning till om FSUM ska söka pengar åt dem. Eva kontaktar förslagsställaren.
Möte med UMO.se
– Statistik, uppföljning och utvärdering av UMO i relation till fysiska mottagningar: UMO.se har ett antal statistikparametrar för sin frågefunktion. På resp mottagning kan enklare mätningar göras, t ex att fråga ungdomar om de fått info om den fysiska mottagningen via UMO.se. Inom FSUM finns en nystartad statistikarbetsgrupp men utredningar från div myndigheter pågår kring statistik/informationsinsamling. FSUM avvaktar dessa slutsatser innan ev beslut fattas.
Tips kring att lyfta vissa ämnen, t ex World Aids Day/synpunkter på innehåll ska skickas till redaktionen.
Beslut: Umos projektledare Love mailar statistikkategorierna till Göran för vidarebefordran till FSUMs statistikgrupp. Eva inkluderar info om tipsönskemål + adress i medlemsbrevet.
– Forskningsprojekt/Sthlms universitet:
Information om att ett forskningsprojekt kring könens sätt att kommunicera genom att jämföra två könsspecifika sajter. (UMO.se/män för jämställdhet resp ”tjejzonen”). Projektansvarig är Cecilia Lövberg, pedagogiska institutionen.
– Samarbete UMO.se – FSUM i framtiden:
Initialt en gång per termin – snabbmöte med kort varsel kan ordnas med styrelsemedlemmar i Stockholm.
– Förankring i kommuner och landsting?
Hittills har UMOs projektledning haft ett flertal möte med olika representanter inom kommun/landsting. Studiebesök på diverse skolor ute i landet är bokade. Fortsatt representation vid div sammankomster/konferenser/möten planeras.
– Samarbete kring deltagande i WAS 2009.
Beslut: Love skickar underlag till Mia för delvis gemensam ansökan.
Kommande styrelsemöten 2009
Beslut: Göteborg 5-6 februari, Ingrid samordnar. Östersund preliminärt 2-3 april. Rebecka pratar med Östersunds um.
Valberedningen
Var och en i styrelsen ska tänka igenom sin styrelseplats för kommande år och förbereda svar till valberedningen.
Stockholm 081112-13
Rebecka Vyth, sekreterare Eva Wendt, ordförande