Styrelsemötesprotokoll Malmö 080911-12

FSUM
Styrelsemötesprotokoll Malmö 080911-12
Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rebecka Vyth, sekreterare
Timmy Leijen, ledamot
Sussie Rasmussen, ledamot
Frånvarande; Ingrid Molander, ledamot, Mia Öster, ledamot, Lena Selander, ledamot
Vice ordförande Göran hälsar styrelsen välkommen.
Göran väljs till mötesordförande.
Genomgång av föregående protokoll.
Kassörens rapport:
– Ett nytt sparkonto har öppnats med bättre ränta. Insatt belopp 200’
– Ett nytt konto är öppnat till de pengar som kommer in efter konferensen i Visby.
– Maria håller efter det fåtal mottagningar som inte har betalat årsavgiften.
UM-konferensen i Malmö
Information/diskussion mellan personal från Visby och Malmös arrangörer om genomförande/planering/utfall/ekonomi etc.
Regeringen: Hearing smittskyddsutredning
Info av Sussie. Frågeställningar kring samverkan, utbyte av kunskap, smittskyddsfunktion i krissituationer etc vad gäller smittskydd generellt. Ett antal olika samhällsfunktioner, organisationer, verksamheter, riksföreningar etc. var representerade.
Sussie anmäler sig till kommande arbetsgrupp.
Socialstyrelsen: Arbetsmöte
Info av Rebecka: Det finns planer på att starta en långtidsstudie kring ungdomar och sexualitet som bygger på nationell enkätundersökning vart fjärde år. SoS sammankallade ett arbetsmöte och samlade in synpunkter på utformning, distribution etc. Resultat redovisas senare.
Presentation umo.se
Beslutsfattare och div tjänstemän från hela landets kommuner/landsting ska träffas 15 oktober. I workshopform ordnas olika seminarier och webbplatsen ungdomsmottagningen.se ska presenteras på 45 min.
Rebecka representerar FSUM och informerar om ungdomsmottagningarnas verksamhet samt bakgrund till webbplatsen.
Förfrågan STD-klubben
FSUM är tillfrågade om vi kan ta hand om inbjudan/anmälningar till landets um för deras årliga konferens.
Eva administrerar elektroniskt utskick, Maria sköter anmälan.
WAS-konferensen Göteborg 2009
Då Mia är frånvarande tas punkten upp på nästa styrelsemöte.
Arbetsgrupp statistik/kvalitetssäkring
På årsmötet bildades ovanstående grupp och tre personer har anmält sig.
Göran kontaktar Pia Gustavsson i Västergötland som sammankallande och informerar om möjlighet till betald resekostnad samt begär syfte/målsättningsplan inkl kostnadskalkyl.
Arbetsgrupp nationell enkät brukartillfredsställelse
På årsmötet bildades ovanstående grupp och tre personer har anmält sig.
Göran kontaktar Eva Kajala i Uddevalla som sammankallande och informerar om möjlighet till betald resekostnad samt begär syfte/målsättningsplan inkl preliminär kostnadskalkyl.
Ordförandegruppen/historiska dokumentationen
Marta Hansson Bocangel ska träffa Pia Höjeberg 25 september och då diskutera ev överlämning av föreningens pärmar samt startdatum för dokumentationsarbetet.
Beslut: Eva kontaktar Marta om att ytterligare ordförandeträff är godkänd, att 60’ inkl skatt/sociala avgifter är godkänt samt att Pia får kontakta Maria ang ekonomiska spörsmål. Eva skriver i medlemsbrevet om att Pia önskar bilder kopplade till um-verksamhet samt tips på viktiga personer som har koppling till föreningen.
Socialdepartementet: möte om utredning vad gäller föräldrastöd
Info: Departementet ska utarbeta en nationell strategi vad gäller framtida föräldrastöd till föräldrar 0-18 år
Utredaren har tre frågeställningar som är utskickade till ett antal organisationer/föreningar/sammanslutningar och önskar synpunkter att presenteras 19 september.
Socialdepartementet: utredning om förebyggande av oönskade graviditeter och STI.
Utredare Anders Milton leder arbetsgrupp som vill träffa FSUM.
Beslut: Eva kontaktar Anders ang möte 12 alt 13 november i smb med styrelsemötet.
Kommande styrelsemöten
Beslut: 12 och 13 november i Stockholm. Eva kontaktar Stockholms skolors um för lokalfråga.
Rebecka kontaktar Östersunds um för kommande möte 2009.
Mail: riktlinjer inom FSUM
Beslut:
– vid svar, ta med relevant del av mailhistorik
– kolla att ämnesrubrik är aktuell
– se till att mailmottagarna är de som verkligen ska ha svaret.
– vill avsändaren ha svar från mottagarna ska det stå i mailet.
Presentation om sexualitet/exploatering i ungdomars värld
Eva har i egenskap av ordförande och forskare presenterat sin studie på Vårdförbundets seminariedagar under Almedalsveckan. Kommande presentation blir på European Social Forum i Malmö tillsammans med jurist från Ecpat
Sexualmedicinskt centrum: Invigning
Eva representerade FSUM i Göteborg och lämnade gåva.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Hearing om ansvar kring sexuell exploatering av barn/ungdomar.
Sätra bruk 15/16 maj. syftet var att ev inrätta ett kunskapscenter och hur det skulle kunna organiseras. Eva representerade FSUM.
Ungdomsmottagningen.se: Hearing om innehåll.
Eva informerar om mötet där man diskuterat kring beslutat innehåll och önskemål om nya förslag.
Riktlinjer/lathund för konferensarrangörer
Timmy har samlat synpunkter och redigerat texten.
Mia och Rebecka korrekturläser varefter dokumentet läggs ut på webbplatsen. Eva skriver i medlemsbrevet.
Medlemsansökan: Ungdomsmottagningen Storfors vc
Beslut: Bifalles. Maria skickar startkit.
Riktlinjer vad gäller representation vid konferensöverlämnande
Beslut: FSUM står för kostnaden hotell/resor för två personer. Deltagare därutöver bekostas av resp mottagning.
Stipendieansökan S:t Petersburg.
Maria presenterar inkommen ansökan.
Beslut: FSUMs kriterier uppfylls ej. Maria informerar sökanden om beslut och rekommenderar henne att söka Scherings alt Organons stipendium.
Arkiveringsrutiner
Oklarheter kring krav på hur vissa inkomna handlingar ska arkiveras/sparas.
Beslut: Maria pratar med revisorn.
Socialdepartementet: Hearing om att stärka arbetet mot hiv/aids.
Två representanter från inbjudna organisationer får delta.
Socialstyrelsen: infoönskan
Anders Hedborg har kontaktat Göran när respektive um har startat och ev lagts ner.
De uppgifter som fanns är överlämnade.
Handlingsplan för klamydiaprevention.
Information: Dokumentet är försenat enär ytterligare diskussioner krävs.
RFHL: Önskan om träff/samarbete
Mats Andersson vill börja samarbeta samt synliggöra organisationen på mottagningarna.
Beslut: Eva svarar och hänvisar till förestående möte på Socialdepartementet 13 oktober kring hiv/aids.
Bollnäs um: hjälp med arbetsdokument kring mottagningsarbete
Policydokumentet ger de större riktlinjerna.
Beslut: Eva svarar och berättar om rutinerna på Halmstads um samt hänvisar till Lotta Partby och hennes kartläggning av arbetsdokument i Stockholm.
Bollnäs um: Åklagare
Beslut taget i länet att inga 15-åringar ska få p-piller samt att påbörjad behandling ska avbrytas etc. En åklagare är drivande och har meddelat att han tänker åtala förskrivande barnmorskor för medhjälp till våldtäkt
Beslut: Rebecka kontaktar Bollnäs um för vidare diskussion
RFSU: enkätundersökningen om
Christina Rogala önskar träff med FSUM senare i höst (förslag styrelsemötet i nov) för diskussion kring vidare åtgärder.
Beslut: Göran kontaktar avsändarna.
Umo.se: träff med projektledare
Önskan om möte med FSUM för innehållsdiskussion.
Beslut: Eva kontaktar Love om styrelsemötet i november samt frågar om lån av lokal.
Umo.se: programpunkt på um-konferensen i Malmö
Love vill ha en programpunkt för information.
Beslut: Eva hänvisar till konferensarrangörerna.
Socialstyrelsen: Vägledning för um-arbete
Tanken är att denna vägledning ska komplettera och fördjupa tankarna i FSUMs policyprogram. Monika Ideström bjuder in till två arbetsmöten (genus respektive kultur/etnicitet) tillsammans med div personer/organisationer där FSUM ska representera med två personer. Det första äger rum 14 november kl 10-14.
Beslut: Timmy åker på första mötet och Eva frågar Mia om hon kan delta (enär hon medverkade vid Stora Brännbo-mötet).
Socialdepartementet: Kallelse till möte om utredning av nationell strategi för utökat stöd till föräldrar med barn 0-18 år.
Enl tidigare anmälan kommer Lena att representera FSUM. Styrelsemötet tar fram synpunkter att komplettera Lenas.
Malmö 080911-12
Rebecka Vyth, sekreterare Eva Wendt, ordförande