styrelsemöte Strömstad 5 maj 2015

Protokoll styrelsemöte Strömstad 5 maj 2015
Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Karin Bishop-Bondestam, Susie Rasmussen,
Sevil Bremer , Caroline Eriksson, Catharina Lundgren Idh, Eva Holmberg och Maria Nordqvist
Dagordning
Årsmötet genomgång av dagordning inför årsmötet.
Kunskaps och utvecklingsbidrag
Tre ansökningar har inkommit och samtliga beviljas med 5000 kr vardera för deltagande i NACS konferensen på Island 2015
UM konferens 2016
Diskussion om läkemedelsindustrins medverkan beslut fattas vid nästa styrelsemöte.
Dokument ”om att göra konferens”
En översyn har gjorts av dokumentet för att förtydliga FSUMs riktlinjer och ansvar och arrangörernas uppdrag och ansvar.
Beslut fattas att det nya dokumentet gäller från idag.
Rwanda projekt tillsammans med UMO
Projekt för att starta ”promoting SRHR among young people in Rwanda”.
Mia informerar om att FSUM står som organisation i ansökan och söker tillsammans med UMO projektpengar för samarbete med HPR healthy people Rawanda. Bidrag söks från Svenska institutet.
UMSAM
Caroline Berättar om gruppen på årsmötet
Vid nästa möte tas frågan upp om hur FSUM skall förhålla sig till arbetsgrupperna och hur medlemsmottagningar och övriga mottagningar skall hanteras i medlemsregistret.
Kommande möten
11-12/6 Skellefteå
9-10/9 Lund
11-12/11 plats beslutas senare
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh