Styrelsemöte i Lund 2015-09-10

PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE I LUND
2015-09-10

Deltagare: Daniel Foxhage, Maria Nordqvist, Caroline Eriksson, Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Vanda Oskarsson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Susie Rasmussen
Förhindrad att delta: Catharina Lundgren Idh
Mötesordförande
Till mötesordförande valdes Timmy Leijen.
Ekonomi
– Svårigheter med bankkorten i samband med överlämnandet från Maria till Sevil.
– Föreningen byter från ett äldre företagspaket till ett av nyare modell.
– Resonemang om i vilken typ av sparkonto föreningen ska använda. För att kunna spara i aktier måsta FSUM ha en policy för det.
– Timmy tittar på Svenska kyrkans riktlinjer för aktieinnehav för att ha en grund att diskutera vidare utifrån vid kommande styrelsemöte.
Konferens riktlinjer
– Arbetet med uppdaterandet av våra riktlinjer för att arrangera FSUM konferens fortsätter.
– Resonemang om riktlinjerna och mötet betonar vikten av att ha en bra och tydlig kommunikation med konferensbyrå/eventbolag eftersom FSUM står för det ekonomiska risktagandet.
– Vanda kommer även att göra ett ansökningsformulär för att arrangera en konferens som ska läggas ut på hemsidan för att underlätta för respektive ungdomsmottagning att göra sin ansökan.
Konferens Skellefteå 2016
– Planeringen av Skellefteås konferens 2016 är i full gång.
– Diskussion om olika aktörers medverkan och sponsring. Huvudspåret är att utställare erbjuds köpa ett paket, antingen ett guld-, silver- och bronspaket och därmed blir ingen utställare huvudsponsor.
– Vi pratar om möjligheten att chartra ett plan från Stockholm till Skellefteå för att samordna resandet till konferensen.
Konferens 2017
Rapport angående vad som hittills hänt inför konferensen 2017. Timmy och Vanda fortsätter hålla kontakt med arrangerande mottagning.
Konferens 2018
Många är intresserade av att anordna konferens. I dagsläget finns det fyra intresserade ungdomsmottagningar inför 2018.
FSUM möter hälso-, idrotts- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström
Timmy, Catharina, Carolin och Susie möter Gabriel Wikström onsdag 16 september.
Många frågor att ta upp under den tid vi fått för att träffa honom:
– Kvalitetsregister/statistik.
– Mensont -> endometrios.
– Riktlinjer för UM.
– Psykisk ohälsa på UM vs Vårdcentral.
– Ska det vara första linjens psykiatri på UM? Och i så fall – resurser för detta.
– Preventivmedelssubvention.
– Lämna över dokument.
Anders Karlsson, Helsingborg
– Ger oss sina reflektioner och erfarenheter från sin Jubileumsföreläsning runt omkring i Sverige. Anders har ”drabbats” av hur otroligt olika förutsättningar som råder för ungdomsmottagningar i landet avseende, storlek, omfattning, inriktning, personalsammansättning.
– Anders framhåller vikten av den värdegrund som ungdomsmottagningarna står på och att inte ta den för given utan att fortsätta hålla den levande. Anders menar också att vi som ungdomsmottagare har en unik ungdomskompetens och därmed ett unikt ansvar att föra fram de ungas röst i samhället.
– Anders föreläsning finns inspelad och ligger på hemsidan.
Hemsida
– En förening för överviktiga barn vill använda vår hemsida. Susie vidarebefordrar det brev som hon fått till styrelsen, så får vi läsa igenom det och ta ställning till det vid nästa styrelsemöte.
-Huddinge vill lägga in sin statistik på hemsidan. Men sedan några år tillbaka samlar vi inte in någon statistik. Susie meddelar Huddinge UM.
Arbetsgrupp för att göra UM mer känt
– Gruppens uppdrag är att i samverkan med FSUM:s styrelse, både aktivt och reaktivt, sprida information, göra uttalanden, skriva artiklar och ta mediakontakter i syfte att synliggöra ungdomsmottagningarna och våra frågor.
– Mötet beslutar att ca 5 personer är en lämplig storlek på en sådan grupp och att gruppens medlemmar fördelas utifrån geografisk spridning, yrke samt att en representant från FSUM:s styrelse ingår.
– Timmy bjuder in intresserade till arbetsgruppen i samband med nästa medlemsbrev på hemsidan.
UMSAM
Daniel är ansvarig för att administrera UMSAMs Googlegroup, finns på följande e-post: umsamsverige@googlegroups.se.
Översättning av text till engelska
Översättning av FSUM:s riktlinjer är gjord Jens Hjälte. Daniel skickar ut texterna till styrelsen för genomläsning.
Implementering av FSUM:S riktlinjer
– Mötet resonerar om att skicka riktlinjerna till alla riksdagsledamöter. Daniel tar reda på hur det går till och meddelar styrelsen.
– UMSAM får riktlinjerna, för att dela ut där det behövs.
Stipendier/bidrag
Riktlinjerna kring bidrags- och stipendieansökningar har Susie och Carolin gått igenom. Mötet bestämmer att ta upp denna punkt igen vid nästa styrelsemöte i Uddevalla.
Unga Vuxna konferens
Mötet beslutar att några ur FSUM:s styrelse ska delta som utställare på Unga Vuxna konferensen, Stockholm, 29 – 30 januari, 2016.
Kommande styrelsemöten
Onsdag 11 och torsdag 12 november i Uddevalla, lunch till lunch-möte.
Onsdag 10 februari – torsdag 11 februari, Mora, lunch till lunch-möte
Eva Holmberg
”Vikarierande sekreterare”/Ledamot