Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12

Protokoll Styrelsemöte i Skellefteå 2015-06-11/12
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Vanda Oskarsson, Eva Holmberg, Maria Nordqvist och Catharina Lundgren Idh. Timmy Leijen ansluter till mötet dag två.
Förhindrade att delta: Sevil Bremer, Susie Rasmussen, Carolin Eriksson, Daniel Foxhage
Mötesordförande
Till mötesordförande valdes Karin Bishop Bondestam
Ekonomi
Sanna Borg Nordinkasso kommer att sköta FSUMs bokföring och redovisning framöver. Hon kommer att ta hand om fakturahanteringen med medlemsavgifter. Föreningens kassör fortsätter att sköta bankärenden.
Stipendiet till Gullmarsplan är betalats ut för resa till Holland.
UMSAM
Diskussion om gränsdragningar mellan olika nätverk/samverkansgrupper och FSUM.
Beslut om att ha en flik på hemsidan som heter nätverk där USAM kan finnas och hänvisa vidare till ex en Face Book grupp. FSUM står inte för kostnaderna i samband med nätverkens möten.
Dokument om att göra konferens
Genomgång av nuvarande riktlinjer för anordnande av FSUM konferens. Karin och Vanda uppdaterar dokumentet som sedan kommer att läggs ut på hemsidan som ett stöd för de som är intresserade att söka om att anordna en konferens.
Läkemedelsindustrins medverkan på FSUM konferensen i framtiden
Diskussion om olika aktörers medverkan och sponsring.
Beslut fattas att de kommersiella aktörerna köper en utställningsplats som utformas efter lokala förutsättningar. För övriga aktörer som frivilligorganisationer m.m. beslutas det att konferensvärdarna och FSUM styrelse finner en rimlig nivå utifrån lokala förutsättningar.
Rapport från SKLs workshop ang första linjen på Ungdomsmottagning
Susie och Catharina deltog vid mötet och framförde UMs salutogena och tvärprofessionella arbetssätt. Information gavs om Sveriges nationelle riktlinjer för ungdomsmottagningar, resursnivåer och hur olika det ser ut i Sverige vad gäller tillgång och kompetens på ungdomsmottagningarna..
Arbetsgrupp att göra UM mer känt
Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp genom ett upprop att kalla intresserade. Timmy är sammankallande och bjuder in till att delta i arbetsgruppen i nästkommande medlemsbrevet.
Omtryck av statistik projekt boken
Beslut fattas om att inte trycka upp fler. Det finns tryckta kvar och att det är tillräckligt sedan ligger en på pdf på hemsidan för egen utskrift.
RFSU kongressen i Västerås
Daniel Foxhage kommer att representera FSUM.
Översättning av texter till engelska
Diskussion om översättning av FSUM dokument till engelska. Frågan bordläggs och fortsätter på nästa möte.
ISTAR individuel selfetame transmission in adolecent
Gun Rembeck har kontaktat FSUM angående eventuell samverkan med ISTAR och FSUM konferensen 2017. Vi ber dem återkomma med mer information och tankar om hur en samverkan kan ske.
Stödmedlemmar
Enskild person kan vara stödmedlem i FSUM och betalar en årsavgift.
Medlemsmottagningarnas avgift är fortfarande 1800 kr per år. Ändring av årsavgift tas upp på nästa årsmöte. Frågan om medlemsmottagningar / övriga mottagningar diskuteras nästa möte.
Konferens 2016
Träff och planering med konferensvärdarna i Skellefteå.
Konferens 2017
Ansökan har inkommit och beviljats. Konferensvärd 2017 informeras om på årsmötet 2016.
Kommande styrelsemöten
9-10/9 i Lund
11-12/11 plats meddelas senare
Catharina Lundgren Idh
Sekreterare