Protokoll styrelsemöte FSUM 2016-02-10/11 Mora UM

Protokoll styrelsemöte FSUM 2016-02-10/11 Mora UM
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh, Daniel Foxhage, Susie Rasmusen och Maria Nordqvist.
Ekonomi
Allt lämnat till revisor inför bokslutet, ekonomin ser bra ut.
Konferens 2016
Skellefteå 25-27 maj, hittills 300 anmälda
Folkhälsomyndigheten har gjort om ansökningsförfarandet för bidrag för konferensen, FSUM söker bidrag, summan är oklar.
Konferens 2017
Prel.10-12/5 tema ”Lust” i full planering med konferensbyrå, värdmottagning och FSUM
Konferens 2018
En ansökan har kommit in med datum 23-25/5
Hemsidan
Kontakta ansvarig Susie Rasmusen om synpunkter , tips och aktuell information som kan läggas på hemsidan.
Susie tar kontakt med SKL Ing-Marie Wieselgren om medel för att utveckla FSUMs hemsida
En utveckling bör ske då hemsida då den börjar bli ”gammal”.
Rwanda projekt med UMO beslut fattas att avstå detta projekt.
Valberedningen
Diskussion om hur valberedning och revisorer skall kunna deltaga vid årsmötet.
Styrelsen beslutar att en den som är sammankallande i valberedningen och en av revisorerna möjliggörs deltagande under årsmötet med kostnader för resa och logi till årsmötets dag.
”Ni är grymma” dokumentet
Beslut om att redigera texten och trycka upp ett par tusen nya ex.
”Ung vänsters riksting”
FSUM har fått en inbjudan från ungvänster att delta vid deras riksting. Styrelsen fattar beslut att om någon kan delta så är det möjligt.
Unga vuxna konferensen på Norra Latin, Susi Rasmusen, Sevil Bremer, Timmy Leijen och Eva Holmkvist var med som utställare med bokbord. Många var intresserade och tog del av FSUMs material.
Riktlinjer kunskap och utvecklingsbidrag
Genomgång vid nästa styrelsemöte
Stimulansmedel till Sveriges ungdomsmottagning på 130 miljoner
Möte med SKL Daniel, Vanda, Eva , Carolin och Timmy deltog på telefonmöte 8/2
Pengarna finns uppdelade länsvis på SKLs hemsida och finns utdelade idag. SKL vill ha hjälp av FSUM med en lista på resursvariablar. Carolin sammanställer och skickar förslag till Ing-Marie Wieselgren.
En handlingsplan ska upprättas snarast för regionen/länet för 2016
– Hur ser det ut totalt på UM resursmässigt/ekonomiskt ?
-Hur mycket resurser satsa på psykisk ohälsa ?
– Hur ser ekonomin/fördelningen ut idag – mellan olika HV71 och olika delar i UM verksamheten ?
– Vad vill vi göra i varje län för de nya pengarna ?
FSUMs roll blir att påpeka för ungdomsmottagningarna att man ligger på regionalt att undersöka och bevaka hur stimulansmedel används och kommer UM tillgodo.
FSUMs kansli
SKL kan inte bistå med medel till en ideell förening.
Vanda och Daniel arbetar fortsatt med att undersöka eventuell finansiering. Regionförbundet, samordningsförbundets och kvalitetsregister. Timmy kontaktar Gabriel Wikström om ett nytt möte för att diskutera det vidare.
FSUMs Kommunikationsgrupp
Har haft sitt första möte i Stockholm. Syftet med gruppen är att stå upp värna om ungdomars rättigheter ur ett SRHR perspektiv. Catharina och Timmy är med i gruppen. Nästa möte är 11/5.
Stöd och information om SRHR för nyanlända unga
UMO har fått medel från SKL för att ta fram material att utveckla UMO för att nyanlända ungdomar.
Profilkläder
Vanda har undersökt möjligheter för enhetliga profilkläder för styrelsen. Färg lila skall finnas samt loggan.
Nästa möte Stockholm 13-14/4 lunch till lunch ev UMO 10-12onsdag fm.
Nästnästa möte i Skellefteå på Scandic hotell 24/5kl 15.30