Protokoll styrelsemöte FSUM 2015-11-11 Solna UM

Protokoll styrelsemöte FSUM 2015-11-11 Solna UM
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson, Catharina Lundgren Idh , Daniel Foxhage.
Förhindrade: Susie Rasmusen, Maria Nordqvist,
Konferens 2017 diskussion är på gång med de som ansökt.
Konferens 2016, Skellefteå är arrangör, genomgång av ekonomi . Anmälan kommer att läggas ut på nästa vecka.
Riktlinjer att arrangera FSUM konferens, dessa är nu uppdaterade och det nya dokumentet kommer att läggas ut på hemsidan.
Uppföljning mötet med Hälso-och sjukvårdsministern Gabriel Wikström – vad gör vi nu ? Ing-Marie Wieselgren SKL har fått uppdraget att se över hur satsningen från regeringen skall se ut när det gäller psykisk ohälsa på UM. Daniel kontaktar henne för att få igång en dialog.
Ansökan om kunskaps- och utvecklingsbidrag En ansökan har inkommit och beviljas.
En diskussion förs om bidragsmöjligheten skall finnas framöver och i så fall om hur den skall se ut. Nya riktlinjer skall ses över. Daniel ser över möjligheter till förtydligande och vi fortsätter diskussionen på nästa möte. Inga nya bidrag beviljas framåt till nya riktlinjerna är klara.
Första linjen för barn och unga vid psykisk ohälsa – ansvarsfördelning, målgrupp och insatser en kommande workshop på SKL 19/1-16 Susie, Carolin, Daniel och Catharina deltar.
Arbetsgrupp Språkrörsgruppen i Stockholm har skrivit en motion ang att starta en arbetsgrupp för kommunikation nationellt. Arbetsgruppens uppgift kan vara att bla, skriva artiklar, stöd till andra UM, men hänvisa till styrelsen vid media kontakt. Det har inkommit 12 intresseanmälningar. Catharina sammankallar gruppen för ett första möte.
Översättning av FSUMs Nationella riktlinjer till engelska, styrelsen enas om att en översättning av de nationella riktlinjerna för Sveriges ungdomsmottagningar skall finnas tillgänglig på pdf fil på hemsidan. Daniel ansvarar för detta.
Eva Wendt har kontaktat styrelsen för att berätta att hon kommer att använda texten ur ”FSUMs Handbok” i en bok där hon är medförfattare, den skall tryckas på Natur och kultur.
Styrelsen förtydligar att texten kan endast användas om referens och citat med hänvisning till FSUMs handbok görs tydligt.
Folkhälsomyndigheten skall vidga ansökningsprocessen ang ”HIV pengarna” vilket kan ge svårigheter att söka dessa för kommande FSUM konferenserna.
Möte tillsammans med UMO 12/11
Deltagare FSUM: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson.
UMO: Lotta Nordh Rubilis o Åsa Sandler
Förhindrade: Susie Rasmusen, Maria Nordqvist, Catharina Lundgren Idh, Daniel Foxhage
UMO, följande frågor vill Lotta o Åsa ta upp:
# Projekt om nyanlända – med UMO
# Psykisk hälsa-pengarna
# Förvaltning; Slå ihop 1177/UMO?
# Fokusområden: killar, delaktighet, tillgänglighet
# Språk
# Regionalisering
# Kännedomsundersökning
# STI-kampanj
# Katalogen
# Undersökning till professioner
Psykisk ohälsa pengarna: Timmy berättar om kontakten med Gabriel Wikström och att Daniel kontaktar SKL, Ing-Mari Wiselgren.
Ideer: mobilt UM som finns på olika ”ungdomshändelser”, ett UM som har drop-in för allt, kansli. Pengarna måste beviljas för 3 hela år, inte ett år i taget, för att verkligen kunna köra igång ett projekt.
Killar, hur nå fler undrar UMO? Informationskampanj? Skolor, idrottsföreningar, vara på plats på killarnas ”arenor”, nätet.
Sårbarhetsfaktorn, killarnas akilleshäl.
UMO undrar om vi kan komma på något handfast projekt att samarbeta om. SKL vill ha konkreta förslag.
BESLUT: Starta en arbetsgrupp UMO/FSUM ang psykisk ohälsa pengarna.
Timmy gör ett upprop i medlemsbrev och FSUM diskussion och efterfrågar ideer. Från FSUM deltar: Timmy, Sevil och Catharina.
Datum för möte: tisdag 8 dec, kl 08:30, hos UMO, Södermalmsallen 36, tfn. 08-12313750, Åsa.
Nyanlända/flyktingar info.paket:
Lotta berättar att Ewa W ringt ang hur kunna möta o informera dessa grupper. Lätt svenska-info? App? Förslag på innehåll: Lagar, regler, ytterligare presentation om UM och UMO, med igenkänningsfaktor.
Samarbetsgrupp: kanske Eva W (och ev Mia) från FSUM.
UMO behöver söka pengar för detta arbete, FSUM ställer sig bakom. SKL? Folkhälsomyndigheten – Timmy ber Ewa W kontakta Chou-Chou. EU-pengar? Länsstyrelser? UMO frågar Jonas Frykman.
Regionalisering:
Påtryckningar på UMO. Regioner/ landsting/myndigheter/etc vill få in egna uppgifter på UMO. (Samma för UM, att fråga alla om våld, rökning, kost, motion etc, etc. när du kommer för att testa dig…)
UMO tänker behovsanalys, förstudie, och även hur ser UM på behov av regionaliserad info på UMO.
Försiktighetsprincip bör gälla, för att inte UMO ska bli något utslätat ”swe.se”.
Plattformsbyte 2017, för 1177 och UMO.
Förvaltning, slå ihop 1177 o UMO:
Vi är emot, så att inte ungdomarnas frågor försvinner i stora 1177.
Katalog:
UMO tänker förbättra och påminna om att den finns.
Undersökning till professioner:
Hur skicka ut? UMO får mail-lista av Vanda. Hur vi uppfattar UMO?
Ytterligare digitalt stöd?
Fokusområden 2016 – 2017:
Gjort användar- o tillgänglighetsundersökning, utifrån detta satsa i 2 år på: Killar.
Tillgänglighet; flera versioner som passar olika nivåer.
Delaktighet; för att göra ungdomar mer delaktiga på sighten. UMO-pod? Jämför med RFSU:s pod som når väldigt många lyssnare. Chatt?
Attityd- o kännedomsundersökning:
Kännedomen gått upp, särskilt hos killar. Hög kännedom. Helhetsbetyget har höjts till jättebra. Nätet bra att söka info om olika frågor, men om man mår dåligt vill man träffa en person. Trovärdigt, pålitligt, lättillgängligt. Nyss vunnit två nya, fina priser.
STI-kampanj: Ska UMO vara med så vill de även vara med och utforma.
Varumärke: Fundera över UMO/UM varumärket? Blandas ihop etc, etc.
Forts Protokoll styrelsemöte FSUM 2015-11-12 Solna UM
Deltagare: Karin Bishop Bondestam, Sevil Bremer, Carolin Eriksson, Timmy Leijen, Eva Holmberg, Vanda Oscarsson,
Statistik:Till nästa möte, fundera över vad i materalet vi vill veta mera om.
Ekonomi: Det är bra.
Diskussion om konton och bokföring. Tittar på konton med Sevil.
Psykisk ohälsa pengarna:
Vad har regeringen/SKL tänkt? Vad vill FSUM? Diskussion om lokala skillnader. Olika linjer för att få till en helhet.
– Kompetenshöjning och mer resurser, för att få en bra basnivå för att jobba med psykisk ohälsa lokalt.
– Innovativa projekt, t.ex en mobil UM, en UM som bara har Drop-in.
– Utåtriktat arbete, t.ex prova Göteborgs modell att jobba preventivt för psykisk hälsa. Behövs pedagoger?
– Utveckla metoder för prioriterade grupper.
– Kansli.
– Kvalitetsregister, kvalitetsindikatorer.
Socialstyrelsen – har sammankallat professionella för diskussion om ”oskuldsintyg”.
Catharina och Sevil var med Sevil berättar om mötet. Intyg mot ens vilja, komplicerad fråga. Men enligt de lagar vi har så kan inte undersökningar göras mot någons vilja. Under mötet påtalas också bristen om generell kunskap om kvinnokroppens anatomi och att man aldrig kan säga om en kvinna haft samlag eller ej. Här har alla en viktig uppgift att sprida kunsklap.
Juridikutbildning IMR Istitutet för medicinsk rätt
Sevil, Catharina o Karin var på den utbildningen. Hälso och sjukvårdslagen är en skyldighetslagstiftning jämfört med socialtjänstlagen som är en rättighetslagstiftning. Har man legitimation är man skyldig att kunna lagarna. Lagen ger oss stöd i att ” inte skicka papper till Försäkringsbolagen, utan det skall ske till ungdomen direkt om det önskar det.” Verksamhetschefer måste kunna sin juridik. Sevil, Catharina o Karin skriver ett memo om detta till Kunskapsbanken. Mailar mellan varandra.
Nästa möte: Mora, 10 – 11 februari, lunch – lunch.
Nästnästa möte: Stockholm, 14 – 15 april, lunch till lunch. Ev. UMO 14 april på fm.
Nästnästnästa möte: Skellefteå, tisdag 24 maj, eftermiddag.
Arrangör av FSUM konferens
2016 Skellefteå ” Se möjligheter”
2015 Strömstad ”Ung i världen”
2014 Stockholm ”Tillsammans i framtid och förändring”
2013 Borlänge ”Förr och nu”
2012 Lidköping ”SRHR ”
2011 Sälen ” gott och blandat ”
2010 Linköping ” funktionshinder ”
2009 Malmö ” Framtid 2.0”
2008 Visby
2007 Örebro ”sexualiteter”
2006 Umeå ”Genus och ungdomsarbete”
2005 Norrköping
2004 Sunne ”På ungas villkor”
2003 Stenungsund
2002 Kristianstad ”Mötet”
2001 Tylösand ”Att bli vuxen i världen”
2000 Trollhättan ”Längs älven”
1999 Tällberg
1998 Uddevalla ”Rapport från gränslandet”
1997 Borås ” Ungt möte”
1996 Gävle
1995Gällivare
1994 Sollentuna ”Ungdomars hälsa”
1993 Göteborg
1992 Uppsala
1991 Stockholm
1990 Borlänge