Protokoll styrelsemöte 18-19 november 2014

Protokoll styrelsemöte 18-19 november 2014
Deltagare: Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam,
Susie Rasmussen, Sevil Bremer och Catharina Lundgren Idh
Förhindrade detta möta: Eva Holmberg och Caroline Eriksson
Deltagare från UMO: Anna Eklund, Åsa Sandler, Love Nordmark och Lise-lott Nord Rubilis
Dagordning Första delen tillsammans med UMO
Nuläge UMO
Verksamhetsplanering 2015 på gång, lanserat Fimpaaaa ett stort projekt som tagit mycket tid, ny design som skall göras om till responsiv anpassar sig till den använda enheten ex mobil eller surfplatta. Lansering i början 2015
Hur sker input från UM idag
Ungdomspanelen finns kvar, ej så aktiv. UMO tittar just nu på hur fortsättning skall vara men en diskussion sker om vikten av att ha medverkande ungdomar som granskar innehåll
Redaktionsrådet finns kvar i annan form, professionella plockas ut efter kompetens och den text som skall granskas.
Barnombudsmannen producerar texter ur socialtjänstens perspektiv för ungdomar, dessa skall granskas av UMO och sedan läggas ut sidan.
Frågor från UMO
-Nya patientlagen: Vad gäller för UM ?
Nya lagen stärker individens rätt till UMO får in frågor och en diskussion förs om hur man använder lagen på ungdomsmottagningar och hur UMO kan stärka sin information om sekretess i texterna och filmer de skall producera.
-Fimpaaa presentation av kampanjen av Lise-Lott.
-Folkhälsomyndigheten? Relation, uppdrag, pengar
FHI har pratat om ett uppdrag riktat mot unga STI, önskvärt att stöta på ang innehåll och målgrupp och en nationell kampanj som ligger på UMO. Vi beslutar om att UMO åter kommer till FSUM för att planera ett möte tillsammans med FHI.
-Det strategiska framåtsyftande arbetet med UMO, hur kan vi stötta varandra i vidareutveckling Diskussion om att lyfta behovet av utveckling av UMO, idag finns budget för förvaltning inte utveckling. Kontakt med Cesam, Patrik Sundström Ett förslag skall tas i vår ang att Inera skall ligga under SKL. Behov av aktörer som lobbar för UMO och dess innehåll.
Besöksstatistik – det vore intressant att ha en jämförbar statistik.
Styrelsens möte öppnas av Ordförande Timmy som tillika välj till mötesordförande
Ekonomi
Ekonomin flyter stabil. Inget nytt.
Statistikprojeket
Eva, Sussie och Timmy jobbar vidare med layout som skall vara samma som nationella riktlinjerna och handboken. Tryckeri offert begärs in, så tryck kan ske och vara klart till konferensen i Strömstad.
Facebook
Event pågår med Musikhjälpen.
Nationella riktlinjer för Sveriges Ungdomsmottagningar – handbok- tider remiss
Gemensamt möte med policygruppens representanter med genomgång från arbetsgruppen.
Handboken går ut på remiss till medlemsmottaningarna i slutet januari.
Jubileums föreläsning av Anders Karlsson
Förläsningen är dokumenterad i Göteborg skall läggas på youtube med länk till FSUMs hemsida. Från Stockholm har en fråga kommit om beslutsfattare kan komma med på föreläsningen. Vi enas om att Lafa som kom med frågan erbjuds att anordna detta forum och att FSUMs medlemmar medverkar med filmen och innehåll. Sevil meddelar detta till Marta Hanson Bocangel
FSUM konferens 2015
Strömstad 6-8 maj tema ”Ung i världen”. Programmet nästan klart, inbjudan går ut slutet november.
FSUM konferens 2016
Skellefteå 25-27 maj 2016 planeras, tema ej klart ännu.
Hemsidan
Uppdaterad, inget nytt. Styrelseprotokoll läggs ut på hemsidan, årsprotokoll läggs ut osignerade originalet sparas.
UMSAM vill ha kontaktuppgifter på hemsidan, Sussie samordnar detta.
Kommande möten
10-11 februari Malmö lunch till lunch
18-19 mars Stockholm Västerorts UM lunch till lunch
5 maj kl 12 Strömstad
11-12/6 Skellefteå
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh