Protokoll FSUM:s Styrelsemöte i Sälen 20110113 -20110114

Protokoll FSUM:s Styrelsemöte i Sälen 20110113 -20110114
Närvarande:
Eva Wendt
Timmy Leijen
Susie Rasmussen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Karin Bondestam
Gunnar Böhm
Anneli Klaassen
Frånvarande: Catharina Lundgren-Idh
Eva utses till mötesordförande
1. Stående punkter
– Föregående protokoll
– Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret är bättre än förväntat säger Maria.
Maria skickar ut faktura till varje mott på 1800:- (enligt tidigare beslut)
Enkätresultat angående medlemsavgiften: att vi har en grundavgift för medlemsmottagningarna med differentiering utifrån olika kriterier beroende på mottagningsstorlek.
– Hemsidan
Susie har ej fått kontakt med Lars webb
Beslut: Att vi avslutar samarbetet med Lars webb och ger uppdraget till någon annan. Mia och Susie ska kolla andra möjliga webbsidebyggare
Önskemål: att den nya hemsidan ska vara klar till den 1/4 – 2011
– Nästa möte
17/3 kl.12.00 – 18/3 2011 kl.12.00 i Stockholm.
Anneli frågar Stockholms skolors UM om styrelsen kan hålla mötet där.
Maria bokar boende på Elite hotell
2. Konferensen i Sälen
I nuläget är 410 deltagare anmälda till konferensen som går runt ekonomiskt.
Timmy berättar om planeringen – allt ser bra ut och programmet är fullt!
Tråkigt besked – det blir ingen annonsfinansierad tidningsbilaga inför konferensen i Sälen pga uteblivet intresse hos annonsörer.
Diskussion: Kan FSUM sponsra detta? Det är ju viktigt att få ut vårt budskap.
Beslut: FSUM satsar 50.000:-
Eva skriver om konferensen i medlemsbrevet – Timmy mejlar information till Eva
3. Diskussion kring artikeln i SvD om HIV-tester efter ”Wallrafundersökningen” – Ska vi bjuda in artikelförfattaren till konferensen? Eller lyfta den som en fråga på konferensen? Styrelsen behöver dialog med artikelförfattaren
Punkt till årsmötet angående detta Timmy kontaktar – artikelförfattaren och ber att få studien
HIV-provtagningen är ett doktorsuppdrag och är ej delegerat
Enkät kring HIV-frågor – Något att reflektera över – Hur jobbar mottagningarna kring dessa frågor?
Bemötandet på UM – viktigt att diskutera
Fortsatt diskussion på nästa möte
4. Socialdepartementet
Eva ska mejla socialdepartementet
Karin visar KUMO – ett dokument för kvalitetssäkring från Sörmland 2010 Landstinget i Sörmland
Karin ska försöka få tag i länken
5. FSUM-historiken
Materialet ska färdigredigeras och göras om till pdf och sedan tryckas upp i ca 250 ex till konferensen. Redigeringsuppdraget lämnas till Göran Dahlin, Degrafik.
Historiken ska sedan läggas ut på FSUM:s nya hemsida.
6. Angående Adlon – högskoleutbildning på distans för ungdomsmottagningspersonal – Adlon får ta ny kontakt med FSUM
7. Remissvar på Socialstyrelsens utredning ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar” är skickat och mottogs mycket positivt av Socialstyrelsen.
8. UMO – Eva bokar möte med UMO till nästa styrelsemöte.
9. Projekt – ”Unga som köper sex” förfrågan från Lena Berg, Järva UM 101130
Maria har skickat ansökan om projektmedel till Allmänna Arvsfonden enligt beslut på förra styrelsemötet. (se punkt 14 föregående protokoll)
10. Datainspektionenes utredning – Mia kontaktar utredningen
11. Mailfråga från bm Lotta Ellberg, Örkelljunga VårdC ang medlemskap i FSUM
Susie har pratat med henne och svarat att en vårdcentral ej kan vara medlem i FSUM och informerat henne om villkoren för att vara medlem i FSUM. (se punkt 16 föregående protokoll)
12. Policyprogrammet – bör revideras men detta ska inte göras av styrelsen.
13. FSUM-Stipendium
Förslag: att FSUM instiftar ett stipendium på 25.000:-
Kriterier för att söka stipendiet:
Sökande mottagning måste vara medlem i FSUM
Syftet ska vara tvärprofessionellt
Arbetet måste gynna UM nationellt
Sökande måste söka hela summan
Beslut: FSUM:s utvecklingsstipendium på 25.000:- instiftas
14. Diskussion kring FSUM:s framtida roll och ställning
Hur kan vi värna om UM-konceptet?
Kan vi namnskydda begreppet Ungdomsmottagning?
Kan vi införa typ FSUM-certifiering av ungdomsmottagningar som uppfyller kriterierna för att få kallas Ungdomsmottagning?
Fortsatt diskussion kring detta på nästa möte.
15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålles i Stockholm 20110317 – 20110318
Sälen 201100114
Eva Wendt ordförande Anneli Klaassen sekreterare