Protokoll FSUM:s extra styrelsemöte i Stockholm 2010-05-27

Protokoll FSUM:s extra styrelsemöte i Stockholm 2010-05-27
Närvarande:
Eva Wendt ordförande
Timmy Leijen vice ordförande
Mia Öster
Karin Bishop-Bondestam
Susie Rasmussen
Catharina Lundgren-Idh
Anneli Klaassen sekreterare
Frånvarande : Maria Nordqvist och Gunnar Böhm
1. Mötet på Socialdepartementet
Utvärdering av besöket:
– Lite förvirrat men ändå ett bra möte.
– Vi har ökat Socialdepartementets kunskaper om UM-verksamhet.
– En reglering av UM-verksamhet är ej aktuell just nu.
– FSUM fortsätter jobba för att UM ska vara en rättighet för alla ungdomar
Socialdepartementet uttrycker intresse för någon form av kvalitetsregister och kan
tänka sig att stödja uppbyggnaden av ett sådant vilket i så fall skulle vara ett
långsiktigt åtagande för dem. En del i detta skulle kunna vara utarbetning och
uppbyggnad av ett gemensamt system för rapportering av statistik.
(Anteckningar från mötet: se bilaga)
Mötet på Socialdepartementet blir huvudpunkt på styrelsemötet i oktober
2. Sälenkonferens
Timmy berättar att arbetet med planeringen av nästa års konferens fortskrider. En hemsida för konferensen är byggd och man letar föreläsare. Namnförslag på konferensen är Kåt och Blandad
Arbetsnamn på nästa års konferens är Gott och Blandat
3. Enkät om medlemsavgift
Beslut: Timmy sammanställer enkäten om medlemsavgiften
4. FSUM:s historik
Styrelsen fortsätter arbetet med redigering av Pia Höjebergs manus under hösten.
5. Hemsidan
Lars webb är klar med sitt arbete och den nya hemsidan beräknas vara igång till hösten. Rebecka och Sussie arbetar med detta.
Önskas. – Synpunkter på hemsidan.
– Foton från styrelsens arbete att lägga ut på hemsidan.
Idésprut:
FSUM:s historik publiceras på hemsidan.
UM ute i landet ombeds skicka in historier ur verkligheten för att göra hemsidan levande.
Marieanne Volckerts (tidigare psykolog på Sthlms Skolors UM) dikter publiceras på hemsidan.
En redaktör för detta utses.
6. Nya medlemmar
Ungdomsmottagningen i Gottsunda och Ungdomsmottagningen i Årjäng har ansökt om medlemskap i FSUM
Beslut: Dessa mottagningar föreslås som nya medlemmar i FSUM
7. WCD – World Contraception Day
5-årsjubileum för detta evenemang går av stapeln på Oscarsteatern i Stockholm den 24 september. 1800 elever från Stockholms skolor bjuds in till detta.
Diskussion: Ska FSUM vara delaktigt i detta evenemang eller ej? Ska vi vara med eller ställa oss utanför detta? Vad kan FSUM stå bakom ur ett internationellt perspektiv? Det är ett också stort beslut om FSUM som ideell förening ska ställa sig bakom detta kommersiella evenemang.
Ställningstagande: De som kan närvara från FSUM:s styrelse bevistar 5-årsjubiléet i år för att vi ska bilda oss en uppfattning om hur vi ska ställa oss till evenemanget inför nästa år. Om möjligt kan ett antal deltagare från alla landets UM slumpvis bjudas in.
Eva kollar och mejlar ang detta.
8. Skrivelsen ang preventivmedelssubventionen
Karin önskar synpunkter från styrelsen.
9. Möte med Arbetsgruppen om Forskning
Styrelsen träffar gruppens tre medlemmar; Torgny Fäldt, kurator Skärholmens UM, Lena Berg, kurator Järva UM och Linda Yrmark, kurator Avesta UM.
Detta är ett förutsättningslöst möte där gruppen berättar hur de vill arbeta utifrån motionen ang forskning kring UM-verksamhet som antogs på årsmötet i Malmö 2009.
Gruppen sammanställer sina planer i ett brev eller mejl till landets UM där de informerar om sitt arbete och efterfrågar den forskning som finns gjord kring UM för att samla in det som finns och bygga upp en kunskapsbank. Tanken är att bygga en Kunskapsbank som är tillgänglig för UM-personal men även för andra som är intresserade av UM.
Vi diskuterar olika sätt att sprida information om Kunskapsbanken både för att samla in det som finns och för att informera om möjlighen att ta del av det redan som finns. Vi kan tex göra reklam för Kunskapsbanken på nästa UM-konferens i Sälen i vår och information om Kunskapsbanken kan finnas på hemsidan.
– arbetsgruppen tar kontakt med Lars Webb för att diskutera hur Kunskapsbanken tekniskt kan göras åtkomlig för UM-personal och andra.
– FSUM står för arbetsgruppens kostnader i samband med arbetet med Kunskapsbanken
– FSUM:s styrelse har huvudansvaret för Kunskapsbanken men tar ej ansvar för det som är skrivet. Styrelsen påtar sig inte någon granskningsfunktion.
10. Brukarenkäten
Genomgång av och diskussion kring det framtagna förslaget till brukarenkät.
Anneli går igenom och sammanställer efter förslag till ändringar.
Stockholm 2010-05-27
Anneli Klaassen, sekreterare Eva Wendt, ordförande
FSUM styrelses möte med Socialdepartementet Bilaga till protokoll
– Enheten för Hälso- och Sjukvård 2010-05-27
Närvarande: Departementsråd Olivia Wigzell
Departementssekreterare Jenny Munkelt
Hälsoattaché Sara Johansson
Praktikant Agneta Åkerblom (stud Folkhälsovetenskap)
Från FSUM: Eva Wendt
Mia Öster
Timmy Leijen
Catharina Lundgren-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Susie Rasmussen
Anneli Klaassen
FSUM:s styrelse presenterar sig och beskriver sitt ärende. I korthet enligt följande:
– UM är en bra verksamhet men olikheterna över landet är stora. Det landets
ca 300 olika UM har gemensamt är föreningen FSUM.
– UM:s arbete är ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och ett viktigt komplement till
skolans arbete.
– UM står för större delen av det förebyggande arbetet kring sex- och samlevnad som
bedrivs bland ungdomar och unga vuxna.
– Olikheterna över landet beror framförallt på att UM inte är någon lagstadgad
verksamhet vilket innebär att huvudmannaskapet för landets UM varierar och
därmed också bemanning och prioriteringar i verksamhetsinnehåll.
– Det är av nationellt intresse att UM-verksamhet bedrivs på likartat sätt över hela
landet och önskvärt för landets UM att få gemensamma riktlinjer eller bli en
lagstadgad verksamhet. Detta för att garantera landets ungdomar samma tillgång till
UM oavsett var man bor i landet.
Dessa frågor diskuteras och bemötandet från Socialdepartementet är mycket positivt.
Man har uppmärksammat skillnaderna över landet och inser problemen med detta.
Man är positiv till UM-konceptet som ett koncept som fungerar för att nå ungdomar.
Som exempel hänvisar man till Socialstyrelsens rapport om hur ungdomar söker vård
där det bla framkommer att ungdomar har svårt att leta sig fram i vården. Man är
också medveten om UM viktiga roll i det förebyggande arbetet kring STI bland
ungdomar.
Däremot uttrycker man att formalisering och lagstadgande kring UM-verksamhet inte
är ett spår i Socialdepartementets planering just nu. Man uttrycker att man är mer inne
på att hitta strategier för att stödja landets UM i att utarbeta metoder för att följa upp
sina verksamheter och också genom detta påvisa skillnader mellan olika UM i landet.
– Man tänker att det skulle kunna vara en styrka att kunna visa upp sina insatser och
påvisa resultaten av sina insatser.
– Man tänker sig att uppföljning på sikt ska leda till utjämning mellan olika UM i
landet. På så sätt blir också ”uppföljning en motor till förändring”.