Protokoll FSUM Styrelsemöte i Stockholm 110317 – 110318 på Stockholms Skolors UM

Protokoll FSUM Styrelsemöte i Stockholm 110317 – 110318 på Stockholms Skolors UM
Närvarande:
Eva Wendt Timmy Leijen Mia Öster Maria Nordqvist Susie Rasmussen Karin Bishop-Bondestam Gunnar Böhm Catharina Lundgren-Idh Anneli Klaassen
Eva Wendt väljs till mötesordförande
1. Stående punkter
– Föregående protokoll
– Ekonomi Ser bra ut enligt Maria och revisorn
Diskussion kring nästa års budget
Diskussion kring medlemsavgiften och kring de medlemsavhopp som inträffat under året – Fråga att formulera till årsmötet – Vad önskar medlemmarna av FSUM – enkät i kort och långt perspektiv – Timmy genomför detta på årsmötet.
Medlemsavgiften är 1800: -/ fysisk mottagning och år (enligt tidigare beslut) Fråga: Finns det något bra dataprogram som administrativt stöd för uträkning och hantering av medlemsavgifter som skulle kunna köpas in av FSUM?
– Hemsidan Diskussion kring denna. Vilket system vil vi ha för internsidan? Hur ska den administreras? Internsidan ska innehålla medlemsmatrikel med namn, adresser och telefonnummer – hur ska uppgifter och ändringar läggas in? Hur ska inloggningen se ut?
– Nästa möte Den 12/4 2011 i Sälen
2. UMO – diskussion – möte med Love Nordenmark
Kriteriemöte med UMO planeras den 10/5 hela dagen. Tid och plats meddelas senare. Önskemål – så många som möjligt ur styrelsen deltar på detta möte- Timmy, Catharina, Karin, Maria och Anneli är intresserade.
Kriterier för begreppet Ungdomsmottagning – finns formulerade i FSUM:s policyprogram
Punkter för diskussion:
– Hur ska ungdomarna hitta UM? Hur ska föräldrar hitta UM?
– Tillgänglighet i verkligheten/Tillgänglighet på nätet – olika saker
– FSUM – länk till UMO
– Nätet bara en av många vägar in till UM
– Förslag: ett planerat möte per termin mellan FSUM – UMO
– FSUM ”uppfann” UMO
3. Arbetsgruppen om forskning Lena Berg, Torgny Fäldt och Lena Yrmark är klara med sin sammanställning – Susie lägger ut detta på hemsidan
4. FSUM-priset tilldelas projektet ”Unga mammor o pappor” i Örebro Projektet ”Unga mammor och pappor” är en föräldragrupp för unga personer samma situation. Projektet har koppling till UM och drivs som öppen förskola med stödverksamhet kring jämbördigt föräldraskap.
Priset uppmärksammar gruppen unga föräldrar genom att premiera arbetet med projektet ”Unga mammor och pappor”.
Priset delas ut på konferensen i Sälen (på banketten mellan förrätt o varmrätt) – Eva delar ut priset
5. FSUM-bidraget En ansökan om bidrag har inkommit från Ungdomsmottagningen i Örebro län och denna diskuteras.
Beslut: Ansökan om bidrag från Ungdomsmottagningen i Örebro län avslås.
6. FSUM-stipendium – nu inrättat i stället för läkemedelsindustrins stipendium En ansökan om stipendium har inkommit från ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Tranemo. Denna diskuteras.
Beslut: FSUM-stipendiet 2011 ges till Ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Tranemo.
OBS! Styrelsen bör se över kriterierna nästa år för stipendium och bidrag med tydliga datum för ansökan och krav på återredovisning till styrelsen.
Förslag: Budgetera 75 000: – i nästa års budget till utvecklingspengar
7. Konferensen i Sälen Eva skriver medlemsbrev och hälsar alla välkomna till konferensen
8. FSUM-boken – historiken Beslut om redigering – Titeln på boken ändras till ”Ungdomsmottagningarnas Eldsjälar”
Eva skriver slutord
Beslut: Den färdiga boken lägges ut på hemsidan och alla UM som deltar på konferensen i Sälen får ett exemplar var.
9. Eva informerar om nybildat Nätverk för samordnade utbildningsinsatser kring sexuell exploatering och trafficking Anita Kruse, Chef för VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum för Våld i nära relationer) har tagit initiativ till nationell samverkan kring utbildningsinsatser för anställda inom offentliga och frivilliga organisationer avseende området våld i nära relationer inklusive sexuell exploatering, prostitution, sexuella övergrepp etc. VKV har tagit kontakt med olika verksamheter och genomfört ett förutsättningslöst möte i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för att bilda ett nätverk för samverkan inom detta område kring målgruppen ungdomar. Ytterligare ett syfte med mötet var att undersöka möjligheterna till eventuella samordnade utbildningsinsatser riktade till landets alla ungdomsmottagningar.
Verksamheterna som deltog i mötet var Järfälla Tjejjour, UMO, FSUM, Länsstyrelsen i Stockholm och Ungdomsstyrelsen.
Eva utses som representant till detta nätverk och är länken till FSUM.
10. Årsmöteshandlingarna förbereds
11. Adlongruppen– regional samverkan mellan landsting i Mellansverige för utbildningsinsatser för UM-personal Eva tackar ja till att var med där och lobbar för att en representant från FSUM ska vara med i framtiden
12. Remiss – Slutbetänkande av delegationen för jämställdhet i skolan – ”Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan” SOU 2010:99 Karin, Mia och Anneli läser remissen och formulerar remissvar
13. Datainspektionen Mia har inte hört något mer angående detta
14. Policyprogrammet diskuteras
15. Motion från Örebro UM angående omskärelse av pojkar inkom den 10/2 2011 Motionen bifalles på bägge punkter. Eva och Anneli formulerar motionssvar.
16. RFSU-kongress i Visby 20-22 maj 2011 Beslut: Catharina deltar på denna kongress
17. FAR – Fysisk Aktivitet på Recept Diskussion kring vad vi ska lägga på hemsidan om detta
18. Principdiskussion angående valberedningens och revisorernas deltagande på UM-konferens Fortsatt diskussion kring detta
19. Diskussion kring Arbetsgruppen för utformandet av kvalitetsindikatorer mm för UM
20. Brukarenkäten Sussie rapporterar om eventuella felaktigheter i brukarenkäten. Sussie ska undersöka detta. Fråga: Hur sammanställa materialet? Skaraborg har webbaserat brukarenkäten.
21. Ny dator är inköpt till FSUM Styrelsen godkänner inköpet
22. Diskussion kring UM-konceptet
– Vad är UM-konceptets minsta gemensamma nämnare? Det tvärprofessionella arbetet och det utåtriktade arbetet är minsta gemensamma nämnare och bärande principer för UM-konceptet.
– FSUM är namnskyddat hos PRV – men hur kan vi skydda UM-konceptet? Är det möjligt att införa en certifiering eller auktorisation av FSUM-mottagningar? Hur har RFSL gjort för att få genomslagskraft för sina frågor och få bli de som HBT-certifierar?
23. Övrig fråga Karin föreslår posters till konferensen i Sälen www.hymenshop.com
Viktigt att göra ett roligt ”FSUM-bord” på konferensen i Sälen
Stockholm 110317-18
Eva Wendt Ordförande Anneli Klaassen Sekreterare