Protokoll från FSUM:s årsmötesförhandlingar Lidköping 2012-05-10

Protokoll från FSUM:s årsmötesförhandlingar Lidköping 2012-05-10
§1. Årsmötet öppnas
FSUM:s Timmy Leijen förklarade årsmötet öppnat
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Carin Lexmon
§3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anneli Klaassen
§4. Val av två (2) justerare
Till justerare valdes Anna Skoglund och Mikael Berlin
§5. Val av tre (3) rösträknare
Till rösträknare valdes justerarna och Lena Westlin
§6. Godkännande av att kallelse till årsmötet skett i vederbörlig ordning
Godkändes av mötet
§7. Godkännande av dagordning
Godkändes av mötet
§8. Godkännande av verksamhetsberättelse
Styrelsen redogör för årets verksamhetsberättelse:
Catharina Lundgren-Idh
– Informerar om ”FSUM-registreringen” samt påminner om vikten av att uppdatera kontaktuppgifter i FSUM:s medlemsmatrikel
Karin Bishop-Bondestam
– Informerar om det pågående arbetet kring läkemedelssubventionen
Eva Wendt, Policyprogramgruppen
– Informerar om arbetet med policyprogrammet som nu ses över – presenterar gruppen som arbetar med detta; Niklas Persson, Daniel Foxhage, Göran Källqvist, Marja Pettersson, Agnes Lindeberg samt Eva själv. Gruppen saknar för närvarande en sjuksköterska.
Struktur – gör något annat, nytt – utåt/ inåt och utvecklingen historiskt
Paneldebatt kring Policyprogrammet planeras till nästa årsmöte – formulär och information om detta kommer att finnas på hemsidan
Tänker spetsa till policyprogrammet – UM gör skillnad – viktigt att visa vad vi gör
Catharina Lundgren-Idh
– Informerar om styrelsens förnyade kontakter med Socialdepartementet och eventuella möjligheter till stöd i att upprätta ett kvalitetsregister – fortsättning följer kring detta
Carolin Eriksson
– Informerar om UMSAM-nätverket – mer information om detta finns på hemsidan
Anneli Klaassen
– Informerar om det fortsatta arbetet med varumärkesskyddet. FSUM är sedan 2011-03-04 registrerat som varumärke och varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket (PRV) under nummer 416978. Arbete pågår nu med att varumärkesskydda även FSUM-loggan som sk ”kollektivmärke”. En lagändring 2011-07-01 har gjort det möjligt även för föreningar att ansöka om kollektivmärkesskydd hos PRV vilket tidigare endast gällde näringsidkare.
Mia Öster
– Informerar om FSUM:s kunskaps- och utvecklingsbidrag och FSUM-stipendiet (FSUM-stipendiet på 25000: – ersätter nu läkemedelsbranschens tidigare stipendium)
– redogör för gällande kriterier för att kunna söka pengar samt uppmanar till att söka dessa pengar
– Informerar om FSUM-priset – äran är själva priset
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§9. Godkännande av ekonomisk berättelse
Maria Nordqvist gick igenom och redogjorde för den ekonomiska berättelsen. FSUM:s ekonomi är god.
Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§10. Revisionsberättelse
FSUM:s bokföring och förvaltning är granskad – Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Bokföring och förvaltning har skötts på ett tillfredställande sätt.
Revisorer: Ingela Wessbo och Carina Finnskog
Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.
§11. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för året 2011 – 2012
§12. Redovisning av FSUM-statistik
Timmy Leijen informerar om svårigheterna kring statistikinsamling och meddelar att statistiker kontaktats
Till statistikprojektet sökes UM som är frivilliga deltagare – UM från storstad, UM från mellanstor stad och UM från landsbygd
Kopplas till brukarenkät och till djupintervjuer av besökare och personal
Redovisningen godkändes av årsmötet
§13. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner finnes
§14. Stadgeändring
Gunnar Böhm redovisade och informerade om proposition gällande förslag till ändring i FSUM:s stadgar §10 c) och d)
Stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Propositionen godkändes av årsmötet – enhälligt beslut
Mia Öster redovisade och informerade om proposition gällande tillägg i FSUM:s stadgar §5 angående stödmedlemskap
Stadgeändring kan ske först efter att den röstats igenom med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
Propositionen godkändes av årsmötet – enhälligt beslut
§15. Styrelsens förslag till budget
Maria Nordqvist presenterar förslag till budget för kommande år
Intäkter:
– Medlemsavgiften – 1800:- /medlemsmottagning/år – 219 betalande mott
– Ränta på premieobligationer
Utgifter:
– Resor och omkostnader i samband med styrelsemöten 200.000:-
– Kontorsmaterial
– Tryckkostnader
– Projekt, stipendier, bidrag och gåvor 120.000:-
Totalt ca 300.000:- för kommande år
Kommande års budgetförslag godkändes av årsmötet
§16. Val av styrelseordförande på ett (1) år
Christina Lindqvist presenterar valberedningens förslag till styrelseordförande på ett (1) år: Timmy Leijen, Örebro
Till styrelseordförande på ett (1) år valdes enligt valberedningens förslag Timmy Leijen från Örebro
§17. Övriga val enligt valberedningens förslag
Ordinarie ledamöter:
Sussie Rasmussen, omval två (2) år
Maria Nordqvist, omval två (2) år
Mia Öster, kvarstår
Karin Bishop-Bondestam, kvarstår
Anneli Klaassen, kvarstår
Catharina Lundgren-Idh, omval två (2) år
Ersättare:
Gunnar Böhm, omval ett (1) år
Caroline Eriksson, omval ett (1) år
§18. Kommande verksamhetsår/plan
Catharina Lundgren-Idh redogör för kommande års verksamhetsplan
Viktiga punkter:
– Namnskyddet och att ta kommandot runt ”våra” frågor
– Kvalitetsindikatorer
– Statistik
– Policyprogrammet
– FSUM:s framtida roll
– Nationella riktlinjer för preventivmedelssubventionen
– Nästa års konferens
Frågar årsmötet om andra förslag till verksamhetsplanen: Inga förslag från årsmötet
Mötet uttrycker sitt gillande att styrelsen arbetar i redovisad riktning
Verksamhetsplanen är redovisad och godkännes av årsmötet
§19. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år
Till revisorer omvaldes Ingela Wessbo och Carina Finnskog
Till revisorssuppleant omvaldes Pia Gustafsson.
§20. Val av tre (3) representanter till valberedningen
Till valberedningen omvaldes Göran Källqvist, Christina Lindkvist och Eva Wendt
§21. Övriga frågor
1. Borlänge UM presenteras som nästa års konferensvärdar
FSUM fyller 25 år – Jubileumskonferens
Tema: Igår – Idag – Imorgon
§22. Avtackning till konferensvärdarna för arrangemanget kring årsmötet
Timmy Leijen tackar årets konferensvärdar i Lidköping
Tack till årsmötesordförande och sekreterare.
§23. Årsmötet avslutas.
Timmy Leijen avslutar mötet.
Mötesordförande: Sekreterare:
____________________ ____________________
/ Carin Lexmon / / Anneli Klaassen /
Justeras: Justeras:
____________________¬_ ____________________
/ Anna Skoglund /