Om FSUM

Föreningens uppgift är bland annat att stimulera till utveckling av befintliga ungdomsmottagningars verksamhet genom att verka för att dessa får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.
Föreningen skall dessutom ge stöd och vägledning till nystartade mottagningar, samla och sprida information, stimulera och underlätta utbyte av erfarenheter ungdomsmottagningar emellan, och medverka till fortbildning inom aktuella områden. Målet är att ungdomsmottagningarna skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa.

FSUM har tagit fram en handbok och riktlinjer för mottagningarna (2015). Riktlinjerna har översatts till engelska och kommer inom kort att finnas tillgängliga på FSUMs hemsida. Det äldre policyprogrammet (2002) finns översatt till engelska och ryska för att kunna användas i internationella kontakter.

Föreningen står bakom en årlig konferens
med föreläsningar och seminarier för mottagningarnas personal. Konferensen arrangeras av mottagningar som är medlemmar i föreningen. FSUM har också arrangerat eller tagit initiativ till andra utbildningar och seminarier för mottagningarnas personal gällande t ex ungdomssexologi, metoder att motarbeta rökning och specifika kulturrelaterade frågeställningar kring sexualitet.

För att kallas ungdomsmottagning anser FSUM att personalen ska bestå av minst barnmorska, läkare och kurator eller psykolog. Personal ur dessa yrkesgrupper ska ha arbetstid särskilt avsatt för ungdomsmottagningen, vara delaktiga i verksamhetens utveckling och inte enbart vara personal som konsulteras vid behov.

Föreningen ger regelbundet ut en matrikel, som innehåller uppgifter om varje mottagnings personalresurser, öppettider, åldersgränser, huvudmannaskap etc. Huvudmannaskapet för ungdomsmottagningarna varierar. Totalt har FSUM 220 mottagningar över hela landet.Av dessa har 10.5% kommunen som huvudman, 43.6% landstinget som huvudman, 40% båda som huvudmän, och 5.9% har annan huvudman.

FSUM har ingen gemensam besöksstatistik
för ungdomsmottagningarna. En statistikinsamling gjordes 2012/13 på 33 ungdomsmottagningar. Då registrerades besöksorsaker för över 100 000 besök. En sammanställning finns av statistiken på hemsidan.

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar