FSUMstyrelsens möte med Socialdepartementet, 2010-05-27

FSUM styrelses möte med Socialdepartementet
– Enheten för Hälso- och Sjukvård 2010-05-27
Närvarande: Departementsråd Olivia Wigzell
Departementssekreterare Jenny Munkelt
Hälsoattaché Sara Johansson
Praktikant Agneta Åkerblom (stud Folkhälsovetenskap)
Från FSUM: Eva Wendt
Mia Öster
Timmy Leijen
Catharina Lundgren-Idh
Karin Bishop-Bondestam
Susie Rasmussen
Anneli Klaassen
FSUM:s styrelse presenterar sig och beskriver sitt ärende. I korthet enligt följande:
– UM är en bra verksamhet men olikheterna över landet är stora. Det landets
ca 300 olika UM har gemensamt är föreningen FSUM.
– UM:s arbete är ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och ett viktigt komplement till
skolans arbete.
– UM står för större delen av det förebyggande arbetet kring sex- och samlevnad som
bedrivs bland ungdomar och unga vuxna.
– Olikheterna över landet beror framförallt på att UM inte är någon lagstadgad
verksamhet vilket innebär att huvudmannaskapet för landets UM varierar och
därmed också bemanning och prioriteringar i verksamhetsinnehåll.
– Det är av nationellt intresse att UM-verksamhet bedrivs på likartat sätt över hela
landet och önskvärt för landets UM att få gemensamma riktlinjer eller bli en
lagstadgad verksamhet. Detta för att garantera landets ungdomar samma tillgång till
UM oavsett var man bor i landet.
Dessa frågor diskuteras och bemötandet från Socialdepartementet är mycket positivt.
Man har uppmärksammat skillnaderna över landet och inser problemen med detta.
Man är positiv till UM-konceptet som ett koncept som fungerar för att nå ungdomar.
Som exempel hänvisar man till Socialstyrelsens rapport om hur ungdomar söker vård
där det bla framkommer att ungdomar har svårt att leta sig fram i vården. Man är
också medveten om UM viktiga roll i det förebyggande arbetet kring STI bland
ungdomar.
Däremot uttrycker man att formalisering och lagstadgande kring UM-verksamhet inte
är ett spår i Socialdepartementets planering just nu. Man uttrycker att man är mer inne
på att hitta strategier för att stödja landets UM i att utarbeta metoder för att följa upp
sina verksamheter och också genom detta påvisa skillnader mellan olika UM i landet.
– Man tänker att det skulle kunna vara en styrka att kunna visa upp sina insatser och
påvisa resultaten av sina insatser.
– Man tänker sig att uppföljning på sikt ska leda till utjämning mellan olika UM i
landet. På så sätt blir också ”uppföljning en motor till förändring”.