FSUM:s Styrelsemöte den 1 juni 2011 i Stockholm på UM Norrtullsgatan 10

FSUM:s Styrelsemöte den 1 juni 2011 i Stockholm på UM Norrtullsgatan 10
Närvarande:
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Susie Rasmussen
Karin Bishop-Bondestam
Gunnar Böhm
Caroline Eriksson
Anneli Klaassen
Frånvarande:
Catharina Lundgren-Idh
Timmy utses till mötesordförande
Presentationsrunda
1. Stående punkter
– Föregående protokoll justeras
– Ekonomi
Är i balans och ser bra ut. De flesta mottagningar har betalat sina medlemsavgifter.
– Hemsidan
Regler och kriterier för ansökan om bidrag och stipendier bör gås igenom och förtydligas Beslut: Susie börjar titta på detta
Funktioner på nya hemsidan:
Två inloggningar
– personal – lösenord AsCeJk
– styrelse – lösenord AsCeJk
Länkar är inlagda på hemsidan till de UM-hemsidor som finns.
Fråga: Skulle det vara bra att på hemsidan skapa ett forum för styrelsens kommunikation som skulle kunna ersätta styrelsens nuvarande mailkommunikation? Susie ska undersöka detta.
Medlemsbreven lägges som flik på hemsidan
Hur fungerar gruppmail? – Susie kollar funktionen för detta
Hur fungerar vanliga posten? – Anneli kollar med Göran som hittills skött denna
– Nästa möte
Den 15/9 kl.12:00 – 16/9 kl.12:00. Mia ska kolla om vi kan ha detta styrelsemöte i Lidköping eller Falköping.
2. UM-Konferens 2012/13
Skaraborg har anmält sitt intresse att arrangera nästa års konferens i Lidköping eller Falköping.
Mia uppmana dem att skriva ansökan om att vara konferensarrangörer.
Villkor för att arrangera konferens:
– Att avtal ingås mellan konferensarrangör och FSUM.
– Att avtal reglerar fördelning av eventuell vinst eller förlust mellan konferensarrangör och FSUM.
– Att FSUM vid eventuell förlust enligt avtal står för en förlustgaranti med upp till 250.000:-
– Att konferensarrangören vid eventuell vinst enligt avtal delar vinsten med FSUM.
– Att någon från FSUM:s styrelse utses till kontaktperson för att följa konferensarbetet.
FSUM stödjer ej konferensen om konferensarrangören ej är beredd att dela vinsten – detta är ett krav från FSUM. Förslag till avtalsformulering bör finnas på hemsidan i FSUM:s ansökningsmall för ansökan om att arrangera konferensen.
3. Kriterier för stipendium och bidrag
Susie gör en grovgenomgång av kriterier och förändringar (se ovan)
Diskussion kring förtydligande av regler och kriterier för ansökan om bidrag och stipendier:
Stipendium
– Delas ut varje år – sökes av mottagning och delas ut vid den årliga konferensen.
Avsatt summa: 25.000-
Bidrag
– Begränsad summa eller % av kostnad för aktivitet eller evenemang som gynnar FSUM och är relaterat till det dagliga arbetet på ungdomsmottagningarna och som kommer ungdomsmottagningarna nationellt till del. Tydlig ekonomisk kalkyl, syfte o orsak bör presenteras i ansökan.
Avsatt summa 75.000:-
Förslag:
Krav från FSUM: återkoppling till FSUM:s hemsida med redovisning av evenemanget samt upplysning om att bidrag utgått från FSUM.
Möjlighet att söka upp till viss delsumma tex 20.000:-.
Ansökningstid: Två datum per år 30/4 och 31/10.
Summan utbetalas efter genomförd aktivitet
Möjlighet att söka större belopp om man samverkar med andra.
– Gunnar ser över dessa kriterier.
4. Ansökan om bidrag från Druvans UM och UM i GBG
– Ansökan från UM i Göteborg angående bidrag med 13 000: – för deltagande i WAS i Glasgow
– Avslås – motivering: leder ej till återföring av kunskap som kommer FSUM eller ungdomsmottagningar i Sverige till del.
– Ansökan från Druvans Ungdomsmottagning angående bidrag för genomförande av regional kursdag för övrig vårdpersonal på temat ”Sexualitet och Funktionsnedsättning” för ca 100 deltagare.
– Bifalles – Bidrag beviljas till detta med 7000: –
5. Verksamhetsplanen – genomgång och kompletteringar
Timmy föreslår att styrelsen ska arbeta med en huvudfråga per år
Punkter:
– Fortsatt arbete för UM som lagstadgad eller därmed likställd verksamhet
– Namnskyddet och att ta kommandot runt ”våra” frågor
– Kriterier för stipendier och bidrag ska ses över
– Kvalitetsindikatorer – KVÅ – Vad är det som gör UM-konceptet verksamt och hur ta reda på varför det fungerar? – Hur beskriva ”UM:s själ” och att möta ungas sätt att söka hjälp? Kolla hur beräkningsgrunden för antal besök per barnmorska ser ut.
– Statistikfrågan – arbetsgrupp bör formas kring denna – Timmy skriver om detta i nästa medlemsbrev
– Policyprogrammet
– Fortsatt arbete för Nationella riktlinjer för preventivmedelssubventionen
– Utbildning för UM-personal – Adlon
– Nätverk för samordnare
– FSUM:s framtida roll
– Nästa års konferens
6. WCD – ny förfrågan om FSUM kan ställa sig bakom detta arrangemang.
Beslut: Nej! FSUM kan ej ensidigt stödja ett företag – Timmy formulerar ett nej och svarar WCD.
7. UMO-möte i Stockholm den 10 maj 2011 – återkoppling
Cirka 25 personer deltog på detta möte
Bland annat diskuterades UM:s tillgänglighet på nätet och vad som ska stå i HSA-katalogen.
Definitionen av begreppet Ungdomsmottagning aktualiserades på detta möte och väckte följande frågor:
– Vem kan/ska definiera begreppet Ungdomsmottagning – vem får hålla i rodret i denna fråga?
– Hur ska vi angripa detta? Ska det vara en enskild fråga i styrelsen eller en fråga för Policygruppen?
– Vad tycker FSUM?
– FSUM:s har definierat begreppet Ungdomsmottagning genom policyprogrammet och bör bevaka att det är FSUM:s definition som gäller!
8. Policygruppen
Susie tar kontakt med Eva Wendt i Policygruppen och bjuder in policygruppen till styrelsemöte i september eller november för gemensam formulering av Policygruppens uppdrag där diskussionen kring definitionen av begreppet Ungdomsmottagning är mycket viktig.
Styrelsens medlemmar bör läsa policyprogrammet inför nästa möte.
9. Höstens möten
Vecka 37 15/9 kl.12:00 – 16/9 kl.12:00 Plats: Eventuellt i Falköping eller Lidköping
Vecka 47 24/11 kl.12:00 – 25/11 kl.12:00 Plats: Stockholm i kombination med möte med UMO – Anneli kollar plats för detta möte.
10. Samtal med Smittskyddsinstitutet
Monica Ideström – SMI
Chou-Chou – (som arbetar på LAFA med ungdomsfrågor) är nu på SMI för att arbeta med implementering av den nya Handlingsplanen för Klamydiaprevention. Hon har tagit över arbetet med Ung Kab efter Monica Ideström. Planen är att bygga ett kunskapsnätverk.
Angående UM-konferensen
– Medel sökes från SMI för konferenser och dylikt. Ansökningstid: 15/6 – 1/9
– Angående medel för nästa UM-konferens: Kanske FSUM ska söka medel nu istället för att arrangerande ungdomsmottagning söker.
– SMI önskar mer fokus på HIV- och klamydiaprevention i det kommande konferensprogrammet och vill ha en dialog kring detta inför nästa konferens – SMI vill synas lite tydligare som bidragsgivare för arrangemanget.
Chou-Chou informerar:
– Europeisk konferens i Stockholm i höst på temat ”Män som har sex med män” FEMP 10 – 11/11-2011 Norra Latin. Chou-Chou skickar länk ang detta.
– Webbinarium – seminarium på nätet – nytt instrument för utbildning – UngKab.se (Chou-Chou ska skicka information till Timmy om när webbinarium för mottagningspersonal planeras.)
Diskussion kring kondomer:
– Fråga från SMI: Driver FSUM frågan om tillgång på kondomer på ungdomsmottagningarna? Svar: Nej inte nu men det är möjligt att göra. FSUM driver ju frågan om preventivmedelssubvention.
– Jens Bohmans studie kring kondomsamtal presenteras i sommar i Quebec
– Skulle det vara bra om Ungdomsmottagningarna kunde dela ut UMO-märkta kondomer och hur skulle detta i så fall kunna genomföras?
Avslutning:
– Timmy informerar om verksamhetsplanen
– Vad är en UM? Diskussion kring detta
11. UMSAM – Planerat möte den 5/10 2011 i Örebro
Riksträff för Samordnare mfl hölls i Göteborg förra året på initiativ av VGUN.
En uppföljning av detta möte planerades och tidpunkten bestämdes till den 5/10 2011. Platsen för uppföljningsmötet föreslogs bli Örebro och Pia Gustafsson (vgreg) i Skaraborg utsågs till kontaktperson.
Förslag: En representant från FSUM bör delta på UMSAM-mötet i Örebro
Beslut: Caroline Eriksson utses till FSUM:s representant i UMSAM
Information om detta läges på FSUM:s hemsida och Timmy nämner detta i medlemsbrevet
12. Medlemsbrev
Timmy skriver medlemsbrev – Susie lägger ut på hemsidan – mejlas ut till alla UM
Timmy berättar i medlemsbrevet om Verksamhetsplanen för året och efterlyser respons från medlemmarna samt tipsar om FSUM-historiken.
13. Beslut om ansökan till Allmänna Arvsfonden
Huddinge Ungdomsmottagning planerar ett projekt som syftar till att ta fram en handbok kring vestibulit. Man planerar att arbeta fram denna handbok i samarbete med unga kvinnor – och deras partners – som har erfarenhet av samlagssmärtor.
Huddinge Ungdomsmottagning avser att söka medel för detta projekt från Allmänna Arvsfonden. FSUM:s styrelse kommer att vara samarbetspartner i projektet och stå som medsökande i ansökan till Allmänna Arvsfonden.
Stockholm 2011-06-01
Timmy Leijen Anneli Klaassen
Ordförande Sekreterare