FSUM tilldelas Stora Priset

De får Stora Priset 2020 och 2021
Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser
främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Den 1 december delar Stiftelsen Allmänna
Barnhuset ut Stora Priset till 2020- och 2021 års pristagare. Pristagarna är Föreningen för
familjecentralers främjande, FFFF, barnrättsexperten Simone Ek och Föreningen för Sveriges
Ungdomsmottagningar, FSUM.

– Barnets rätt till utveckling och bästa uppnåeliga hälsa är två grundstenar i
barnkonventionen för att varje barn ska få möjligheten till goda uppväxtvillkor.
Därför är det viktigt för oss att lyfta de personer och organisationer som kämpar för
dem som har allra störst behov av stöd. Och det är precis vad årets vinnare av Stora
Priset gjort under flera år, säger Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen
Allmänna Barnhuset.
2021 års Stora pris är speciellt kopplat till temat Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa och går
till Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF.
År 2000 bildades Föreningen för familjecentralers främjande, FFFF, ett nationellt nätverk för att
stärka familjecentralers arbete. Familjecentralen är en mötesplats som riktar sig till föräldrar och
barn med syftet att agera hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande för hela familjens
livssituation och har genom åren etablerat sig som den sammanhållande kraften för familjecentraler i
hela landet.

Motivering FFFF
Familjecentraler är en samverkande plats för att främja barns fysiska, psykiska och sociala hälsa
är. En arena för att nå föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets liv. Föreningen för
familjecentralers främjande, FFFF, vägleder och bidrar till utveckling av den unika mötesplats som
familjecentralen är. Genom FFFF:s engagemang och stöd kan familjecentralerna fortsätta stärka
skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och gynna arbetet med FN:s konvention för barnets
rättigheter.
2020 års Stora Pris är speciellt kopplat till temat Barnets rätt till utveckling och barnkonventionen
som lag och går till Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, FSUM och barnrättsexperten
Simone Ek.
Simone Ek var med när Barnkonventionen arbetades fram mellan åren 1979 och 1989 då
frivilligorganisationerna hade en stor roll i tillkomsten av barnkonventionen. Simone arbetade under
lång tid på Rädda Barnen International och var en av de viktigaste aktörerna som var på plats i
Geneve när förhandlingarna pågick. Det framgår att Simone insåg att ärtsoppa och punsch var en bra
metod för att nå fram i förhandlingarna.
Motivering Simone Ek
Simone Ek har spelat en avgörande roll i tillkomsten av barnkonventionen 1989. Simone har
med sitt genuina barnrättsperspektiv påverkat hur barnkonventionen utformades i både
antalet artiklar och dess innehåll. Simone har även skrivit en bok, utgiven av Rädda barnen
med namnet ”Självklart barnets rättigheter”. Den handlar om frivillorganisationernas roll i
tillkomsten av Barnkonventionen.
I framtagandet av barnkonventionen använde Simone sin strategiska förhandlingsförmåga
och sin kunskap om hur politik och motsättningar kan mötas. Simone bidrog till att
regeringsdelegater och representanter för frivillig organisationerna träffades för dialoger
som medförde att låsningar i förhandlingarna bröts upp.
Sveriges ungdomsmottagningar har funnits sedan 1973, sedan den nya abortlagstiftningen tillkomst.
Den första ungdomsmottagningen startades i Borlänge av Dr Gustav Högberg med flera kollegor.
Sedan dess har det tillkommit ca 250 ungdomsmottagningar runtom i landet.
Det har varit upp till varje ungdomsmottagning att utforma sin verksamhet. Men arbetet har präglats
av tvärprofessionella team mellan det somatiska, sociala och psykologiska professionerna.
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, ger stöd och vägledning till nystartade
mottagningar, samlar och sprider information, stimulerar utbyte av erfarenheter mellan
ungdomsmottagningar och medverkar till fortbildning inom aktuella områden.

Motivering FSUM
Sveriges ungdomsmottagningar spelar en stor roll i mötet med ungdomar i deras vardag i
både glädje och svårigheter. Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, har varit
en viktig del av utvecklingen för ungdomsmottagningar och är fortsatt en viktig aktör i att
säkerställa kvaliteten genom nationella riktlinjer och handbok. Likaså i sin roll att verka för
att ungdomsmottagningarna får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå.
FSUM arbetar även för att Sveriges ungdomsmottagningar skall arbeta med högsta kvalitet
för ungdomarnas bästa. Fokus är att alla ungdomsmottagningar ska arbeta utifrån vad
ungdomen vill ha hjälp med och att stärka ungdomens inneboende kraft.
Utdelningen av Stora Priset live-sänds via Stiftelsen Allmänna Barnhusets Facebook-sida den 1
december kl. 13:30 – 14:45
Följ sändningen via vårt Facebook-event: https://fb.me/e/1cQdifoLw
För mer information och pressackreditering, kontakta:
Susanne Björk, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
E-post: susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Telefon: 070-106 31 13

Om Stora Priset
Stora Priset tilldelas varje år sedan 1987 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset till den/de som genom
banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige.
Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prissumman är 75 000 kr per
pristagare som förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och
ungdom, som mottagaren själv väljer.
Fakta Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som arbetar för att stärka barn i utsatta
livssituationer och verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Syftet med
Stiftelsen Allmänna Barnhusets arbete är att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik,
öka kompetensen hos professionella som möter barn samt påverka beslutsfattare och politiker.
Arbetet utgår från Barnkonventionen och det utförs genom att stödja forskning, driva
metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.