FSUM Styrelsemötesprotokoll Göteborg 090205-06

FSUM Styrelsemötesprotokoll Göteborg 090205-06
(Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rebecka Vyth, sekreterare
Ingrid Molander, ledamot
Lena Selander, ledamot
Mia Öster, ledamot
Sussie Rasmussen, ledamot
Frånvarande; Timmy Leijen, ledamot)
Ordförande Eva hälsar styrelsen välkommen.
FSUMs deltagande i WAS 2009
Lägesbeskrivning av Mia. FSUM har en monterplats på 9m2 (Svenska mässan). Sussie har lämnat förfrågan om möbler till IKEA men inte fått svar. Ett abstract för 7 minuters presentation + 3 min frågor är skickat/mottaget för godkännande.
Spontana punkter som kom upp:
Arbetsgrupp bildas: Mia (ordf), Ingrid, Åsa Svensson um Nordost, Eila Onsjö um Väster.
Monterbemanning: Göteborgs um organiserar yrkeskategorier/personer/arbetsgrupp
Budskap: Utgå från policyprogrammet. Stolpar för gemensamt budskap som monterpersonal ska förmedla/arbetsgruppen ansvarar.
Inbjudan: till öppet-hus-studiebesök på riktig um: Biljetter delas ut till mässdeltagare/arbetsgruppen ansvarar.
Presentationsmaterial: policy ultra light (att översättas till engelska), ungdomsfilmer att visa på dator. Bildspel med interiörfoton från olika um.
Monterinteriör: Beslut för arbetsgruppen efter mer detaljerad info från mässhallen
Sponsring: Arbetsgruppen ansvarar (kommunen t ex).
Budget: sammanställs av arbetsgruppen efter mer detaljerad info från t ex mässhallen.
Möbler: Ev låna från närliggande mottagning om nej från IKEA.
Beslut: Rebecka undersöker översättningsförslag och återkommer vid nästa styrelsemöte.
Mia kontaktar UMO om monterdeltagande och sammankallar arbetsgruppen.
Ingrid kontaktar Munkebäcksgymnasiet för översättning av filmer
Eva informerar i medlemsbrevet om WAS och ber att mottagningarna skickar bilder till Ingrids mailadress.
Sussie kollar om ok att visa bildspel på um-konferens i Malmö och meddelar Eva innan hon skriver info i medlemsbrevet.
Genomgång av föregående protokoll.
Kassörens rapport
– Alla i styrelsen ska skriva på årsredovisningen.
– Genomgång av budgetförslag för år 2009.
– Förlustgarantin för Malmö ej underskriven. Det finns årsmötesbeslut på själva propositionen.
– Var och en i styrelsen anmäler sig till um-konferensen och skickar faktura till Maria.
Begäran om hjälp till att söka informanter för suicidforskning.
Diskussion kring projekten.
Beslut: Eva kontaktar förslagsställaren och hänvisar till resp mottagning som finns på Umo.se.
Begäran om information kring generell um-verksamhet i smb med tobakspreventiv verksamhet.
Beslut: Eva kontaktar förslagsställaren och hänvisar till policy-programmet samt um i länet.
BRIS: kommande webbaserat föräldrastöd
Thomas Johansson önskar möte med styrelsen för diskussion kring innehåll utifrån um-perspektiv.
Beslut: Eva välkomnar honom till mötet i Östersund valfri mötesdag.
Fråga om motion kring 15-årsgräns för p-pillerförskrivning.
Eva har informerat om pågående aktiviteter i svarsmail.
Fråga om existens av privatdrivna ungdomsmottagningar
Beslut: Göran hänvisar till adressregistret där resp huvudman finns registrerad.
Fråga om kvalitetsindikatorer för um-arbete i Skåne.
Beslut: Eva svarar avsändaren och hänvisar till Monica Ideström (Socialstyrelsen) och hennes utredning.
Ansökan om nytt medlemskap.
Flogsta ungdomsmottagning (utanför Uppsala).
Beslut: Bifalles. Maria skickar startkit och Sussie ser till att de får inbjudan till um-konferensen.
Statistikgruppen: förfrågan om arbetsprogress
Ett telefonmöte har genomförts men info om svårigheter att få tag på berörda medlemmar.
Arbetsgrupp för brukartillfredsställelse på um.
Enl gruppen har arbetet påbörjats och ett utkast är producerat.
Vestibulitprojekt: resa till um-konferens för överskjutande projektpengar
Beslut: medel får användas till resa och uppehälle men inte till konferensavgift.
Eva meddelar.
Kallelse till årsmöte
Ska skickas per post senast 27 mars tillsammans med information om att medlemsbrevet enbart sänds per e-post och finns på webbplatsen. Årsmöteshandlingarna ska postas efter Östersundsmötet.
Eva formulerar och skickar.
FSUM-priset.
Eva efterlyser nomineringar i medlemsbrevet – kriterierna finns på webbplatsen.
Ev reservkandidater föreslås till nästa styrelsemöte.
Avsteg från policyprogram
Styrelsen har fått indikationer från mottagningar på att um:s ursprungsidé och policyprogram frångås alltmer genom tex individuella arbetssätt och olika bemötanden. Diskussion kring olika sätt att hantera frågan.
Beslut: styrelsen informerar på årsmötet om att vi ska arbeta med ämnet och att vi återkommer under året.
Inbjudan från Uppsala till styrelsemöte
Eva kontaktar mottagningen och tackar ja inför kommande arbetsår.
FSUMs webbplats
Diskussion kring innehåll och framtida förvaltare. Tas som punkt på nästa styrelsemöte.
Nätverksträff för män inom um
Rolf Sandstedt äskar medel för att finansiera föreläsare till nätverksträffen.
Beslut: Avslås då kriterier inte uppfylls. Sussie informerar.
Göteborg 090205-06
Rebecka Vyth, sekreterare Eva Wendt, ordförande