FSUM styrelsemöte i Stockholm 24 november 2011 på LAFA

FSUM styrelsemöte i Stockholm 24 november 2011 på LAFA
Närvarande:
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvis
Karin Bishop-Bondestam
Susie Rasmussen
Caroline Eriksson
Anneli Klaassen
Frånvarande:
Catharina Lundgren-Idh
Gunnar Böhm
Till mötesordförande utses Karin Bishop-Bondestam
1. Stående punkter
– Föregående protokoll gås igenom och justeras
Punkt 6 – Susie har pratat med Linda Yrmark
Punkt 8 – Tveksamt med stödmedlemmar diskussion
Punkt 9 – Kan FSUM söka stöd från Socialstyrelsen? SoS:s eventuella bidrag är mycket litet och försumbart i sammanhanget.
– Ekonomi
Maria meddelar att FSUM:s ekonomi är stabil – det har ej hänt mycket sedan sist. För bidrag har medel avsatts med 75.000:- och i år har 25.000:- betalats ut.
Maria berättar också att 2 medlemsmottagningar ej har betalat medlemsavgiften i år.
– Hemsidan
Susie berättar att det går framåt med hemsidan
Adressregister för betalande mottagningar upprättat
Synpunkter på brukarenkäten har inkommit
– Nästa möte
Vecka 3: onsdag den 18/1 kl.12:00 – torsdag den 19/1 kl.12:00 2012 Plats: Halmstad. Eva Wendt bokar hotell och lokal inför mötet.
2. Framtida arbete – att stärka UM-konceptet
– denna fråga är viktig att lyfta till diskussion på nästa FSUM-konferens.
3. Angående tidsbokning på nätet via ”Mina vårdkontakter”
Med största sannolikhet kommer alla landets UM att på sikt tvingas ansluta sig till ”Mina Vårdkontakter” men det finns stora svårigheter kring ungdomars möjligheter till egen sekretess i detta.
Är det möjligt med personlig inloggning på ”Mina Vårdkontakter”? Detta verkar vara olika över landet. I Västernorrland kan man få en personlig inloggning vid 15 ås ålder men i Örebro är det ej möjligt före 18 års ålder.
Hur gör andra mottagningar? Karin: Ungdomshälsan i Uppsala vill inte vara med i ”Mina Vårdkontakter” pga att ungdomar ej har sin egen inloggning där. Man har istället ett eget bokningssystem som ligger utanför.
Det är stor risk att ”Mina Vårdkontakter” urholkar sekretessen för ungdomar – FSUM måste arbeta för att det ska finnas spärrar.
Förslag – Uppdrag till Policyprogramgruppen: Problematisering kring att tekniken tenderar att urholka ungdomars rätt till egen sekretess – att värna om sekretessen är viktigt för ungdomars förtroende för UM-konceptet.
Caroline berättar att UM i Västernorrland är ålagda att ha ”TeleQ”.
Timmy berättar att UM i Örebro har ”Flexitele” för tidsbeställning – detta fungerar bra men kräver telefontider varje vecka.
4. Psykisk ohälsa – ökat ansvar på UM för första linjens psykiatri
Detta ser olika ut över landet. Gränssnitt behövs mot andra vårdgivare såsom Primärvård, BUP och Vuxenpsykiatri – Timmy skriver lite i medlemsbrevet angående detta – behövs diskussion och reflektion kring konsekvenser ur UM-perspektiv.
Viktigt att påminna om innehållet i UM-arbetet – Viktigt att ur UM-perspektiv betona ”det friska” och att hålla fokus på vuxenblivandet och normaliseringsprocessen. Vad händer med dessa perspektiv om UM börjar använda psykiatriska diagnoser?
5. Information om Huddinge UM:s beviljade projektmedel från Allmänna Arvsfonden (se punkt 3, föregående protokoll 15-16 september 2011)
FSUM har inget ekonomiskt ansvar i detta enligt den information som Timmy fått i ärendet.
6. Riktlinjer för stipendier och bidrag
Gunnar har formulerat förslag som gås igenom
Ändringar görs – Anneli skickar till Susie som lägger ut på hemsidan
7. Information från Smittskyddsinstitutet
Besök av Karin Hemstadius, Karin Rågsjö och Chou Chou – alla från SMI
Karin Rågsjö:
WAD 2011 – Inför World Aids Day – den 1/12-2011 har man har arbetat för att ”återerövra” det röda bandet
Facebook, sociala medier och bloggar – detta är en ny värld för att kunna få genomslag med information
Informerar om Hivportalen.se – mycket information finns där och på olika språk – Release nästa vecka
Regeringsuppdrag 2008 – Nationella Hivrådet
Vågade kampanjer – Lite fräcka – Ex. Knullträdet – Skapades efter fokusgruppsdiskussioner
Målgrupp 18 – 29 år unga vuxna
Fortsättning planeras nu på kampanjen ”knull de luxe”
Önskemål om att FSUM ska vara med och sprida information om kampanjen – SMI kan bidra med material
SMI och Hivportalen önskar bord och utrymme på FSUM-konferensen – detta måste planeras med konferensvärdarna
Chou Chou:
Informerar om pågående Nationella utvecklingsprojekt
Webbinarier – seminarieserie på nätet
Fråga: Kan FSUM hjälpa till att ordna några kontakt-UM för webbinarier som vill svara på fler frågor? Svar: Ja fyra – Malmö, Uppsala, Skellefteå och Västra Götaland
Chou Chou skickar sändlista över vilka om fått information om webbinarier
Punkt till nästa styrelsemöte: brainstorming kring webbinarier
8. FSUM Varumärke kontrollmärke
– Anneli fullföljer ansökan om kollektivmärke
9. Besök av UMO
Lotta Nordh-Rubulis berättar om UMO
UMO har haft 309160 besök i år vilket är en ökning med 100% från förra året
Mobilverision kom i våras och 22% går in via mobilen nu. Mål: var 5:te besök från mobilen
Nominerade till årets designpris
Kännedomen om UMO har ökat bland ungdomar
Besöken på UMO.se har ökat med 100%
Nytt för nästa år: Öppet 24 timmar 7 dagar i veckan för frågor
Vad händer?
– Förbättringar av UMO:s katalog är ett prioriterat projekt
– UM kommer att få delta som referensgrupp
– Projekt Inera samkörs med annat HSA-projekt i programområde invånartjänster
– Samverkansprojekt kring psykisk hälsa: fokusområde – hälsa, ej ohälsa
UMO i Danmark
Danmark vill köpa innehåll och koncept för UMO och starta UMO.dk
UMO fått styrelsens uppdrag att räkna på det
Danmark har sökt pengar och väntar på besked
Vill eventuellt ha FSUM med i detta
Uppföljning av förstudien
Syfte följa upp de frågor som ställdes innan UMO fanns
Ska också svara på ytterligare frågor kring om UMO blivit ett komplement till UM:s verksamhet
Hur samverkar UMO/UM?
Har det skett en förändring i vilka som kommer till UM, vilka frågor som ställs eller hur initierade de unga är?
Pilotprojekt VGR
Syfte att samarbeta i en begränsad region kring olika frågor som berör båda verksamheterna
Högskoleuppsats beskriver behovet och vad VGR-representanter vill ha
Detta kommer förhoppningsvis igång nästa år
Frågor till FSUM från UMO
Hur går det med riktlinjerna för UM-verksamhet? – Svar: En arbetsgrupp jobbar med detta, gränsdragningar, första linjens psykiatri, sekretess, förhållningssätt – detta är stora frågekluster som tar tid. Planerad programpunkt kring detta för konferensen 2013 (åldersgränser – vilka ska vi fokusera på?) Hur ser unga på begreppen UMO/UM? Svar: Sammanblandning förekommer
Aktuell besöksstatistik för landets UM? Svar: Detta är ett sorgebarn – ligger nere för tillfället. From 2012 planeras förenklad statistik – punkt på nästa möte – information om detta i medlemsbrev och på hemsidan.
UMO:s medverkan på FSUM-konferensen? – UMO står till FSUM:s förfogande om vi vill – intressant om UMO kan berätta om verksamheternas syn på UMO
Hur vill FSUM samverka med UMO? Svar: Bra att träffas med jämna mellanrum. Bra att ha kontakt om olika saker och frågeställningar samt att ha en samverkan kring dessa. Bra att rekrytera personer som är förankrade i UM.
UMO – samverkande roll
Plan för nästa år: Hel- eller halvdag nästa höst tillsammans med hela UMO vore bra! FSUM utser någon som planerar detta tillsammans med UMO
Vilka viktiga frågor vill vi diskutera med varandra? UMO och FSUM sammanställer dessa tex vid första höstsammanträdet.
Förslag: Styrelsemötet i mars den 22-23/3 2012 i Stockholm hålles tillsammans med UMO – Lotta ska försöka ordna lokal
Hur har det gått med UMO-märkta kondomer? Har ej hänt något – man har kört fast
10. Vårens möten
Vecka 3: onsdag den 18/1 kl.12:00 – torsdag19/1 kl.12:00 Plats: Halmstad Vecka 12: torsdag den 22/3 kl.12:00 – fredag den 23/3 kl.12:00 Plats: Stockholm med UMO (Lotta från UMO har bokat lokal för 12 personer på Inera i Stockholm vecka 12.) Vecka 19: tisdag den 8/5 sen eftermiddag Plats: FSUM-konferensen i Lidköping.
Förslag på tider för höstens styrelsemöten: augusti 2012 (i Bohuslän), oktober 2012 (på den mottagning som blir nästa konferensarrangör) och i december 2012 (var bestäms senare).
11. Runda bordssamtal med NCK- Nationellt centrum för kvinnofrid
Nyanko Sabuni deltog i detta möte. Mia deltog som representant för FSUM
”Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder” – Mia berättar
Mycket fokus på Ungdomsmottagningarna i samtalet – många ville veta hur det är i verkligheten – nyanserad och bra diskussion- det finns ett stort förtroende för UM i dessa frågor
SFOG:s representant var bra
Juridikprofessor har försökt reda ut vad som är lagligt att från vårdens sida göra och skriva (tex angående hymenplastik och ”oskuldsintyg”) – Detta är en gråzon
Återkoppling? En uppföljning planeras i någon form – Mia formulerar något om detta till medlemsbrevet
12. Ansökan om FSUM-stipendium (bidrag)
Ansökan har inkommit från Bm Eira Alanko, Falu UM, om medel för utbildning i medicinsk yoga med summa 15.750:- Ansökan diskuteras.
Förslag – Caroline ska kontrollera innehåll och upplägg för utbildningen – om den är ok så bifalles ansökan med summa 12.500:- förutsatt att arbetsgivaren bistår med lika stor summa – beslut i frågan tas sedan över mejlen.
13. Inkommen remiss från SMI – svarsdatum 2011-12-30 Titel: ”Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex med män (MSM)
Beslut: Timmy och Mia svarar på denna remiss
14. Rapport från konferens
Timmy o Mia berättar
15. FSUM-representation vid olika konferenser och internationella möten
Diskussion kring detta: Det är strategiskt viktigt att FSUM syns och hörs i olika sammanhang
Beslut: Det är viktigt att representant/er från FSUM bereds möjlighet att delta i olika för sammanhanget relevanta konferenser och internationella möten. FSUM står efter styrelsebeslut om deltagande för utsedda representanters konferens- eller mötesavgifter och eventuella resekostnader.
Diskussion: Vad finns för att FSUM ska synas och höras?
Visitkort – ska finnas sedan tidigare – inventera vad som finns (alla som har visitkort tar med sig till nästa möte). Nya bör tryckas upp.
Förslag:
Ryggsäck med FSUM-logga? Märken? Till försäljning?
Förbundsbutik?
Hur göra med förvaring och administration kring ovanstående?
Caroline kollar lite olika möjligheter kring detta.
Diskussionspunkt på mötet i januari
16. Utvecklingsmöte i Örebro för samordnare på UM i landet 5/10-2011
Catharina och Caroline var med. Bra möte. Caroline berättar
Martha Hansson-Bocangel var sekreterare och har skickat protokoll som FSUM-ordförande Timmy Leijen fått
Många punkter. Snuttifierat möte. Blev ett konstaterande att ”Så här är det” – UM har inga mandat – därför kan man inte fatta några beslut.
Fråga till FSUM – vad är gjort?
Det framkom att det finns oklarheter om vad FSUM är.
Önskemål om att FSUM skulle sammanställa besöksstatistik
Diskussion kring kvalité, prestationskrav, metodfrågor – det tvärprofessionella Viktigt med policyprogrammet
Efterfrågan på tillgänglighet – önskemål om lördagsöppet och kvällsöppet
Utåtriktad verksamhet
Starka krafter runtomkring alla landets UM – Viktigt att FSUM är med i detta forum.
Önskemål om träff igen i samband med FSUM:s årsmöte
17. Subvention av preventivmedel
Karin: SKL rekommenderar att bara rekommendera preparat som finns inom högkostnadsskyddet
Högre risker med nästa generations p-piller avseende risken för blodpropp
Lönar sig för läkemedelsföretagen att gå ur subventionen
Viktigt att arbeta för att preparaten blir användarvänliga – p-piller är något annat än andra mediciner – man måste tänka lite annorlunda kring det – måste hitta något som passar från början – viktigt att ha möjlighet att pröva sig fram – driva argumentation om detta. Viktigt att preparaten ej är för dyra för ungdomar.
Subventionerna ser olika i olika Landsting – därför går det ej att driva detta på central nivå. Fråga: Ska FSUM förse UM med argument istället? – Förslag: Skapa argumentlista på hemsidan för varför man ska hantera preventivmedel annorlunda än andra preparat – argument för att alla preventivmedelspreparat ska vara med i subventionen.
Karin jobbar på detta – sedan kanske FSUM ska formulera debattartikel i DN eller SvD.
18. Diskussion kring nästa års konferens
19. Bitte Lundborg – Karin berättar – skrift Start
Ungdomshälsan o Ungdomsmottagning
Stockholm 2011-11-24
Karin Bishop-Bondestam Anneli Klaassen Mötesordförande Sekreterare