FSUM styrelsemöte den 22 – 23 mars, 2012, Stockholm, Inera

FSUM styrelsemöte den 22 – 23 mars i Stockholm på Inera
Närvarande
Timmy Leijen
Mia Öster
Maria Nordqvist
Gunnar Böhm
Karin Bishop-Bondestam
Catharina Lundgren-Idh
Susie Rasmussen
Caroline Eriksson
Mötesordförande: Karin Bishop-Bondestam
1. Stående punkter
– Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och justeras
– Ekonomi
Maria redovisar bokslut för 2011 och budget för 2013
FSUM:s budget är i balans.
– Hemsidan
Diskussion kring att fler i styrelsen ska ha kunskap om skötsel av hemsidan. Susie erbjuder introduktion i skötsel av hemsidan i samband med styrelsemöte i Malmö (se nedan).
Beslut: Timmy och Anneli samt övriga intresserade deltar i detta.
Text om FSUM-priset ska formuleras och läggas på hemsidan.
– Nästa möte
Förberedande styrelsemöte tisdag den 8/6 kl.17:00 på Edward hotell, Skaragat 7 i Lidköping
FSUM Årsmöte torsdag den 10/5
Styrelsemöte torsdag den 7 juni – fredag 8 juni på UM i Malmö; torsdagen ägnas åt introduktion i skötsel av hemsidan och fredagen ägnas åt styrelsemöte fram till ca 13:30.
2. UMO
Rapport från Catharina som berättar om mötet i förvaltningsgrupp/förvaltningsråd på Inera – svårt för UM att passa in i denna mall – Catharina har varit ett möte och kommer att delta i ett nytt möte nästa vecka.
Rapport avseende detta kommer att vara stående punkt framöver
Workshop UMO/FSUM planeras till hösten – datum bestäms senare – Catharina och Anneli planerar innehållet i höstens workshop med UMO (förankring, Danmark)
Plats och tid för planering: måndag den 14/5 kl.14:30 på Sollentuna UM
Aktuellt på UMO
-Inera:s framtid – knepigt organisatoriskt – finns olika synpunkter och åsikter. Förslag: ska kanske ägas av SKL? Det händer saker kring detta och något är på gång avseende förändring. Socialdepartementet och Landstingen har tankar kring detta men det tar tid innan något beslut påverkar Inera. Inera är positiva till SKL som ev ny ägare.
Resultat UMO
– 2,9 milj besök (1,9 milj unika)
– 320 000 besök/mån
-9416 besv frågor
– 29% surfar på UMO i mobilen
Samarbete Psykisk hälsa – app med UR inom UMO och med psykologifabriken Psynk
UMO kommer att vara på Almedalen i år och berätta om umo.se och om normkritiskt perspektiv. Målgrupp: – politiker och man avser att lobba för olika saker
Sommaröppet på Fråga UMO – prioriterad fråga
HSA-katalogen – UMO:s katalog integreras mot HSA-katalogen (en nationell katalog över vårdgivare i Sverige). Alla UM kodas och stoppas in i katalogen av HSA-ansvariga på landstingen. Strävan efter enhetlig information – UMO vill avvakta lite med detta
– Anslutning till HSA-katalogen via 1177 – alternativt direkt koppling till HSA-katalogen
– Projektledare från Inera, HSA-förvaltare
– Genomförs 2012 – 2013
Karin Nordström berättar om HSA-katalogen (istället för Henrika Littorin som är HSA-ansvarig på Inera):
– I katalogen ligger 500 000 objekt
– HSA-katalogen är ett ramverk – de som är anslutna får själva fylla ramen med innehåll kring organisation och verksamhet
– Informationsägare är huvudman för landstingen och den som praktiskt sköter administrationen kring den information som läggs ut i HSA-katalogen
FSUM bör uppmuntra UM i varje län att engagera sig kring HSA-katalogen. Detta kan vara en möjlig väg att påverka UM:s uppbyggnad och innehåll
Beslut: Gunnar formulerar ngt kring detta – viktigt att arbeta på flera nivåer
Ny förvaltningsgrupp – är en egen nationell förvaltningsgrupp för UMO nu
Carina Vestergren är verksamhetschef för denna
Redaktionsrådet – 8 av 10 har jobbat eller jobbar på UM. Nu söker man barnmorska till redaktionsrådet – Mia är intresserad av att delta i detta.
Pilotprojekt VGR är skjutet på framtiden – pengar saknas
En egen förvaltningsgrupp kan delvis tillgodose oss med det som projektet i VGR skulle bidra med
Student har gjort förstudie
Danmark
– UMO på danska – Jordemoderföreningen ska söka pengar
– ska översätta Xhale antirökprogram från Danmark – projekt under året
UMO på FSUM-konferensen i Lidköping
– Aktuellt på UMO och resultat
– Cecilias forskning
– Uppföljning av förstudien
Enkät uppföljning förstudie – Katarina Bivald berättar och visar
Har FSUM förslag på förbättringar på UMO.se
3. Rapport från arbetsgruppen Ungdomars hälsa
Caroline berättar om detta arbete – kommer att vara stående punkt framöver
– Uppdrag från Vårdförbundets kongress
– Tydliggörande av uppdraget kring barns och ungdomars hälsa – stort fokus på skolhälsovården – ett spretigt och stort uppdrag
– FSUM har mycket att bidra med
– Olika arbetsgrupper bildades – Caroline är med i en arbetsgrupp kring organisation
– Ingen grupp kring sex- och samlevnadsfrågor
4. Årsmöteshandlingar – skickas till Anneli
Utskick:
– medlemsbrev – Timmy
– dagordning – Timmy
– verksamhetsberättelse
– resultat och balansräkning – Maria
– proposition angående stadgeändring avseende val av styrelse
– proposition angående stadgeändring avseende stödmedlemmar i FSUM
– remissvar
– förslag till verksamhetsplan 2012 -2013
5. FSUM-priset
( Historiken – vilka har fått FSUM- priset år från år – Anneli går igenom detta – lägges på hemsidan)
3 ansökningar till årets pris har inkommit och dessa har kommit från Huddinge UM, Örebro UM (arbetet för döva o hörselskadade barn) samt från Maria Ungdom
Beslut tages om vem som ska få årets FSUM-pris: Karin skriver motivering
Berättar i motiveringen om vilka som är nominerade och om urvalsprocessen
(Timmy deltar ej i diskussion kring årets pris)
6. Stipendieansökan
Ingen ansökan har inkommit avseende årets stipendium
7. Verksamhetsplan 2013
– Diskuteras – Timmy skriver denna
8. Statistikrapportering
– Timmy ska träffa statistiker för att diskutera variabler för statistikrapportering.
Önskemål: ett användarvänligt system
9. HBT-certifierade UM – brev rån Örebro UM att FSUM bör uppmärksamma dessa UM
Svar: Nej, en process just nu – det finns många frågor att lyfta fram och UM ska stå för vissa saker
10. Nordisk barnavårdskonferens i Stockholm 12 – 14 september 2012
Bör FSUM medverka i denna
Beslut: Nej, vi avstår denna gång
11. Rapport från Policygruppen den 23/3 kl.11:00
Rapport från Göran och Daniel – Plan: Policyprogrammet ska vara klart till konferensen 2013
1. Börjar från början uppdelning inåt och utåt Nicklas skiss utåt Daniel skiss inåt 1 skribent till varje dokument/utkast (en författare skriver varje dokument)
2. Är nu en grupp på 6 personer – behöver tydlig rollfördelning – ansvarig för det dokument man skriver utifrån yrkesroller, språk, normkritik och olika perspektiv
3. Inkomna kommentarer (på gamla policyprogrammet) – sammanfattat dem. Börjar skriva och tittar sedan om kommentarerna kommit med. Gruppen hjälps åt – ej detaljerade men konkreta – arbetar i google docs
4. Siktar på att ha första utkast klart till konferensen i maj – löpande kontakt med landets UM för feedback under resans gång – alla får vara delaktiga i den demokratiska processen
12. Konferenskostnad för Daniel och Nicklas i Policygruppen- deltagaravgift och hotell?
Beslut: Bifalles i detta fall – ej prejudicerande beslut
13. Brev från Karin Stenqvist, Chef Hivprevention VGR
Ifrågasättande av att konferensdeltagare som föreläser får betala för sig
Beslut: Timmy skriver svar till henne och förklarar – vänligt men bestämt
14. FSUM-konferensen Lidköping
FSUM-bord:
– Blomma, Dekaler, Lypsyl
– Medlemsmatrikeln, Policy light,
– ”FSUM-registrering” vid detta bord – Catharina förberett underlag för detta – tvärprofessionellt, tre yrkeskategorier, utåtriktat arbete
– Frågor kring hur det ser ut med preventivmedelssubventionen i alla Landsting och regioner
– Information från Policygruppen
15. Nästa års konferens
– Finns ännu ingen sökande – Stockholm? Östersund? Caroline ska fråga lite i Jämtland
Idé: FSUM: har 25-årsjubileum nästa år och den första UM fanns i Borlänge – Kan vi ha konferensen 2013 där? Timmy kontaktar omgående Maria Kivi på UM i Borlänge som är 100% positiv
Förslag på tema: Kirkegaards ord: ”Livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt”
Jubileumskonferens 2013 – till verksamhetsplanen
Förslag: Att anlita Konferensbyrån
16. Konferensen i Bryssel Alexandra Kelly Young people and sexual health 15/5 2012
Ska vi skicka någon – viktigt forum att synas i? Ta reda på lite mer – Mia forskar i detta
Förslag till beslut: :Om ok – två från styrelsen kan åka – Mia, Timmy o/eller Catharina åker
17. Adolecensemedicinska föreningens konferens i Turkiet
Karin framställer om medel för att delta om hon ej får pengar från sitt landsting
Förslag tillbeslut: Ja om medel ej fås från Landstinget i Uppsala
18. Almedalen
Kolla lite i år om FSUM bör vara där nästa år – utåtriktat arbete och lobbying
19. Socialdepartementet
Catharina har en tråd dit och arbetar på att få till en dialog kring stöd i uppbyggnad av kvalitetsregister.
20. Artikeln angående HIV-testning
Skriva replik för att beskriva det vanligaste sättet att bemöta ungdomar som tar kontakt med UM – Karin skriver detta
21. Mötestider i höst
Vecka 37: den 13 – 14 september Väderöarna
Vecka 48: den 26 – 27 november eventuellt i Borlänge
Stockholm den 22 – 23 mars 2012
Timmy Leijen Ordförande Anneli Klaassen Sekreterare