Protokoll styrelsemöte 2014-05-08/09 i Uddevalla
Närvarande:
Timmy Leijen, Mia Öster, Maria Nordqvist, Karin Bishop-Bondestam,
Susie Rasmussen, Eva Holmberg, Sevil Bremer, Catharina Lundgren Idh
Ej närvarande på detta möte:
Caroline Eriksson
Dagordning
Mötet öppnas av Ordförande Timmy som tillika välj till mötesordförande
Socialstyrelsens remiss
”Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori ”
Karin och Mia svarar med komentarer om mötet med ungdomen innan operation och synpunkter om ett ”icke querperspektiv”.
UM konferens 2017
Ansökan har inkommit från en mottagning, beslut fattas 31/1-15 och en uppmaning till fler söka sker i medlemsbladet efter sommaren.
Nationella riktlinjer
Arbetet fortsätter planerar möte med arbetsgruppen i 19 november och februari -15.
Jubileums föreläsning
2 är genomförda Sundsvall och Eskilstuna. 12 områden har ansökt om att få en jubileumsföreläsning. Beslut fattas om att dessa får genomföras under 2014.
Småland v 41-43- Susie, Stockholm nov – Catharina och Sevil, Göteborg – Mia, Värmland – Timmy Östersund – Carolina Luleå- Maria, Västerås – Karin
Disktrasor
Fråga har kommit om vi kan sälja FSUMs disktrasor för att lämna ut på ex Pride.
Enhälligt beslut att de som önskar beställa egna kan kontakta styrelsen för vidare information om var de kan köpas av de registrerade UM som så önskar.
UM konferens 2015
Under ett möte på förmiddagen lämnade SKUM 2014 års värd erfarenheter till personalen Uddevalla samt redovisade ekonomi och resultat på utvärdering. Temat 2015 ” Kärlek och sexualitet i världen”.
Hemsidan
Inget nytt. Susie kontrollerar om ljudfiler från 2014 års konferenser kan läggas ut på hemsidan.
En flik, sagt om UM, läggs upp på hemsidan där rapporter artiklar m.m skrivet av andra kan läggas in.
Ekonomi
Ekonomin god. Årsredovisningen läggs ut på hemsidan.
Kansli
Mia kontaktar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om möjligheten till ekonomisk hjälp av ett kansli. Catharina kontaktar Social departementet projekt PRIO av samma orsak och fortsätter att undersöka möjligheten av Utveckling av ett nationellt kvalitetsregister för Sveriges UM.
Diskussion om höjning av årsavgifter för att finansiera ett kansli.
Verksamhetsplanen
Vi arbetar på enligt planen. Diskussion om hur mkt läkartid olika mottagningar har. En sårbarhet finns i att konsulter kommer på enstaka timmar.
Statistik projektet
Timmy och Eva Wendt kommer att arbeta med sammanställningen under hösten.
Psykoterapimässan
Psykoterapimässan är dyr att få utställningsplats på, vi avstår detta år pga kostnaden. Samtal om vikten av att synas i flera sammanhang. Att vi har ett material som kan användas. Detta arbete fortgår och vi inväntar det färdiga
SRHR- strategin
Mia kallad till möte på socialstyrelsen 22 maj. Efter en remissomgång av arbetsmaterialet finns nu ett färdigt dokument som skall ut på remiss FSUMs synpunkter har beaktats i det nya dokumentet.
Almedalen
Timmy har blivit kontaktad av en PR byrå som har ett koncept som vi tackar nej till.
Catharina kommer att finnas på Almedalen och bevaka de som seminarier som kan vara av intresse för UM.
IPCI konferens – Internationel parlementaric conferens
Medverkan av FSUM på Karin, Catharina och Karin. Information om Sveriges UM med rollspel och frågestund av deltagare. Vi mötte ca 100 parlamentariker i SRHR frågor.
Journalföring kuratorer på UM
Diskussion om olikheten beroende på UMs huvudmannaskap. Att arbetsuppgifter under HSL- hälso och sjukvårdslagen skall dokumenteras ex abortrådgivning eller smittspårning.
NACS
Ett abstracts skickas in för medverkan med en poster på NACS konferensen i Malmö 18-21 september 2014. Mia, Catharina och Karin.
BO Barnombudsmannen
Sevil kontaktar BO Fredrik Malmberg och bjuder in till Styrelsemötet i nov-14.
Kommande möten
25-26 september Ulricehamn lunch till lunch
18-19 november Stockholm tisdag kväll kl 18 heldag 19 nov tom 15. Tillsammans med Policygruppen på UMO ?
10-11 februari Malmö lunch till lunch
Mötet avslutas
Sekreterare Catharina Lundgren Idh