Krisbemötande/krisgrupp för tonåringar som utsatts för våldtäkt
5 mars 2014 i Malmö samt fördjupningsutbildning 12-13 maj 2014.

Idag saknas i princip systematiska arbetssätt för att stödja och behandla våldtagna ungdomar såväl inom hälso- och sjukvården som barn- och ungdomspsykiatrin.
Därför har Barnhuset gett ekonomiskt stöd dels till ett utvecklingsarbete för att utveckla en modell för ett strukturerat krisbemötande dels till ett forskningsprojekt om traumafokuserad krisgrupp för behandling av ungdomar utsatta för våldtäkt.
Utvecklingsarbetet har utmynnat i boken Krisbemötande för tonåringar som utsatts för våldtäkt/Krisgrupp för behandling av våldtagna tonåringar som är två handböcker i en och samma bok. Den innehåller bl.a. en verktygslåda som ger exempel på frågor och aktiviteter som kan användas i krissamtalen.
Konferensen syftar till att öka kunskapen om dessa ungdomar och deras behov samt att inspirera till lokalt utvecklingsarbete för att utveckla ett systematiskt och tvärprofessionellt bemötande.
Handböckerna och konferensen i mars vänder sig till en bred målgrupp. Vi hoppas att de blir självskrivna verktyg inom kommuner, landsting och regioner, inom BUP, ungdomsmottagningar, kvinnokliniker, akutmottagningar, socialtjänsten, ungdomshem, behandlingshem, HVB, SiS, frivilligorganisationer mfl. Också politiker, beslutsfattare och beställare inbjuds att ta del av handböckerna och att delta i konferensen.
Priset för handböckerna är 160 kr. Du beställer handböckerna (en volym) på www.allmannabarnhuset.se
Du anmäler ditt/ert deltagande i konferensen här: http://www.allmannabarnhuset.se/index.cfm?id=312&l=2
För mer information kontakta:
Anne-Marie Larsson, tfn 08-524 634 95; anne-marie.larsson@allmannabarnhuset.se
Susanne Björk, tfn 070-106 31 13; susanne.bjork@allmannabarnhuset.se
Välkommen att ta del av dessa nya arbetssätt!
Bodil Långberg
Kanslichef, Stiftelsen Allmänna Barnhuset