Stipendieansökan

FSUM Stipendium
Syftet med stipendiet är att vara en inspiration för FSUMs mottagningar för att kunna omvärldsorientera och utveckla sitt arbete. Det är avsett att stimulera det unika med UMs arbete, främja metodutveckling, gagna samarbete och samverkan samt ha en tvärvetenskaplig grund.
FSUMs stipendium kan sökas en gång per år och ska ha inkommit senast 60 dagar före årsmötet.
Två stipendier på vardera 30 000 kronor utbetalas till två separat sökande mottagningar. Detta görs på årsmötet.
Allmänt om stipendium
1.Ungdomsmottagningar som är medlemmar i FSUM och har betalt innevarande års medlemsavgift, kan söka stipendium.
2.I första hand delas inte stipendium ut till sökanden som fått det beviljat tidigare.
3.Stipendiet ska sökas i förväg för de ändamål som det avser att finansiera. Det är inte avsett för att täcka kostnader som arbetsgivare normalt bör stå för.
4.Styrelsemedlem deltar inte i diskussion och beslut i de fall hen arbetar på sökande mottagning.
5.Mottagaren ska inom tre månader efter genomförandet skicka in en redogörelse för hur pengarna har använts. Den ska vara skriven så att den kan publiceras på FSUMs hemsida och bli tillgänglig för samt en inspiration för FSUMs mottagningar.
6.Om ingen aktivitet genomförs inom ett år från utbetalning så betalas pengarna tillbaka till FSUM.
7.Information om rutiner kring utbetalning av stipendium ges av kassören.

FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar