FSUM
Styrelsemötesprotokoll Linköping 080410-11
Närvarande;
Eva Wendt, ordförande
Göran Källqvist, vice ordförande
Maria Nordqvist, kassör
Rbecka Vyth, sekreterare
Mia Öster, ledamot
Timmy Leijen, ledamot
Susie Rasmussen , ledamot
Frånvarande; Lena Selander, ledamot
Ordförande Eva hälsar styrelsen välkommen.
Eva väljs till mötesordförande.
Genomgång av föregående protokoll.
Stipendieansökningar:
Beslut fattas om Organon och Bayer-Scherings stipendier.
Kassörens rapport:
– Info ang kostnadsläge/ tillgångsläge
– Diskussion om sparkonto
Beslut: Att öppna ett sparkonto med bättre ränta för delar av kapitalet.
Beslut: Att godkänna årsredovisningen, och förorda att den godkänns på årsmötet.
Diskussion kring inkomna motioner till årsmötet.
En motion inkommit angående FSUM´s statistik.
En motion inkommit angående förslag om lobbygrupp.
Visbykonferensen.
Visby ombeds föreslå ordförande till årsmötet . FSUM behöver ett bord för att presentera sig på konferensen.
Vi har ombetts föreslå priser till en tävling under konferensen. Vi beslutar om några förslag.
Beslut: Rebecka kontaktar Anneli på Visby UM i dessa frågor
Konferenslathund
Utarbetande av kunskapsbank/dokument som framtida UM-konferensarrangör kan använda.
Beslut: Timmy jobbar fram detta till i höst när vi träffar nästa års arrangör.
Förlustagarantikonto för kommande konferenser.
Beslut: Första styrelsemötet i höst tar vi upp frågan om förlustgarantikontot
Proposition till årsmötet
Styrelsen lägger en proposition till årsmötet gällande upprättande av driftsfond/konto. Timmy presenterade sitt utkast som diskuterades och skickar ut en ny version.
Planering av årsmötet.
Årsmöteshandlingar skickas ut 20 april per posten.se. Göran ansvarig.
Beslut:.Möte med nästa års konferensarrangör sker på torsdag 8 maj i Visby.
Avtal klart med Visby klart angående ekonomisk fördelningsplan.
Styrelsen informeras om valberedningens förslag.
Rapport från Stora Brännbo. Mia rapporterade från mötet.
Information om projekt ”ungdomsmottagning på nätet”.
Möte med Love Nordenmark. Love är ny projektledare för uppbyggandet av web-sidan ungdomsmottagningen på nätet, och rapporterar om nuläget. Landstingen har efter förhandlingar accepterat att finansiera de två första årens drift av websidan.
Inbjudan
Stiftelsen allmänna barnhuset har inbjudit FSUM att skicka en representant till den hearing som ska hållas på Sätra Bruk 15-16 maj angående sexuell exploatering av barn och vuxna. Beslut: Lena ska tillfrågas om hon kan åka , annars åker Eva.
Förfrågan från Bollnäs UM
En barnmorska i Bollnäs har mailat till Eva angående en åklagare som har uttalat att han ska anmäla personer som skriver ut p-piller till ungdomar under 15 år.
Beslut: Rebecka kontaktar jurist och sedan Bollnäs efter att vi har fått svar från juristen.
Eva rapporterade från ordförandeträffen den 9 april :
Margareta Pettersson har tillfrågas om hon vill skriva sammanställningen av FSUM´s historia men tackat nej. Pia Höjeberg bm har nu tillfrågats. På mötet gjordes ett förslag på disposition av materialet.
FSUMs pris återinförs pga vårt 20 årsjubileum.
Beslut: Årets pristagare har utsetts.
Mia ombesörjer att ett diplom tillverkas och ramas in.
Beslut: I priset ska ingå att pristagaren av FSUM bjuds på resan och en dags deltagande i konferensen och på banketten.
Kommande styrelsemöten
Styrelsemöte 6 maj inför årsmötet den 8 maj i Visby på UM-konferensen. Konstituerande möte för nya styrelsen äger rum direkt efter årsmötet.
Första mötet i höst hålls på den ort där nästa års konferens ska äga rum.
Linköping 080410-11
Ingrid Molander, vik. sekreterare Eva Wendt, ordförande